Mokomojo dalyko pedagogika (fizinis ir sveikatos ugdymas) (Kaune ir Vilniuje)

STUDIJŲ REZULTATAI

1. remdamasis pasirinktos ugdymo krypties (gamtos, fizinių mokslų, technologijų, kalbų, socialinio, meninio ugdymo) teorinėmis ir didaktikos žiniomis, kurti įvairaus švietimo lygmens ugdymo(si) turinį;
2. analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti informaciją, teisinius bei politinius dokumentus, susijusius su skirtingo švietimo lygmens ugdymo turinio kūrimu;
3. planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius tyrimus bei jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką;
4. įvertinti mokinių individualius raidos ir vystymosi skirtumus, asmenybės ypatumus, atsirandančius dėl socialinės aplinkos, lyties, tautybės, kultūros ar kt. poveikių ir personalizuos ugdymo procesą siekiant tobulinti ir formuoti asmeninę mokinių motyvaciją, savivaldų mokymąsi ir savarankiškumą;
5. planuoti, organizuoti, valdyti ugdymo procesą, atsižvelgdamas į individualius ugdytinių poreikius ir ugdymosi potencialą, tinkamai parinkdamas ir taikydamas šiuolaikines ugdymo(si) strategijas ir technologijas;
6. ugdyti mokinių esmines bendrąsias ir dalykines kompetencijas įvairiose edukacinės veiklos srityse ugdydami mokinių mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, asmeninę bei informacinę kultūrą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus, į ugdymo(si) turinį integruoti sociokultūrinių ir prevencinių programų nuostatas, plėsti mokinių dalykinę, bendramokslinę bei sociokultūrinę pasaulėžiūrą;
7. pristatyti dalykinę idėją ar nuomonę, argumentuoti sprendimą ar tyrimo rezultatus sakytine ir/ar rašytine forma valstybine ir užsienio kalba;
8. veikti ir mokytis bendradarbiaudamas mokyklos bendruomenėje, besimokančiųjų grupėse ir kitose aplinkose;
9. prisiimti atsakomybę už profesinės veiklos proceso kokybę ir su moksleivių mokymosi pasiekimais susijusius mokymo veiklos rezultatus, plėtodamas profesinį ir asmeninį tobulėjimą, kaip profesinio tapatumo moralinę komponentę.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Priklausomai nuo pasirinktos krypties, norintieji, galės tęsti studijas edukologijos magistrantūros programose. Baigę Mokomojo dalyko Fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogikos programą absolventai įgis ugdymo mokslų bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją. Bakalauro studijų programos Fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogika absolventai (fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogai) galės dirbti valstybiniame, privačiame ar visuomeniniame sektoriuje:
  1. Fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogais bendrojo ugdymo mokyklose Lietuvoje ir užsienyje;
  2. Sporto ir sveikatos pedagogais sporto mokyklose, klubuose, sveikatingumo centruose;
  3. Pasirinkus antrą specializaciją iš 9 galimų (anglų ir kita užsienio kalba; Informatika; Matematika; Biologija; Chemija; Fizika; Technologijos, Geografija; Istorija) - to mokomojo dalyko pedagogais.