Kognityvinė antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 5022
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: COGNITIVE ANTHROPOLOGY
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Victor de Munck, Vizituojantis dėstytojas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas supažindina su kognityvinio mokslo (cognitive science) tyrimo problemomis, apimančiomis ne tik tradicinę kognityvinę antropologiją, bet ir platesnę šiuolaikinio kognityvinio mokslo perspektyvą tyrinėjant kultūrą. Akcentuojama kad pagrindinė kognityvinės antropologijos prielaida yra santykis tarp kultūros ir kognicijos (pažintinių procesų) dvikryptis ir dinamiškas. Todėl kurse gilinamąsi į tai kaip universalūs kognityvinei mechanizmai veikia ir įtakoja kultūrinę transmisiją ir mokymąsį bei į tai kaip kultūra formuoja psichiką/smegenis. Be to pasitelkiant minėtą prielaidą nagrinėjamos įvairios temos, pvz.. mąstymo kultūriniai skirtumai, įsitikinimų formavimas, emocijos, religija ir ritualai, asmens samprata, moralė, įkūnyta kognicija ir t.t.. o taip pat ir evoliucinė žmogaus kognicijos ir kultūros kilmė.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course will introduce students to a variety of issues pertaining to the new field of cognition & culture. This field combines not only traditional cognitive anthropology, but also a broader cognitive scientific perspective to investigate culture. The basic assumption underlying this new cognitive anthropology is that the relationship between culture and cognition is bidirectional and dynamic. Therefore, the course will familiarize students with (a) how universal cognitive mechanisms affect and shape cultural transmission and learning and, conversely, (b) how culture shapes the mind/brain. In addition to that, (c) students will learn about different topics that were addressed using this theoretical framework (for instance: cultural differences in reasoning, belief acquisition, emotions, religion and rituals, the self, morality, extended and embodied cognition and etc.; also, evolutionary origins of human cognition and culture.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į socialinę antropologiją

Dalyko studijų rezultatai

1. Žinojimas pagrindinių šiuolaikinių diskusijų apie kultūrą ir mąstymą/supratimą/kogniciją (cognition), o taip pat pagrindinių antropologinių kultūros ir mąstymo sąveikos tyrimų skirtinguose kontekstuose.
2. Gebėjimas įvardinti skirtingų kognityvinės antropologijos perspektyvų pliusus ir minusus.
3. Gebėjimas įvertinti kultūros ir kognicijos perspektyvų bei kitų socialinių teorijų (struktūrinės, interpretacinės) santykį.
4. Gebėjimas identifikuoti problemines situacijas, kylančias dėl įvairių globalių, transnacionalinių ir lokalių procesų susidūrimo su etninių, rasinių ar religinių tapatybių raiška ir politika.
5. Mokės sukurti ir atlikti individualų tyrimo projektą skirtą kultūros ir kognicijos temai.
6. Žinos metodus tinkamus tyrinėjant kogniciją ir kultūrą.
7. Sukūrimas ir įgyvendinimas individualaus tyrimo projekto, skirto kultūros ir kognicijos sąveikos tyrimui.

Dalyko turinys

Kultūros ir kognicijos teorijos ir metodai. Supažindinimas su pagrindinėmis temomis tyrinėjant kultūrą ir kogniciją. Universalūs kognityviniai mechanizmai, kurie įtakoja kultūros perdavimą ir mokymąsi. Kaip „dirba protas“ ir kokios esminės kognityvinės struktūros būdingos žmonijai. Kaip kultūra yra internalizuojama proto (mind). Aš (self), moralė, religija, ritualai, kt. ir kaip šios temos gali būti interpretuojamos/analizuojamos iš kognityvinės antropologijos perspektyvos
Individualaus tyrimo projekto rengimas studentų pasirinkta tema, tačiau akcentuojant kultūros ir kognicijos sąveiką.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 proc., namų darbas – 30 proc., baigiamasis egzaminas – 50 proc.

Literatūra

1. 2008 Kronenfeld, David B. Culture Society and Cognition De guyter
2. 2011 Kronenfeld, Bennardo, de Munck, Fischer A Companion to Cognitive Anthropology Wiley
3. 1995 Roy D'andrade The Development of Cognitive Anthropolgy Cambridge Unviersity Press
Papildoma literatūra
4. 2001 P. Boyer Religion explained: the evolutionary origins of religious thought. New York: Basic Books.
5. 2005 Richerson, P. J. and Boyd, R. Not by genes alone: how culture transformed human
evolution Chicago; London, University of Chicago Press.
6. 2003 Nisbett, A, Geography of thought: how Asians and Westerners think differently… and why. Nicholas Brealey Publishing: London.