Verslo etika

  • Dalyko kodas: EVP 5012
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Business Ethics
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Sonata Staniulienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu studijuojama verslo etika kaip taikomoji etika, padedanti spręsti šiandienines verslo įmonių problemas. Studentai supažindinami su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis etikos teorijomis, dažniausiai pasitaikančiomis įmonėse verslo etikos problemomis, mokomasi jas spręsti, kurti verslo etikos prevencijos priemones ir jas komunikuoti visuomenei bei suinteresuotosioms grupėms. Studijų dalykas apima paskaitas, grupinį darbą, atvejų pristatymą, analizę ir diskusiją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In the course business ethics is studied as applied ethics that helps to solve relevant organizational issues. Students learn classical and modern theories of ethics, the most common business ethics problems areas, how to solve them, create and apply preventive means and communicate them to the society and stakeholders there. The course combines lectures, group assignments, case studies, and class discussions.

Dalyko studijų rezultatai

1) Apibūdinti taikomosios etikos susiformavimą versle, atskleidžiant skirtingus filosofinius požiūrius į ją.
2) Įvardinti pagrindinių suinteresuotųjų grupių interesus verslo etikos požiūriu probleminėse situacijose.
3) Argumentuoti skirtingas verslo etikos koncepcijų pozicijas etinių problemų atveju.
4) Išanalizuoti įvairaus pobūdžio verslo etikos problemas.
5) Išspręsti organizacijų verslo etikos problemas.
6) Kurti ir komunikuoti prevencines verslo etikos priemones organizacijose.

Dalyko turinys

1. Verslo etikos samprata ir raida.
2. Verslas ir visuomenė: suinteresuotos grupės ir jų interesai.
3. Verslo etikos formavimasis.
4. Etinės koncepcijos versle.
5. Verslo etikos principai organizacijose.
6. Verslo etikos problemos ir jų analizė: neetiškas bendravimas.
7. Verslo etikos problemos ir jų analizė: neetiškas multikultūros valdymas.
8. Verslo etikos problemos ir jų analizė: neetiškas informacijos valdymas.
9. Verslo etikos problemos ir jų analizė: korupcija.
10. Verslo etikos problemos ir jų analizė: interesų konfliktas ir piktnaudžiavimas padėtimi.
13. Verslo etikos pažeidimo atvejo vadyba.
12. Etiškos veiklos politika, priemonės, ir jų komunikacija.
14. Dalykinė etika ir etiketas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Grupinis darbas 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Seminarai (atvejų analizė) – 30 %
Grupinis savarankiškas darbas – 20 %
Egzaminas - 30 %

Literatūra

1. 2002 Pruskus, V. Verslo etika http://84.240.30.143/knygos/Verslas/Verslo%20Etika%20(Pruskus).pdf
2. 2014 Misevičius, V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai
3. 2008 The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility
4. 2014 Corporate social responsibility: readings and cases in a global context
Papildoma literatūra
1. 2020 Hartman, L, Des Jardins, J., MacDonald, Cr. Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity& Social Responsibility.
2. 2022 Ferrell, O. C., Fraedrich, J.,Ferrell, L. Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, 13e. http://library.wbi.ac.id/repository/42.pdf
3. 2018 Crowther, D., Redefining Corporate Social responsibility. https://vdu.primo.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2336815950007036&institutionId=7036&customerId=7035
4. 2022 Chandler, D. Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation 5th Edition
5. 2020 Issues in Business Ethics and Corporate Social Responsibility: Selections from SAGE