Filosofija (Socialinės ir politinės kritikos specializacija)

Studijų programos „Filosofija“ tikslas - rengti filosofijos specialistus, gerai žinančius klasikines ir šiuolaikines filosofijos teorijas ir gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, visuomenės nuomonės formavimą, turinčius loginės analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant bei vertinant opius socialinius, kultūrinius ir politinius klausimus, įsijungiant į kultūrinę ir socialinę veiklą.
Siekiant aktyvesnio ir sėkmingesnio absolventų įsijungimo į socialines ir kultūrines veiklas, sukurta galimybė nuo pirmo kurso studentams rinktis specializacijas ir savo filosofijos studijas pasukti ta linkme, kuri studentą labiausiai traukia kaip ateities profesinės veiklos terpė:
1) į šiuolaikinio meno filosofiją,
2) į komunikacijos ir technologijų filosofiją,
3) į socialinę ir politinę kritiką.
Tokiu būdu studentas bus paskatinamas siekti pritaikyti savo filosofo kvalifikaciją vienoje ar kitoje kultūrinės veiklos sferoje. Visi Filosofijos bakalauro programos absolventai baigę studijas įgis humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį su diplomo priedėlyje įvardinta pasirinkta specializacija.

#Filosofija #PolitinėKritika #MenoFilosofija #Diskusija #TechnologijųFilosofoja #KritinisMąstymas #Logika #Dialektika #Analizė #Argumentacija

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX042
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filosofija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Socialinė ir politinė kritika
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas