Hidrotechninės statybos inžinerija

STUDIJŲ REZULTATAI

1. Gebėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus bei statybos inžinerijos ir teisės pagrindinius principus naujiems hidrotechninės statybos inžineriniams uždaviniams spręsti, atsižvelgiant į naujausius statybos inžinerijos srities pasiekimus.
2. Rinkti inžinerinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti, analizuoti ir panaudoti sprendiniams spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įžvelgti ir spręsti standartines ir nestandartines inžinerines, kai stokojama išsamios informacijos, problemas.
3. Gebėti taikyti vandens režimo skaičiavimo ir prognozavimo metodus projektuojant hidrotechnikos statinius, organizuojant šių statinių statybos ir eksploatacijos darbus, vertinti teorines bei praktines naujoves ir reaguoti į besikeičiančias sąlygas.
4. Gebėti projektuoti šiuolaikinius vandens ūkio statinius ir inžinerines sistemas atsižvelgiant į ilgalaikio poveikio aplinkai prognozes, teikti projektinius siūlymus vandens kokybės gerinimo bei racionalaus panaudojimo klausimais.
5. Gebėti identifikuoti, susisteminti ir įvertinti hidrotechninės statybos inžinerinei veiklai reikalingus duomenis naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
6. Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus būtinus organizuojant hidrotechnikos statinių statybos, rekonstravimo ir naudojimo darbus, gebėti kritiškai įvertinti jų duomenis, pagrįsti ir pateikti išvadas įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
7. Identifikuoti ir spręsti vandens inžinerines problemas, suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokėti parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą, žinoti inžinerinės veiklos organizavimo principus, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės ir vandens išteklius.
8. Dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos lyderiu, dalykiškai bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
9. Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, savo veikloje vadovautis profesiniu sąžiningumu ir etinėmis vertybėmis, suvokti atsakomybę už hidrotechninės statybos inžinerinę veiklą, vertinti ir administruoti vietinio ir tarptautinio lygio projektus vandens apsaugos, valdymo ir statinių inžinerijos srityse.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kokio pasirengimo asmenys priimami: Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) inžinerijos mokslų (kryptys – aplinkos inžinerija, matavimų inžinerija, statybos inžinerija), technologijos mokslų (kryptis – gamtos išteklių technologijos, fizinių mokslų (kryptys – aplinkotyra, gamtinė geografija), - žemės ūkio mokslų (kryptis – žuvininkystė) studijas; Baigę kolegijų ar kitų studijų krypčių pirmosios pakopos ir statybos inžinerijos krypties papildomąsias arba gretutines studijas.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vokietija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas:
vandens ūkio statinių statybos valdymo, priežiūros ir administravimo įmonėse ir įstaigose;
aplinkos kokybės stebėsenos ir užterštumo mažinimo sistemoje, vandens valdymo ir aplinkosaugos administravimo institucijose, konsultacinėse aplinkotvarkos, vandensaugos įmonėse;
mokslinis ir pedagoginis darbas vandens inžinerijos mokslo ir mokymo institucijose.
Baigus programą, studijas galima tęsti inžinerijos mokslų krypčių grupės doktorantūros studijose.