Antropologinis lauko tyrimas

  • Dalyko kodas: SAT 6005
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: ANTHROPOLOGICAL FIELDWORK
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Čiubrinskas, Doc..Kristina Šliavaitė,

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentas(ė) atliks žvalgybinį tyrimą, patikrins tinkamus tyrimo metodus, pradės rinkti ir kaupti empirinę medžiagą magistriniam darbui, bei parengs lauko tyrimo ataskaitą / lauko tyrimo apibūdinimą. Lauko tyrimo ataskaitą sudaro šios dalys: a) tyrimo projekto problematikos, tematikos patikslinimas, b) lauko(ų) ir konteksto aptarimas, c) „ėjimo į lauką“ aptarimas – t.y. detalus aptarimas praktinių, ekonominių, ideologinių, kalbinių lauko tyrimo aspektų, tyrimo metu kilusių problemų, d) etinių problemų aptarimas, e) tyrimo metodologijos ir metodų kritiškas įvertinimas, metodų tarpusavio sąveikos aptarimas, f) empirinės medžiagos apibendrinimas aptariant skirtingais metodais surinktą medžiagą ir pagal nurodytą formą pateikiant informaciją apie atliktą tyrimą, g) empirinės medžiagos apibendrinimas aptariant išryškėjusias temas santykyje su keliamais tyrimo klausimais, f) tolimesnio tyrimo, jo strategijos aptarimas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students are expected to conduct a pilot fieldwork in preparation for their MA thesis project. At the end of pilot fieldwork students have to submit a fieldwork report. The report consist of the following main parts: a) presentation of research questions, b) introduction of research site(s) and context, c) overview of practical, economic, and language-related aspects of the fieldwork, d) reflection on ethical issues, e) overview and critical evaluation of fieldwork methodology and methods, f) summary and overview of empirical findings, g) discussion of findings in relation to the research questions, f) discussion of future research strategy.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinės antropologijos tyrimo metodų ir Socialinės antropologijos teorijų kursai

Dalyko studijų rezultatai

1. Studentai gebės formuluoti tyrimo klausimus ir parinkti tinkamą metodologinę perspektyvą ir metodus.
2. Studentai gebės rinkti empirinę medžiagą taikydami dalyvaujančio stebėjimo, interviu ir kitus lauko tyrimų metodus.
3. Studentai gebės apibendrinti, pristatyti surinktą medžiagą, demonstruoti kritišką refleksyvumą empirinės medžiagos atžvilgiu, argumentuotai interpretuoti duomenis.
4. Studentai gebės pristatyti raštu ir žodžiu savo žvalgybinio tyrimo duomenis.

Dalyko turinys

Studentas(ė) turės parengti tyrimo projektą ir parinkti metodologinę prieigą bei tyrimo strategiją.
Studentas(ė) turės aptarti etinius lauko tyrimo aspektus ir atsižvelgti į praktinius tyrimo aspektus (kalbą, laiką, kt.).
Studentas (ė) turės parengti tyrimo strategiją ir atlikti lauko tyrimą taikant tinkamiausius metodus.
Kurso pabaigoje studentas(ė) parengia lauko tyrimo ataskaitą.

Dalyko studijos valandomis

Savarankiškas darbas 156 val.
Konsultacijos ir seminaras-konferencija 4 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Lauko tyrimo ataskaitas pristatymas seminare-konferencijoje- 30%. Galutinė lauko tyrimo ataskaita – 70% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2002 Bernard, Russell H., „Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approache“. Walnut Creek: Alta Mira Press.
2. 1980 Spradley, James,Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston
1. 2003 Oliver, Paul,The Student’s Guide to Research Ethics. London: Sage.
2. 2000 Silverman, David Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage.