Marketingo projektų valdymas

  • Dalyko kodas: MAV 4012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing Project Management
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Asist. Rūta Repovienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams teorinius ir praktinius marketingo projektų valdymo pagrindus, taip pat susipažindinti su naujausiomis projektų valdymo nuostatomis, vystymosi tendencijomis ir koncepcijomis. Baigę dalyką studentai gebės apibūdinti marketingo projektų valdymo veiklas ir jų principus. Studentų įgytos žinios ir įgūdžiai leis inicijuoti, planuoti, organizuoti, vystyti, kontroliuoti ir analizuoti inovatyvius bei kompleksiškus marketingo projektus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to provide students the theoretical and practical backgrounds of marketing project management, also introduced to the latest project management concepts and trends. In this course students will acquire the ability to define marketing project management activities and principles. Acquired knowledge will enable students to initiate, plan, develop, organize, control and analyze marketing projects.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai; Vadybos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines sąvokas, naudojamas marketingo projektų valdymo kontekste
2. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines marketingo projektų valdymo teorines nuostatas
3. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines marketingo projektų valdymo veiklas.
4. Įvertinti besikeičiančią organizacijos aplinką ir identifikuoti marketingo projektų valdymą veikiančius veiksnius
5. Pritaikyti marketingo projektų inicijavimo, planavimo, organizavimo, vystymo, kontrolės ir analizės metodus
6. Savarankiškai išanalizuoti konkrečios organizacijos situaciją ir parengti marketingo projekto planą.
7. Parengti grupinį viešą žodinį parengto marketingo projekto plano pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais, ir pagrįsti pristatomas/aprašomas idėjas.
8. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Projekto bei projektų valdymo sampratos ir jų vaidmuo marketinge.
2. Marketingo projektų valdymo svarba organizacijų veiklos kontekste.
3. Marketingo projektai ir organizacijos strategija. Projekto, produkto ir organizacijos tikslai.
4. Marketingo projektų rūšys ir marketingo projektų valdymo nuostatos.
5. Marketingo projektų valdymo funkcijos ir procesai.
6. Marketingo projekto laiko planavimas.
7. Marketingo projekto kaštų planavimas ir valdymas.
8. Marketingo projekto žmogiškųjų išteklių valdymas.
9. Marketingo projekto suinteresuotųjų šalių valdymas.
10. Marketingo projekto rizikų valdymas ir kontrolė.
11. Marketingo projekto rezultatų analizė ir vertinimas.
12. Baigiamoji diskusija: kurso apibendrinimas, aptarimas ir vertinimas.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Savarankiškas grupinis namų darbas – 40 %, koliokviumas – 20 % ir baigiamasis egzaminas – 40 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2020 Mesly, O. Marketing Projects (Best Practices in Portfolio, Program, and Project Management) 1st Edition 3
2. 2016 Open Textbook Library (Corporate Author). Project Management from Simple to Complex https://open.lib.umn.edu/projectmanagement/
3. 2015 Kerzner, H. Project Management 2.0: Leveraging Tools, Distributed Collaboration, and Metrics for Project Success https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/reader.action?docID=1895875
4. 2014 Watt, A. Project Management https://opentextbc.ca/projectmanagement/
5. 2014 Dinsmore, P. ir Cabanis-Brewin, J. The AMA Handbook of Project Management. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/reader.action?docID=1596414
Papildoma literatūra
1. 2019 Westwood, J. How to Write a Marketing Plan: Define Your Strategy, Plan Effectively and Reach Your Marketing Goals (Creating Success), 6th edition
2. 2018 Pastor, A. ir Otero, M. Human Capital and Competences in Project Management https://www.intechopen.com/books/human-capital-and-competences-in-project-management
3. 2006 Būda, V. ir Chmieliauskas, A., Projektų valdymas 6
4. 2003 Kendall, G. ir Rollins, S. Advanced Project Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at Warp Speed. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/reader.action?docID=3319413