Visuomenė, kultūra ir komunikacija (anglų k.)

"Visuomenė, kultūra ir komunikacija" – tai nauja tarpdisciplininė Vytauto Didžiojo universiteto programa, suteiksianti ypač darbo rinkoje paklausias ir plačiai praktikoje pritaikomas šiuolaikinės visuomenės socialinių, politinių, kultūrinių ir ekonominių procesų analizės bei jų valdymo komunikacijos priemonėmis kompetencijas. Programa rengs universalias žinias ir įgūdžius turinčius sociologus su komunikacijos srities specializacija, gebančius analizuoti, vertinti bei prognozuoti socialinius procesus, kurti socialines inovacijas, spartinti technologijų sklaidą. Programos absolventai, įgiję stiprias socialinės analizės ir komunikacijos kompetencijas, gebės aktyviai ir kvalifikuotai dalyvauti, sprendžiant aktualias visuomenės socialinės atskirties, skurdo, nelygybės ir diskriminacijos problemas, kuriant pilietinę visuomenę bei skatinant pilietinį aktyvumą, gerinant visuomenės sveikatą, vykdant visuomenės informavimą bei politinės ir komercinės komunikacijos kampanijas, stiprinant ekonomikos konkurencingumą ir inovatyvumą, spartinant informacinių ir ryšio technologijų diegimą bei didinant jų socialinį ir kultūrinį prieinamumą.
Programa sumanyta ne tik atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius plataus masto socialinės, politinės, kultūrinės, ekonominės, medijų ir technologinės kaitos procesus, bet ir į konkretų aukštą sociologų su komunikacijos srities specializacija poreikį darbo rinkoje. Absolventų įgytos kompetencijos užtikrins aukštą jų įsidarbinimą analitikais ir komunikacijos specialistais šiuose profesinės veiklos sektoriuose: žiniasklaidos priemonėse; ryšių su visuomene, reklamos, rinkodaros ir socialinės komunikacijos paslaugas teikiančiose įmonėse (pvz.: ryšių su visuomene ar reklamos agentūrose, rinkos tyrimų bendrovėse); vidinę, rinkodaros ir korporatyvinę komunikaciją vykdančiose gamybos bei paslaugų įmonėse (plataus vartojimo produktų ar finansinių paslaugų bendrovėse); atskiras socialines ir interesų grupes atstovaujančiose nevyriausybinėse organizacijose (pvz., žmogaus teisių organizacijose ar darbdavių asociacijose, analitiniuose centruose); valstybės institucijose (pvz., ministerijose, tarnybose, agentūrose, tarpsritinius projektus koordinuojančiose darbo grupėse); tarptautinėse ekonominio ir politinio bendradarbiavimo organizacijose (pvz., ES ar JT institucijose).
Programa bus vykdoma anglų kalba. Tai, viena vertus, absolventams suteiks gilius profesinės anglų kalbos įgūdžius, įgalinančius šią kalbą sklandžiai vartoti tiek vykdant socialinių procesų analizę, tiek komunikaciją. Tokie įgūdžiai palengvins absolventų integraciją į anglakalbius kolektyvus organizacijose ir padidins tarptautinės karjeros galimybes. Kita vertus, studijos anglų kalba, suteikdamos galimybes studijuoti studentams iš ES Rytinės kaimynystės regionų šalių, padidins studijų tarptautiškumą ir multikultūriškumą bei padės siekti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo tikslų.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121JX028
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Sociologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240