Ateities medijos ir žurnalistika (anglų kalba)

STUDIJŲ REZULTATAI

Programos absolventai įgis šias kompetencijas ir įgūdžius:
1. Konceptualios žinios ir jų taikymas:
1.1. Analizuoti žurnalistiką ir žiniasklaidos kaitos procesus bei vystymosi tendencijas, atsižvelgiant į globalaus ir regioninio, politinio ir ekonominio, socialinio-kultūrinio ir istorinio konteksto ypatumus;
1.2. Įvertinti šiuolaikinių medijų ir komunikacijos ekosistemų transformacijas intensyvėjančios globalizacijos, skaitmenizacijos ir mediatizacijos kontekste, analizuojant medijų turinį, auditorijas, technologijas, organizacijas ir komunikacijos politiką;
1.3. Suprasti žurnalistikos, kaip šiuolaikinės medijų ir komunikacijos ekosistemos struktūrinio elemento, funkcijas ir kintantį jos vaidmenį demokratinėje visuomenėje.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus:
2.1. Formuluoti aktualius mokslinių ir taikomųjų tyrimų klausimus, susijusius su pokyčiais žurnalistikoje ir medijose; inicijuoti ir valdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus;
2.2. Taikyti kokybinę, kiekybinę ir mišrią tyrimų metodologiją ir kitokius inovatyvius empirinius duomenų rinkimo metodus, aktualius analizuojant šiuolaikinės žurnalistikos ir komunikacijos procesus;
2.3. Kritiškai vertinti ir reflektuoti tyrimo procesą bei gautus rezultatus; taikyti moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją.
3. Specialieji gebėjimai:
3.1. Demonstruoti tvirtas žiniasklaidos reguliavimo ir savireguliacijos sistemų, tarpkultūrinių skirtumų žinias; žurnalistikos praktikoje vadovautis profesinės etikos, moralės, socialinės atsakomybės ir žmogaus teisių normomis;
3.2. Taikyti inovatyvius informacijos rinkimo ir atrankos, faktų tikrinimo ir atpažinimo, naujienų rengimo ir redagavimo būdus bei metodus, atsižvelgiant į žiniasklaidos priemonių specifiką ir skirtingas medijų terpes.
3.3. Eksperimentuoti ir vertinti naujausių technologijų teikiamas turinio kūrimo galimybes (teksto, garso ir vaizdo, virtualiosios ir papildytos realybės, dirbtinio intelekto) šiuolaikinėje žurnalistikoje.
4. Socialiniai gebėjimai:
4.1. Taikyti efektyvius bendravimo įgūdžius tiek profesinėje, tiek asmeninėje aplinkoje.
4.2. Demonstruoti socialinę empatiją, atsakingumą ir profesionalumą priimant sprendimus.
5. Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Demonstruoti kritinio ir analitinio mąstymo įgūdžius, naujienų ir medijų raštingumo kompetencijas;
5.2. Taikyti kūrybinio rašymo, pasakojimo, inovatyvaus mąstymo, projektų valdymo, komandinio darbo ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studentai gali dalyvauti tarptautinių mainų programose, įsitraukti į programos dėstytojų vykdomus tarptautinius mokslo ir tyrimų projektus.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę Ateities medijų ir žurnalistikos studijas įgyja socialinių mokslų magistro laipsnį ir gali dirbti šalies ir užsienio žiniasklaidos ir komunikacijos bendrovėse, kitose informacijos ir kūrybinėse organizacijose žurnalistais, redaktoriais, istorijų kūrėjais, informacijos ir komunikacijos analitikais, inovatyvių projektų kūrėjais ir įgyvendintojais. Programos absolventai gali toliau tęsti studijas doktorantūroje.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Praktika atliekama po pirmųjų studijų metų ir sudaro 6 ECTS.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijų pabaigoje rengiamas ir yra viešai ginamas baigiamasis darbas. Baigiamasis darbas sudaro 24 ECTS.