Teatrologija ir scenos menų vadyba

STUDIJŲ REZULTATAI

Naudotis teatro istorijos, teorijos ir kritikos žiniomis analizuojant, vertinant ir organizuojant scenos meno procesus, vykstančius Lietuvoje ir pasaulyje. Analizuoti ir kritiškai vertinti įvairių laikotarpių Lietuvos teatro reiškinius bei procesus vietiniame ir plačiame tarptautiniame kontekste. Naudoti tarpdalykinius scenos meno analizės įrankius, juos palyginti ir kritiškai vertinti. Taikyti teorines metodologines nuostatas ir mokslinio darbo įgūdžius praktinėje scenos meno reiškinių analizėje. Įvertinti kultūrinius, istorinius, meninius, ekonominius bei socialinius scenos meno ypatumus bei įvairialypes šių veiksnių sąveikos galimybes ir padarinius. Analizuoti ir vertinti scenos meno institucijų veiklą. Kuruoti įvairius nacionalinius ir tarptautinius scenos meno projektus bei programas. Susieti sudėtinių, tarpdalykinių scenos meno struktūrų valdymą ir kūrybingą teatrinės kūrybos lauko suvokimą. Remtis kūrybingumu taikant įgytas žinias bei gebėjimus sparčiai kintančioje kultūrinėje terpėje.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę studijas magistrai gali dirbti taikomosios pakraipos teatrologais (teatro kritikais, administratoriais, kuratoriais, scenos meno veiklos koordinatoriais); teorinės pakraipos menotyrininkais (dėstytojais, mokslo darbuotojais akademinėse ir švietimo institucijose); teatro procesų organizatoriais bei projektų vadybininkais įvairiose kultūrinėse ir nevyriausybinėse meno organizacijose (teatruose, festivaliuose, bendruomenėse, meno agentūrose ir pan.); kultūros bei švietimo įstaigose (scenos meno organizacijose, mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose, muziejuose); žiniasklaidoje bei leidybos srityje; valstybinėse institucijose, kurioms reikalingos kultūrinės srities kompetencijos (savivaldybės įstaigos, ministerijos, fondai, ambasados, tarptautinės agentūros ir organizacijos); taip pat įvairiose valstybinėse bei privačiose kultūrinėse organizacijose bei viešosiose įstaigose. Studijas galima tęsti doktorantūros programoje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas