Naujausioji lietuvių literatūra (MDP)

  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: CONTEMPORARY LITHUANIAN LITERATURE
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Naujausios lietuvių literatūros paskaitose nagrinėjami šiuolaikinės lietuvių literatūros tekstai, pristatomi ir įvertinami naujausi įvairaus žanro (prozos, poezijos, esė) kūriniai, diskutuojama su literatūrine tradicija, aptariamas kultūrinis kontekstas. Seminaruose ugdomi kritinio mąstymo įgūdžiai, lavinami recenzijų ir anotacijų rašymo įgūdžiai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The study subject deals with contemporary Lithuanian literature, introduces and evaluates the latest works of various genres (prose, poetry, and aesthetics), students discuss with the literary tradition and the cultural context. During the seminars, critical thinking skills are developed, skills for writing reviews and annotations are developed as well.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Filologijos įvadas, lietuvių ir užsienio literatūros procesai, literatūros kūrinių analizė.

Dalyko studijų rezultatai

1. Studentai įgis tvirtą teorinį literatūrologinį ir kultūrologinį pagrindą, praplės ir aktualizuos šiuolaikinės literatūros ir jos istorijos žinias. Gebės plačiai ir kritiškai aptarti ir patys rengti naujausią literatūrą pristatančius reiškinius, gebės lyginti skirtingų stilistinių krypčių šiuolaikinių autorių kūrybinius ieškojimus.
2. Studentai įgis praktinių filologinio darbo įgūdžių. Gebės parengti spaudai naujausios literatūros recenzijas, gebės rašyti knygų anotacijas, gebės argumentuotai analizuoti ir vertinti šiuolaikinę lietuvių literatūrą.
3. Studentai įgis nuoseklaus dėstymo, argumentavimo įgūdžių. Gebės taikyti informacines technologijas, atliekant tyrimus, analizuojant ir pristatant literatūrinius projektus, vizualizuojant ir pateikiant tyrimų rezultatus. Gebės rinkti, apdoroti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimo rezultatus, apie juos diskutuoti, formuluoti tyrimo išvadas ir rekomendacijas.

Dalyko turinys

1. Lietuvių literatūros formavimasis po 1990 metų.
2. Naujausios lietuvių literatūros tendencijos ir kryptys
3. Svarbiausi šiuolaikiniai autoriai, kūriniai. Kultūrinė ir literatūrinė spauda.
4. Rašytojo situacija šiandien.
5. Laiko dvasia šiuolaikinėje literatūroje.
6. Literatūros kritika. Svarbiausi teoretikai, mokyklos, veikalai.
1. Literatūrinės spaudos aptarimas: Literatūra ir menas, Kultūros barai, Šiaurės Atėnai, Nemunas, Bernardinai.lt ir kt.
2. Kaip rašyti recenziją?
3. Literatūros analizės metodai.
4. Kaip skaityti ir rašyti esė?
5. Literatūrinis ir samprotaujamasis rašinys mokykloje.
6. Literatūrinių, kultūrinių renginių lankymas (pagal kurso temas ir galimybes).
1. Lūžio proza: Jurgio Kunčino romanas.
2. Prarasto laiko nostalgija poezijoje: Tomas Venclova.
3. Vyriškosios patirtys Sigito Parulskio romane „Trys sekundės dangaus“. Tarpo konceptas.
4. Rytprūsiai literatūroje: Alvydo Šlepiko romanas „Mano vardas Marytė. Vilko vaikų istorijos literatūroje ir kine.
5. Vandos Juknaitės „Išsiduosi. Balsu“ ir pokalbių knyga „Tariamas iš tamsos“: kitokie vaikai. Fakto literatūra.
6. Postmodernus poetų dialogas: Aidas Marčėnas ir Sigitas Parulskis. Intertektualumas.
7. Holokausto tema lietuvių literatūroje: Sigito Parulskio romanas „Tamsa ir partneriai“. Šv. Raštas kaip intertekstas.
8. Miestas Valdo Papievio prozoje: romanai „Eiti“ ir „Odilė, arba oro uostų vienatvė“. Kelionės motyvas.
9. Kasdienybės estetika šiuolaikinėje poezijoje.
10. Esė žanro ypatumai. G. Beresnevičiaus, S. Parulskio, G. Radvilavičiūtės eseistika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Savarankiškas darbas 88 val.
Iš viso 133 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas – 20 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2005 Loreta Jakonytė. Rašytojo socialumas Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
2. 2014 Žydronė Kolevinskienė. Išbandymas recenzija Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
3. 2003 Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002). Sud. Giedrius Viliūnas Vilnius: Alma littera
4. 2016 Audinga Peluritytė. Ribos architektonika/Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai Vilnius: Vilniaus universitetas.
5. 2006 Jūratė Sprindytė. Prozos būsenos. 1988–2005 Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
6. 2014 Dainius Vaitiekūnas. Literatūra ir reklama Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
Papildoma literatūra
1. 2008 John Fiske. Populiariosios kultūros supratumas Vilnius: Žara
2. 2006 Violeta Kelertienė. Kita vertus... Vilnius: Baltos lankos
3. 2016 Mindaugas Kvietkauskas. Uosto fuga Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
4. 2013 Vytautas Martinkus. Estezė ir vertinimai Vilnius: „Edukologija“
5. 2006 Audinga Peluritytė. Senieji mitai, naujieji pasakojimai Vilnius: Gimtasis žodis
6. 2009 Dainius Vaitiekūnas. Naujausia lietuvių poezija: skaitymo kryptys Vilnius: VPU
7. 1998 Albertas Zalatorius. Literatūra ir laisvė Vilnius: Baltos lankos