Pilietinės visuomenės sociologija

  • Dalyko kodas: SOC 6009
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Sociology of Civil Society
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. J.Bučaitė-Vilkė, Sociologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis nuotolinis kursas yra vienas iš CINEFOGO Network of Excellence (Network of Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The Making of European Citizenship; www.cinefogo.org) projekto rezultatų. Pagrindinis kurso tikslas susijęs su projekto tikslais, bei siekia skatinti piliečių įsitraukimą ir socialinį dalyvavimą politinių sprendimų priėmime per teorinių ir praktinių žinių įgijimą. Kiti modulio tikslai - ugdyti pilietines nuostatas, tokias kaip socialinė atsakomybė, pasitikėjimas, aktyvus dalyvavimas; ugdyti gebėjimą dirbti bendruomenėje ir bendruomenei, skatinant tokius įgūdžius kaip efektyvi komunikacija komandose, kūrybiškas darbas individualiai ir grupėse, gebėjimas atpažinti ir spręsti praktines nevyriausybinių organizacijų problemas; suteikti žinių apie pilietinę visuomenę, jos ryšius su valstybe.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This e-learning course is one of the deliverables of the CINEFOGO Network of Excellence. The objectives of this course are related to the goals of the Network, which aims “to promote citizens’ involvement and social participation in European policy making – to enlarge and activate democracy and participation”. The course aims to develop civic attitudes – social responsibility, trust and “can do” attitude, which are important components of a viable civil society, develop skills related to working effectively in and for the community, ability to analyze and solve problems of the NGO; provide with the knowledge on civil society, its organization and interactions with the state, which would form the background for informed and well-considered practical action and planning for it.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Studentai, pasirinkę „Pilietinės visuomenės sociologijos“ kursą turi būti išklausę socialinių teorijų ar panašų kursą, labai gerai mokėti anglų kalbą ir naudotis Interneto šaltiniais.

Dalyko studijų rezultatai

1.1.Baigusieji dalyką gebės kritiškai analizuoti ir taikyti sociologines sąvokas ir pagrindinius teorinius požiūrius, analizuojant mikro ir makro lygmens pilietinio dalyvavimo, pasitikėjimo kūrimo, pilietinio angažuotumo, viešojo gėrio, tarpsektorinio bendradarbiavimo problemas.
1.2.Baigusieji dalyką gebės taikyti sociologinius teorinius požiūrius, analizuojant pilietinės visuomenės pokyčius, jų priežastis bei pasekmes individualiame ir grupės lygmenyje.
2.1.Baigusieji dalyką gebės identifikuoti situacijas, kylančias pilietinio sektoriaus, verslo ir valdžios santykiuose, gebės apibūdinti ir įvertinti veiksnius bei priežastis, sąlygojančias pilietinės visuomenės pokyčius nacionaliniu ir globaliu mastu.
3.1.Baigusieji dalyką mokės tinkamai atlikti pilietinės organizacijos veiklos tyrimą, analizuoti ir interpretuoti kokybinių tyrimų duomenis, analizuojant ir aiškinant dabartinę pilietinio sektoriaus problematiką.
4.1.Baigusieji dalyką gebės savarankiškai identifikuoti ir analizuoti įvairias problemas, su kuriomis susiduriama kasdienėje nevyriausybinės organizacijos veikloje bei konsultuoti aktualiais šių organizacijų veiklos klausimais.
4.2. Studentai gebės savarankiškai ir savanoriškai dirbti bendruomenėje ir bendruomenei, skatinant tokius įgūdžius kaip efektyvi komunikacija komandose, kūrybiškas darbas individualiai ir grupėse.

Dalyko turinys

Pilietinės visuomenės teorijos; pilietinės visuomenės organizacijos ir gerovės sistemos; globalioji pilietinė visuomenė ir ne-valstybiniai pasaulio politikos veikėjai; Aktyvus pilietiškumas ir valdymas: daugiapakopis politikos formavimas Europos Sąjungoje; Strateginis planavimas ir projektų valdymas pilietinės visuomenės organizacijose; Žmoniškieji ištekliai pilietinės visuomenės organizacijose: lyderystė, savanorystė ir darbas komandose; Tarp-sektorinės partnerystės: pilietinis sektorius, verslo bendruomenė ir valstybė; Europos Sąjunga ir interesų grupės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 15 val.
Individualus studentų darbas 145 val.
Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Namų darbai – 50 proc. galutinio pažymio;
Egzaminas (žodžiu, kurso projekto pristatymas) – 50 proc. galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2005 NGO sustainability in Central Europe :helping civil society survive /edited by Katalin E. Koncz Budapest : Open Society Institute
2. 2004 Exploring civil society :political and cultural contexts /edited by Marlies Glasius, David Lewis and Hakan Seckinelgin London ; New York : Routledge
3. 2004 Nations in transit :civil society, democracy, and markets in East Central Europe and the newly independent states New Brunswick (N.J.) : Freedom House : Transaction Publishers
4. 2000 Growing civil society :from nonprofit sector to third space /Jon Van Til Bloomington (Minn.); Indianapolis (Ind.) : Indiana University Press
5. 1998 Civil society :old images, new visions /John Keane Cambridge : Polity press
6. 1995 The idea of civil society /Adam B. Seligman Princeton (N. J.) : Princeton University Press
Papildoma literatūra
7. 2005 Anheier, H. K. Nonprofit Organizations. Theory, management, policy London and New York: Routledge Taylor & Francis Group
8. 2004 Bob Jessop. Hollowing out the ‘nation-state’ and multilevel governance / In Handbook of
Comparative Social Policy. Ed. by P.Kennett. Edward Elgar Publishing.
9. 1993 Mazey S., Richardson J. (eds.). Lobbying in the European Community. Oxford: Oxford University Press.
10. 2003 Bressers, Hans Th. A., Stefan M.M. Kuks, What does ‘Governance’ mean? From conception to elaboration, In H. Bressers & W. A. Rosenbaum (Eds.), Achieving sustainable development: The challenge of governance across social scales.. New York-Westpoint-London: Praeger