Mokyklinė psichologija

STUDIJŲ REZULTATAI

1. Atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, nustatant ugdymo proceso dalyvių psichosocialinio funkcionavimo dėsningumus, taikant gautus duomenis praktinės ir teorinės veiklos plėtotei.
2. Kritiškai vertinti psichologo darbo ugdymo įstaigoje modelius, plėtojant profesionalumą ir planuojant veiklą individualiai bei komandoje.
3. Sisteminti naujausią informaciją ir tyrimų duomenis apie ugdytinių asmenybės, kognityvinę raidą, šeimos sistemos įtaką asmenybės raidai, priklausomybių, psichopatologijos požymius, planuojant psichologinio poveikio būdus.
4. Naudoti psichologinio įvertinimo duomenis analizuojant alternatyvius sprendimo variantus dėl psichologinės korekcijos asmens, grupės, sistemos lygmenyse, atsižvelgiant į etines ir socialines pasekmes.
5. Pagrįsti ugdymo proceso dalyvių konsultavimo individualiai ir grupėje strategijas dėl ugdymo procese iškylančių psichologinių problemų, įvertinant poveikio veiksmingumą.
6. Pritaikyti prevencijos bei korekcijos programas, nukreiptas į ugdytinių mokymosi mokėjimų plėtotę, psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos gerinimą, laikantis etinių ir teisinių normų.
7. Įvertinti ugdytinių individualius skirtumus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir bendradarbiauti su tėvais ir ugdytojais, rengiant rekomendacijas psichologinėms ugdymo/si problemoms spręsti,.
8. Numatyti psichologinio švietimo būdus ugdymo proceso dalyviams, atsižvelgiant į kintančius ugdymo įstaigos poreikius bei įvertinant šviečiamosios veiklos efektyvumą.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti:
švietimo sistemos įstaigose,
socialinės rūpybos įstaigose ir kitose institucijose, kuriose vyksta ugdymo procesas (specialiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose, vaiko raidos, specialaus ugdymo, reabilitacijos centruose ir kt.),
įvairiose institucijose psichologinio konsultavimo srityje,
tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos krypties socialinių mokslų magistro laipsnis.