Kalbos mokymas daugiakalbėje aplinkoje

  • Dalyko kodas: MLS 5016
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Language Teaching in a Multilingual Environment
  • Dalykas atestuotas: 2021-03-16
  • Atestacija galioja iki: 2024-03-16
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Lituanistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko paskirtis – suteikti teorinių ir praktinių kalbos mokymo daugiakalbėje aplinkoje žinių.
Pirmojoje kurso dalyje dėmesys skiriamas kalbos mokymui vaikų dvikalbystės / daugiakalbystės atveju. Koncentruojamasi į šias tikslines grupes: etnines mažumas Lietuvoje, naujųjų imigrantų, emigrantų ir grįžtančiųjų iš emigracijos vaikus. Antroji kurso dalis skirta lietuvių kalbos kaip svetimosios (užsienio) mokymui suaugusiųjų atveju.
Kursas siekia ugdyti savitus dėstymo įgūdžius ir metodiką, skatina sieti kalbos mokymą su kultūros pažinimu, sociolingvistika, psicholingvistika. Didelis dėmesys skiriamas praktinėms užduotims, situacijų simuliavimui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to provide theoretical and practical knowledge of language teaching in a multilingual environment. The first part of the course focuses on language teaching in the case of bilingualism/multilingualism in children. The focus is on the following target groups: ethnic minorities in Lithuania, children of new immigrants, emigrants, and returnees. The second part of the course is devoted to teaching of the Lithuanian language as a foreign language for adults. The course aims to develop specific teaching skills and methodology and promotes to link between language teaching and cultural knowledge, sociolinguistics, and psycholinguistics. Great attention is paid to practical tasks and simulation of situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Teorinė ir praktinė gramatika

Dalyko studijų rezultatai

1. Naudotis dokumentais, reglamentuojančiais kalbų mokymą(si) daugiakalbystės kontekste.
2. Paaiškinti ir tinkamai vartoti dalykinius terminus.
3. Nusakyti dvikalbystės / daugiakalbystės radimosi priežastis ir su tuo susijusius iššūkius.

4. Atpažinti vaiko, augančio daugiakalbėje aplinkoje, lietuvių kalbos įsisavinimo ypatybes ir sunkumus ir parinkti tinkamas jų įveikos priemones taikant dvikalbio ugdymo strategijas ir būdus.

5. Individualizuoti ir parinkti konkretaus vaiko atvejui tinkamus kalbos mokymo, pasiekimų vertinimo metodus, būdus ir formas.
6. Įvardyti užsienio kalbų dėstymo teorijas bei metodus ir pritaikyti juos lietuvių kalbos, kaip svetimosios, mokymui(si) suaugusiųjų atveju.
7. Taikyti komunikacinį metodą mokant suaugusiuosius lietuvių kalbos kaip svetimosios.

8. Metodiškai išdėstyti lietuvių, kaip svetimosios, kalbos reiškinius negimtakalbiams suagusiesiems.
9. Parinkti ir sudaryti besimokančiojo lygiui tinkamas užduotis, derinti įvairius kalbinių pasiekimų vertinimo metodus ir rūšis.

