Socialinės antropologijos magistro baigiamasis darbas

  • Apimtis ECTS kreditais: 30
  • Pavadinimas anglų kalba: Master`s Thesis
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Čiubrinskas, Doc. Kristina Šliavaite

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Magistro darbo temos, tyrimo problemos ir klausimo apibrėžimas, tikslo, objekto, bei uždavinių suformulavimas. Torinės bazės formavimas: mokslinės literatūros pasirinkta tema paieška bei jos analizė. Savarankiško etnografinio tyrimo, paremto dalyvaujančiu stebėjimu, vykdomu tam tikroje žmonių grupėje(ėse) atlikimas. Empirinių duomenų, surinktų etnografinio tyrimo metu, analizė. Diskusinės baigiamojo darbo dalies bei baigiamojo darbo išvadų parengimas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The Master Thesis in Social Anthropology is based on independent ethnographic field research. The student is expected to demonstrate the connection between anthropological theory and practice, i. e., between the field data and the research question formulated at the project’s start. By ethnographic fieldwork is understood the participant observation within a group of people in order to gain a basic understanding of that group(s) culture and social relations. Furthermore, the student is required to demonstrate his/her ability to present the research findings in written form and to discuss them before an audience.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Programos kursų išklausymas

Dalyko studijų rezultatai

Magistratūros studentas baigiamosiose tezėse (baigiamajame darbe) turi demonstruoti savo įgūdžius savarankiškai atlikti ir parengti teorines ir tyrimo (empirinę) dalis bei apibendrinti ir išanalizuoti etnografinę lauko tyrimų medžiagą.

Dalyko studijos valandomis

Savarankiškas darbas 786 val.
Konsultacijos 14 val.
Iš viso 800 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vadovo vertinimas – 25 %, recenzento vertinimas – 25 %, komisijos vertinimas – 50 % galutinio darbo įvertinimo.