Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business management) (Jungtinė studijų programa)

STUDIJŲ REZULTATAI

Demonstruoti šiuolaikinės ekonomikos ir verslo administravimo teorijos ir metodų išmanymą.
Demonstruoti gilų žemės ūkio vertės kūrimo grandinių išmanymą.
Verslo administravimo srityje pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus.
Valdyti žmogiškuosius išteklius plėtojant etišką ir socialiai atsakingą įmonės kultūrą.   
Atlikti investicijų vertinimą ir juo remiantis formuoti įmonės finansų politiką.
Suprasti inovacijų vaidmenį, valdyti ir tobulinti inovacijų diegimo procesą savo organizacijoje.
Vertinti konkurencinę situaciją savo veiklos srityje, kurti valdymo ir rinkodaros strategijas, orientuotas į savo organizacijos konkurencinės padėties pasauliniu mastu gerinimą.
Nustatyti turimų žinių, produktų ir paslaugų spragas ir tolimesnių tyrimų poreikį.
Parengti tyrimo planą siekiant spręsti praktines problemas savo veiklos srityje.
Taikyti įgytas žinias ir metodus rengiant moksliškai pagrįstą ir praktiniu požiūriu aktualų mokslinį darbą.
Efektyviai skleisti mokslinio  tyrimo rezultatus.
Demonstruoti efektyvios komunikacijos ir tinklaveikos įgūdžius šiuolaikinėje visuomenėje.
Organizuoti ir dalyvauti bendrame sprendimų priėmimo procese.
Efektyviai atstovauti organizacijai verslo derybose.
Demonstruoti etiškos ir socialiai atsakingos lyderystės ir valdymo įgūdžius pasaulinės rinkos, kompleksinių organizacijų ir multinacionalinių grupių kontekste. 
Plėtojant savo karjerą demonstruoti kritinio mąstymo įgūdžius.
Pasinaudoti informacijos ir ryšių technologijomis savo asmeniniam ugdymui ir kasdienei veiklai. 
Demonstruoti iniciatyvumą ir atsakingą požiūrį planavimo ir sprendimų priėmimo procese.
Pripažinti kultūrinę įvairovę, jos iššūkius ir galimybes vykdant verslą.
Demonstruoti supratimą apie verslo sprendimų etines pasekmes.
Demonstruoti globalinių problemų žemės ūkio verslo kontekste supratimą, susijusį su socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis ir aplinkos apsaugos problemomis.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijos vyks trijose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje) su galimybe pasinaudoti Erasmus programa.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:
  • sėkmingai dirbti ir daryti karjerą žemės ūkio, maisto pramonės ir kitose ekonominės veiklos srityse, tiesiogiai susijusiose su žemės ūkio ir perdirbimo pramone, mažmeninės prekybos ir (arba) didmeninės prekybos įmonėmis ir kitomis įmonėmis bei jų infrastruktūros įmonėmis, verslo konsultacinėmis organizacijomis, žemės ūkio įmonėmis, institucijomis ir agentūromis bei viešojo valdymo institucijomis, vystančiomis ūkio planavimo ir finansavimo veiklą,
  • kurti ir plėtoti asmeninį verslą.
  • tęsti studijas doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu (30 kr.), kurio rengimas išdėstytas semestrais. Baigiamasis darbas pristatomas ir ginamas viešai.