Dalyko turinys

1. Lietuvos politika valstybinės kalbos, mažumų kalbų, kelių kalbų mokymo ir dvi-/daugiakalbystės klausimais.
Europos kalbų integracijos politika, įstatyminė bazė, reglamentuojanti keliakalbystę bei kultūrų įvairovę.
Bendrieji kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys, kalbos mokėjimo lygių sistema, lietuvių valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos.
2. Lietuvių kalba kaip antra gimtoji kalba; lietuvių kalba kaip svetimoji; paveldėtoji lietuvių kalba; lietuvių kalba kaip užsienio kalba.
Dvikalbystė, daugiakalbystė: vienalaikė, nuoseklioji;
ankstyvoji dvikalbystė, vėlyvoji dvikalbystė;
stichiška ir organizuota dvikalbystė.
3.Įvairovė daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Supratimo ir tolerancijos ugdymas daugiakalbėje aplinkoje. Įtraukioji klasės kultūra ir universalaus ugdymo dizainas mokant lietuvių kalbos daugiakalbėje aplinkoje.
4. Dvi-/daugiakalbystės radimasis šeimose. Dvikalbių vaikų kalbinės adaptacijos procesai ugdymo įstaigoje.
5. Dvi-/daugiakalbių vaikų kalbos raida. Antrosios kalbos mokymosi stadijos, leksikos ir gramatikos nesklandumai.
Kalbų kontaktai, kodų kaita. Gimtosios / gimtųjų ir antrosios kalbos sąveika ir jos reiškiniai. Pirmosios kalbos atricija.
6. Dvikalbių mokymo metodai ir pagalbos būdai įveikiant kalbos mokymosi sunkumus. Integracinė kalbų ugdymo kryptis. Komunikacinis metodas.
7. Mokytojo vaidmuo ugdant mokinius tarpkultūriniame kontekste. Lietuvių kalbos mokymo individualizavimas, atsižvelgiant į vaiko kultūrą, kalbinę patirtį.
Mokymo metodų derinimas atsižvelgiant į besimokančiųjų lygį.
8. Lietuvių kalbos kaip svetimosios (užsienio) mokymas suaugusiųjų atveju. Užsienio kalbų dėstymo teorijos ir metodai.
9. Komunikacinis metodas. Keturių kalbinės
veiklos rūšių (kalbėjimo, klausymo, rašymo ir
skaitymo) harmonija mokant lietuvių kaip svetimosios kalbos.
10. Užsienio kalbų mokėjimo lygiai, komunikacinės ir
sociokultūrinės kompetencijos mokymas, ugdymas ir
didinimas.
11. Tarties ir intonacijos mokymo metodika.
Gramatikos mokymo metodika.
Leksikos mokymo metodika.
12. Užduotimis grindžiamas mokymas(is). Užduočių rengimo etapai. Norminis / kriterinis vertinimas, formuojamasis / apibendrinamasis, atlikties / žinių, serijinis / kategorinis, visuminis / analitinis vertinimas, įsivertinimas ir t.t.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

 

30 val.

Seminarai

 

15 val.

Konsultacijos

10 val.

5 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

10 val.

 

Savarankiškas darbas

 

100 val.

Iš viso

10  val.

150 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %, projektinis darbas – 30 %, užduotys Moodle – 10 %, egzaminas – 40 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2008 Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys
2. 2009 Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Stumbrienė V., Vilkienė L. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas. Keletas metodikos klausimų
3. 2015 Brown H. D., Lee H. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy.
4. 2001 Ellen Bialystok. Bilingualism in Development: Language, Litaracy , and Cognition
Papildoma literatūra
1. 2012 Richards J. C. Approaches and Methods in Language Teaching
2. 2006 Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės.
3. 2006 LR Švietimo ir mokslo ministerija, Council of Europe Kalbų mokymo politikos aprašas.
https://www.smm.lt/uploads/documents/Archyvas/lt_kalbos_politika/kalbu_politika_internetui.pdf
4. 2014 Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching
5. 2000 Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapikienė S., Vilkienė L. Aukštuma. http://www.lsk.flf.vu.lt/file/Aukstuma.pdf
6. 1997 Narbutas E., Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapikienė S., Vilkienė L. Slenkstis.
7. 2006 Ramonienė M., Pribušauskaitė J., Vilkienė L. Pusiaukelė. https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/mokymo_aprasai/A2%20Pusiaukel%C4%97.pdf
8. 2007 Stumbrienė V., Lūžis
http://www.lsk.flf.vu.lt/file/Luzis.pdf
9. 2018 Tsagari D., Vogt K. ir kt. Handbook of Assessment for Language Teachers https://taleproject.eu
10. Developing Classroom Materials for Less Commonly Taught Languages. http://www.carla.umn.edu/lctl/development/index.html