Tarptautinė prekyba (EKM5023)

  • Dalyko kodas: EKM 5023
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: International Trade
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    dr. Monika Didžgalvytė-Bujauskė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas
    dr. Akvilė Aleksandravičienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas supažindina studentus su tarptautinės prekybos teorija ir taikomąja (empirine) prekybos ekonomika. Kursas suteikia gilesnį supratimą apie tarptautinę prekybą. Pateikiamos ir taikomos tiek tradicinės, tiek naujos prekybos ir prekybos politikos teorijos. Be to, pristatomos modernios įvairiarūšių firmų, tarptautinių įmonių ir tiesioginių užsienio investicijų teorijos, taip pat teorinis ir praktinis supratimas apie tarptautinio verslo etiką, prekybos organizacijas ir prekybos sutartis. Teorinę analizę papildome empiriniais testais, kurie padės studentams suvokti šių modelių esmę ir geriau suprasti, kaip juos galima panaudoti sprendžiant su tarptautine prekyba ir tarptautiniu kapitalo judėjimu susijusius klausimus ir jų ekonomines pasekmes.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces the students to international trade theory and applied (empirical) trade economics. Course provides deeper knowledge of international trade. Both traditional theories and new theories of trade and trade policy are presented and applied. In addition, modern theories of heterogeneous firms, multinational enterprises and foreign direct investments are introduced as well as theoretical and practical understanding about the ethics of international business, trade organizations and trade agreements. We supplement the theoretical analysis with empirical tests to help students catch the essence of these models and better understand how they can be used to address issues related to international trade and international capital movements, and their economic consequences.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, Makroekonomika, Tarptautinė ekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Demonstruoti žinias ir supratimą apie globalius tarptautinius procesus
2. Demonstruoti žinias ir supratimą apie teorinius tarptautinės prekybos modelius
3. Analizuoti teorinius tarptautinės ekonomikos modelius, siejant juos su realiomis tarptautinėmis sąlygomis
4. Atpažinti ir vertinti praktikoje besiformuojančius tarptautinės prekybos modelius ir regioninės integracijos bei susitarimų priemonių poveikį ekonomikai
5. Demonstruoti žinias ir supratimą apie tarptautinės prekybos politiką ir procesus
6. Analizuoti ir įvertinti ekonominius prekybos efektus
7. Demonstruoti gebėjimą analizuoti pasirinktą tarptautinės prekybos sritį tarpdiscipliniškumo kontekste

Dalyko turinys

1. Tarptautinės ekonomikos pagrindai ir globalizacija
2. Šiuolaikinės prekybos teorijos pagrindai: santykinis pranašumas
3. Santykinis gamybos veiksnių gausumas: Hekšerio Olino teorija
4. Tarifinės prekybos politikos priemonės.
5. Netarifinės prekybos politikos priemonės
6. Pasaulinių kompanijų charakteristikos
7. Tiesioginės užsienio investicijos
8. Prekybos susitarimai
9. Prekybos organizacijos
10. Įmonių perkėlimas, užsakomosios paslaugos
11. Tarptautinės prekybos poveikis darbo rinkai
12. Prekyba ir ekonomikos augimas
13. Prekyba ir klimato pokyčiai
14. Tarptautinio verslo kultūra

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Individualūs ir grupiniai tarpiniai atsiskaitymai – 40 %
Darbas semestro metu – 10 %
Egzaminas – 30 %

Literatūra

1. 2015 Carbaugh, R. International Economics.
2. 2018 Gerber, J. International Economics.
3. 2012, 2009 Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. International Economics: Theory and Policy.
4. 2016 Pilinkienė, V. Tarptautinė ekonomika.
5. 2013 Salvatore, D. International Economics.
Papildoma literatūra
1. 2009 Carbaugh, R. International Economics.
2. 2018 Ehrenberg, R. G. Modern Labor Economics: Theory and Public Policy.
3. 2018 Fields, V. Outsourcing: Principles and Practices.
4. 2013 Husted, S., Melvin, M. International Economics.
5. 2013 Leal-Arcas, R. Climate Change and International Trade.
6. 2009 Mitchel, C. International Business Culture.