Žemėtvarka

STUDIJŲ REZULTATAI

1. Suprasti aplinkos inžinerijos principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti, kurie betarpiškai susiję su kraštotvarkos, žemės administravimo bei nekilnojamojo turto formavimo klausimais;
2. Nuotoliniais, kontaktiniais, matematiniais statistiniais ir kitais metodais gebėti atlikti inžinerinę analizę, ir kritiškai vertinti naujausius pasiekimus aplinkos inžinerijos srityje, spręsti įvairias aplinkos inžinerijos problemas. Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams aplinkos inžinerijoje, matavimų inžinerijoje ir kraštotvarkoje atlikti;
3. Gebėti identifikuoti, surasti, įvertinti inžineriniam darbui, kraštotvarkai bei žemės administravimui reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
4. Gebėti planuoti ir atlikti aplinkos inžinerijos srities analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
5. Gebėti ištirti naujų aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ir žemės administravimo problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą darniam žemės naudojimui, teorijų planavimui bei efektyviam žemės administravimui vykdyti;
6. Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias sprendžiant daugialypes aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ir žemės administravimo problemas, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės ir kitus gamtos išteklius;
7. Išsamiai suprasti ir gebėti taikyti metodus ir metodikas, laikantis etinių, aplinkosauginių, komercinių inžinerinės veiklos reikalavimų;
8. Mokėti bendrauti, derinant ir sprendžiant žemės administravimo ir tvarkymo klausimus, su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
9. Gebėti veiksmingai dirbti, sprendžiant aplinkos inžinerijos klausimus, savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu;
10. Holistiškai suprasti aplinkos inžinerijos ir su ja susijusių žemėtvarkos sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą bei individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kokio pasirengimo asmenys priimami: Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) inžinerijos mokslų (kryptys – aplinkos inžinerija, statybos inžinerija, matavimų inžinerija), fizinių mokslų (kryptys – aplinkotyra, gamtinė geografija), socialinių mokslų (kryptis – visuomeninė geografija), menų (kryptis – kraštovaizdžio architektūra) studijas; Baigę kolegijų ar kitų studijų krypčių pirmosios pakopos ir aplinkos inžinerijos krypties papildomąsias arba gretutines studijas.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Austrija, Čekija, Ispanija, Lenkija, Suomija, Švedija, Turkija, Vokietija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Mokslinis ir pedagoginis darbas žemėtvarkos mokslo ir mokymo institucijose; projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas: kraštovaizdžio formavimo, teritorijų ir žemės tvarkymo bei naudojimo įstaigose; nekilnojamojo turto kadastro ir registro administravimo įmonėse; nekilnojamojo turto formavimo, vertinimo, konsultavimo ir ekspertizės įstaigose. Baigus programą, studijas galima tęsti technologijos ir socialinių mokslų sričių doktorantūros studijose.