Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos

  • Dalyko kodas: SAT 5001
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Contemporary Theories in Sociocultural Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Čiubrinskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas kritiniu ir palyginamuoju aspektais supažindina su šiuolaikinėmis antropologijos teorijomis, požiūriais ir terminais. Pagrindinis dėmesys skiriamas šiuo metu antropologjoje diskutuojamoms problemoms (kultūros samprata, deteritorializacija ir kultūros kaita, socialinė tranformacija ir socialinis netikrumas, kultūra ir materialumas, simbolinis socialinės realybės konstravimas, globalizacija ir fragmentacija, kultūra ir galia, globalus procesas ir identiteto politika, postmoderniosios antropologijos teorija ir metodologija t.t.) ir joms spręsti taikomoms koncepcijoms išgvildenti. Studentai išmoksta kritiškai analizuoti ir savarankiškai taikyti antropologinius požiūrius ir tyrimo perspektyvas jas taikant šiuolaikinio pasaulio kultūrų ir visuomenių sociokultūrinėms problemoms tirti bei tiriamajai medžiagai analizuoti bei tiriamiesiems projektams kurti ir vykdyti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course critically and from comparative perspective discusses contemporary anthropological approaches and concepts by focusing on recent debates on concept of culture, deteritorialisation and culture change, social transformation and uncertainty, culture and materiality, symbolic construction of social worlds, globalization and fragmentation , culture, power and identity politics, debates on nature, culture and after-nature as well as the development of postmodern anthropological theories and methodologies etc. Students will learn critical and comparative perspectives in applying modern and postmodern anthropological approaches for studying contemporary human problems as well as to enhance theoretical approaches for dealing with research materials and research project design.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinės ar kultūrinės antropologijos įvadas

Dalyko studijų rezultatai

Gebės pasitelkdami antropologijos teorijas analizuoti pasaulio visuomenių sociokultūrinę įvairovę teoriniu ir analitiniu žvilgsniu;
gebės apibūdinti teorinę antropologijos raidą, galės taikyti klasikines ir šiuolaikines antropologijos teorijas, tyrimo požiūrius bei koncepcijas;
žinos svarbiausias sociokultūrinės antropologijos teorines perspektyvas, jų susiklostymo aplinkybes bei šiandieninę jų sklaidą, pritaikomumą ir ribotumus tarpdisciplininėje perspektyvoje.

Dalyko turinys

Sociokultūrinės antropologijos teorijų raida. Klasikinės antropologijos teorijos (evoliucionizmas, difuzionizmas, kultūristorinė, sociologinė, psichologinė kryptys, funkcionalizmas, struktūralizmas )ir jų šiandieninis pritaikomumas. E.B. Tylor, F. Boas, R. Benedict, M. Mauss, B. Malinowski, E. Evans-Prithchard ir C. Levi-Strauss teorinių požiūrių tąsa ir jų santykis su šiuolaikinėmis teorijomis: neoevoliucionizmas (J.Wilson, L.White), kultūrinis materializmas ir simbolizmas (M. Harris, M. Sahlins). Šiuolaikinės antropologijos teorijos: postsruktūralizmas (M.Douglas, V.Turner), interakcionizmas (F.Barth), interpretacinė antropologija (C.Geertz). Postmodernistinės teorijos: „naujoji etnografija“ (J.Clifford) globalumo/lokalumo teorijos (Gupta, A.Appadurai, U.Hannerz), identiteto teorijos (J. Friedman, M. Strathern, L.Malkki). Šiuolaikinės metodologinės paradigmos: „antropologija namie“(A. Cohen, K.Hastrup), refleksyvioji antropologija ( J.Marcus, M.Fischer), feministinė antropologija (Sh. Ortner). Šiuolaikinis teorinis pliuralizmas ir „grounded theory“.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Grupinis darbas 15 val.
Individualus darbas 100 val.
Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vidursemestrinis atsiskaitymas -30 %, savarankiška užduotis -20 %, egzaminas(raštu) – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2007 Čiubrinskas, V. Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos VDU leidykla
2. 2012 McGee, J.; Warms, R. Anthropological Theory . Mayfield Pub. Company
3. 2001 Eriksen, T.H.; Nielsen F. S. A History of Anthropology.. Pluto Press
4. 1997 Layton, R. An Introduction to Theory in Anthropology. Cambridge University Press
5. 2006 Moore, H. ; Sanders, T.(eds.) Anthropology in Theory. Issues in Epistemology Blackwell
Papildoma literatūra
5. 1998 Borofsky, R. Assesing Cultural Anthropology. McGraw-Hill, Inc.
6. 1996 Ingold, T. Key Debates in Anthropology. Routledge
7. 2002 Barnard, A; Spencer, J(eds.) Encyclopedia of Social-Cultural Anthropology. Routledge