Socialinė ir politinė kritika (anglų k.) (priėmimas 2020 m.)

Pagrindinis Socialinės ir politinės kritikos magistro studijų programos tikslas: rengti socialinės ir politinės kritikos atstovus, gebančius ne tik giliai ir pagrįstai analizuoti europinius ir globalinius procesus, bet taip pat tirti ir rūpintis žmonių egzistencine politine saviraiška bei jų socialiai reikšmingu dialogu ir bendradarbiavimu. Magistro studijų programa „Socialinė ir politinė kritika“ suteiks absolventams gebėjimus dirbti Rytų-Vidurio Europoje, organizuojant bendrus projektus, rašant politinę, socialinę, kultūrinę kritiką, dirbant žiniasklaidoje, dėstant šio regiono universitetuose ir kolegijose, viešosiose įstaigose, susijusiose su viešojo intereso formavimu ir atstovavimu, patarėjais įvairiose politinėse partijose, šalių ir ES parlamentarų patarėjais, Rytų-Vidurio Europos šalių valstybės valdymo sektoriaus institucijose, Užsienio reikalų ministerijų skyriuose, pvz., Baltijos regiono skyriuje ar kt.; Lietuvos diplomatinėse struktūrose: ambasadose, prekybos, kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio šalyse; atstovybėse prie tarptautinių organizacijų. Programa yra plečiančioji, todėl sieks suteikti daugiau galimybių, nei jau turimas filosofinis, politinis ar socialinis bakalaurinis išsilavinimas. Ši programa ne tik suteiks studentams specifinių žinių, gebėjimų, nuostatų, bet ir užtikrins didesnę mobilumo, jų bendradarbiavimo galimybę, suteiks sėkmingai baigusiems šią programą magistrams didesnes konkurencines galimybes. Suteikiama kvalifikacija – politikos mokslų krypties socialinių mokslų magistras.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX059
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita