Pažintinė praktika (MAV3013)

  • Dalyko kodas: MAV 3013
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Educational practice
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Loreta Petrauskaitė, Mindaugas Šerpytis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams bendrą supratimą apie būsimą profesinę veiklą. Pažintinė praktika susideda iš dviejų dalių: įmonės valdymo modeliavimo žaidimo „MAGE“ ir organizacijos pateiktos užduoties sprendimo. Pirmoji praktikos dalis organizuojama, naudojant imitacinį įmonės valdymo modeliavimo įrankį MAGE (pranc. MAnagement GEnerale). Veiksmai ir veiklos, atliekamos šioje imitacinėje įmonėje yra artimos atliekamoms verslo organizacijose. Antroje dalyje – organizacijos pateikta problema sprendžiama studentų komandose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this practice is to provide students with a common understanding about the future professional activities. The practice consists of two parts: business modelling (simulation) game MAGE and solution of real organization problem. The operations and activities in MAGE (French Management Generale) are very close to the real ones in business companies. The problem of organization is being solved in the teams of students.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai; Mikroekonomika; Makroekonomika; Vartotojų elgsena; Finansų pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1) Atrinkti ir išanalizuoti informaciją, reikalingą organizacijos realaus probleminio atvejo sprendimo formulavimui
2) Parengti realaus organizacijos probleminio atvejo sprendimo projektinį pasiūlymą
3) Sumodeliuoti sprendimų priėmimą virtualioje įmonėje gamybos, žmonių išteklių valdymo, marketingo ir finansų srityse
4) Parengti rašytinę ataskaitą ir jos žodinį pristatymą, apibendrinantį verslo modeliavimo procesą ir realaus organizacijos probleminio atvejo sprendimo formulavimą
5) Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę, įsivertinti savo atliktą darbą ir kt.

Dalyko turinys

1. Įmonės valdymo modeliavimo žaidimo „MAGE“ pristatymas, sprendimų priėmimas komandose, rezultatų aptarimai.
2. Organizacijos realaus probleminio atvejo pristatymas, užduočių pateikimas, jų analizė ir sprendimai komandose.
3. Pažintinės praktikos veiklos ir rezultatų ataskaitos parengimas.
4. Žodinio praktikos veiklos ir rezultatų pristatymo paruošimas ir viešas pristatymas.
5. Komandos formavimas, darbas komandoje ir studentų savianalizė.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Konsultavimasis

1 val.

1 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

1 val.

Simuliacija

10 val.

Darbas grupėje auditorijose

40 val.

Ataskaitų rašymas ir projektinio pasiūlymo rengimas

56 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Simuliacinio žaidimo rezultatų vertinimas – 20 %;
Tarpinių ataskaitų vertinimas – 30 %;
Praktikos ataskaita – 50 %.

Literatūra

1. 2006 Rouhaud J.F. Valdymo modeliavimas MAGE: „Įmonės pažinimas“. Elektroninis išteklius
2. 2012 Pranulis, V., Pajuodis, A. ir kt. Marketingas.
3. 2012 Bakanauskas, A. Integruotosios marketingo komunikacijos https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/201/1/ISBN9789955127413.pdf
Papildoma literatūra
1. 2009 Levinson, J. C, Partizaninis marketingas: paprastos ir nebrangios strategijos, kaip mažoms įmonėms uždirbti didelį pelną /Jay Conrad Levinson su Jeannie Levinson ir Amy Levinson; iš anglų kalbos vertė Vilma Kačerauskienė.
2. 2011 Organizacijų vadyba: vadovėlis (autorių kolektyvas; vadovas P.Zakarevičius)
3. 2011 Bagdžiūnienė V. Įmonių veiklos planavimas ir analizė: esmė ir verslo situacijos
4. 2012 Successful Marketing Communications. By Cathy Ace https://books.google.lt/books?isbn=1136361251
5. 2016 Sethna, Z., Blythe, J. Consumer Behaviour https://books.google.lt/books?isbn=1473987253
6. 2017 Marketing Communications: An advertising, promotion and branding perspective edited by Geraldine Bell, Babek Taheri https://books.google.lt/books?isbn=1910158968
7. 2018 Handbook of Research on Retailing. edited by Katrijn Gielens, Els Gijsbrecht https://books.google.lt/books?isbn=1786430282