Lietuvos istorija (ENG)

  • Dalyko kodas: IST 0102
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian History
  • Dalyko aprašas anglų kalba: PDF
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Dr. Rūstis Kamuntavičius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo bendra lietuviams, lenkams, baltarusiams, ukrainiečiams, žydams ir daugeliui kitų tautų. Penkis šimtus metų gyvavęs bendras politinis darinys, XVIII a. pabaigoje buvo Rusijos užgrobtas, XIX a. čia vyko intensyvūs tautiniai judėjimai, o XX a. suskilo į tautines valstybes. Kaip šiandien yra dalijamas LDK palikimas? Kodėl ir kaip skiriasi istorijos mokymas kaimyninių kraštų vidurinėse mokyklose? Kaip šiame kontekste atrodo propagandiniai karai ir geopolitinės įtampos? Kur yra ribos tarp tautinių naratyvų ir kritinės istorijos, tarp pasakojimų ir mokslo?

Dalyko anotacija užsienio kalba

Lithuanians, Poles, Belarusians, Ukrainians, Jews and many other nations coexisted in the Grand Duchy of Lithuania. Five hundred years of common statehood was halted by Russia. National movements that touched almost every nation in the region in the 19th century resulted in nation-stations that formed and thrived through the 20th century. How is the legacy of the Grand Duchy of Lithuanian being divided today? How and why is history teaching different in the schools of neighboring states? Looking from this perspective, what is the context of contemporary propaganda wars and geopolitics tensions? Where are boundaries between national narratives and critical history, between story and science?

Dalyko studijų rezultatai

Supranta Lietuvos istorijos problematiką.
Apibrėžia pagrindines Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos problemas.
Charakterizuoja Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos vystymąsi bendrame Europos kontekste.
Įvertina praeities įtaką šiandienos istoriniams pasakojimams.
Žino ir sugeba įvertinti naujausią istoriografiją, skirtą Lietuvos istorijos problemoms.

Dalyko turinys

Baltarusių ir lietuvių pretenzijos į LDK istoriją.
Senoji Lietuva kaip lenkų kultūros lopšys ir lietuvių „atsakymas“.
Holokaustas ir žydų istorija Lietuvoje: konfliktai ir/ar interpretacijos?
Sovietų ir rusų Lietuvos istorijos interpretacijos ir propagandinis karas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Komandinis darbas pasitelkus elektronines komunikavimo priemones 15 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas nr. 1 - 25%, Kolokviumas nr. 2 – 25%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2001 Daniel Stone, The Polish-Lithuanian State, 1386-1795 University of Washington Press
2. 2009 Citizenship and Identity in a multinational Commonwealth Brill
3. 2010 Jerzy Lukowski, Disorderly Liberty Continuum
4. 2015 Robert Frost, The Oxford history of Poland-Lithuania Oxford
5. 2015 The Lithuanian Millennium : history, art and culture Vilnius
PASTABA: literatūros sąrašas gali būti keičiamas. Visi būtini skaitiniai atsiras moodle sistemoje.