Darni nekilnojamo turto plėtra

  • Dalyko kodas: EKF 5023
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Sustainable Real Estate Development
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc dr. Renata Legenzova, Doc. dr. Audrius Šimkus, Vitalija Kardokaitė-Šimanauskienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis—suteikti studentams žinių apie nekilnojamojo turto rinkos struktūrą, svarbiausias nekilnojamojo turto sektoriaus veiklas ir veikėjus, juos vertinant darnios plėtros tikslų kontekste. Studentai analizuoja Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus ir jų taikymo nekilnojamo turto sektoriuje prielaidas, galimybes bei praktikas. Vertinant darnią nekilnojamo turto plėtrą, analizuojamos svarbiausios nekilnojamo turto vystymo veiklos: viešojo sektoriaus paslaugos nekilnojamojo turto rinkai, vystymas, marketingas ir pardavimai, finansavimas ir vertinimas, pirkimas-pardavimas ir nuoma ir kt. Studentai analizuoja ir vertina įvairių šalių praktikas, dalyvauja darnų nekilnojamojo turto vystymą propaguojančių įmonių vizituose ir rinkos ekspertų paskaitose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course objective is to provide students with knowledge about the structure of the real estate market,
the most important activities and actors in the real estate sector in the context of sustainable development goals. Students analyse United Nations sustainable development goals and the preconditions, possibilities and practices of their application in the real estate sector. The most important real estate development activities are analysed in assessing sustainable development of real estate: public sector services for the real estate market, real estate development, marketing and sales, financing and valuation, purchase-sale and lease, etc. Students analyse and evaluate the practices of various countries, visit companies promoting the sustainable development of real estate and participate in the lectures led by market experts.

Dalyko studijų rezultatai

1. Suprasti ir apibūdinti nekilnojamojo turto sektorių bei suvoks jo svarbą tarptautiniame bei nacionaliniame kontekste.
2. Žinoti ir suprasti darnaus vystymosi koncepciją ir tikslus, bei jų taikymo nekilnojamo turto sektoriuje prielaidas, galimybes bei praktikas.
3. Gebėti kompleksiškai analizuoti svarbiausias nekilnojamojo turto sektoriaus veiklas ir veikėjus ir bei vertinti juos darnios plėtros tikslų kontekste.
4. Savarankiškai išanalizuoti konkrečius skirtingų šalių darnios nekilnojamo turto sektoriaus plėtros ir atskirų jo veiklų atvejus, padaryti išvadas, parengti ataskaitą ir žodinį rezultatų pristatymą auditorijai.
5. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais grupės nariais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę sprendžiant užduotis ir rengiant savarankišką darbą.

Dalyko turinys

1. Nekilnojamojo turto (NT) samprata ir svarba.
2. NT rinkos struktūra ir segmentavimas.
3. Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslai (SDG) ir NT rinkos plėtra.
4. Darnaus vystymosi tikslų taikymo NT sektoriuje prielaidos, galimybės bei praktikos.
5. NT rinkos dalyviai, veiklos, rinką veikiantys veiksniai.
6. Viešojo sektoriaus paslaugos NT rinkai. Nekilnojamojo turto rinkos reguliavimo principai.
7. Gyvenamosios paskirties NT vystymas: procesas, veikėjai, darnios plėtros ypatumai.
8. Komercinės paskirties NT vystymas: NT tipai ir jų ypatumai, procesas, veikėjai, darnios plėtros kryptys.
9. NT finansavimas ir vertinimas.
10. Su darnios plėtros tikslais siejamos inovacijos NT rinkoje ir jų ekonominis vertinimas.
11. NT marketingo ir pardavimų veiklos: veikėjai, procesai, į tvarią plėtrą orientuoti sprendimai
12. NT naudotojai: NT pirkimo-pardavimo ir nuomos rinkos bei jų dalyvių elgseną veikiantys veiksniai.
13. Darni NT plėtra Lietuvoje ir pasaulyje: ypatumai ir perspektyvos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Namų darbai– 60 %
Egzaminas - 40 %

Literatūra

1. 2016 Abdulai, R., Obeng-Odoom, F., Ochieng, E., Malienė, V. Real estate, construction and economic development in emerging market economies London Routledge
2. 2015 Kaklauskas, A., Zavadskas E. K., Dargis R., Bardauskienė D. Sustainable Development of Real Estate : monograph. Vilnius: Technika. http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1891
3. Moksliniai straipsniai ir rinkos apžvalgos
Papildoma literatūra
1. 2012 Dent, P., Patrick M. Real Estate: Property Markets and Sustainable Behaviour
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/reader.action?docID=1039245&ppg=1
2. 2018 Routledge Handbook of Sustainable Real Estate. Edited By S. Wilkinson, T, Dixon, N. Miller, S. Sayce
3. 2014 White, M., Tiwari, P. Real Estate Finance in the New Economy. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/reader.action?docID=1609395&ppg=1