Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES) (Jungtinė studijų programa)

STUDIJŲ REZULTATAI

MIREES magistro programos absolventai gali dirbti specialistais, analitikais, srities ekspertais, konsultantais ir tarpininkais įvairiuose tyrimų institutuose, ES institucijose, viešojo administravimo institucijose, tarptautinėse agentūrose, savanoriškose organizacijose, NVO ir kt. Rytų Europos studijų ir tyrimų magistrantūros programos užduotis yra suformuoti šias būsimų absolventų žinias ir įgūdžius: - analizuoti ekonomikos, politikos mokslų ir tarptautinių santykių, istorijos, antropologijos ir kultūros studijų teorines žinias, mokėti taikyti specifines žinias apie Rytų, Vidurio ir Centrinę Europą, jas analizuoti, interpretuoti ir paaiškinti; - analizuoti Europos regionus atsižvelgiant į politinius, ekonominius, kultūrinius, kalbinius skirtumus, pristatyti surinktą informaciją raštu ir žodžiu; - atpažinti, analizuoti ir numatyti pagrindines politinių ir ekonominių procesų tendencijas regione, mokėti tinkamai jas įvertinti; - išmanyti teorinius modelius ir mokėti juos taikyti konkretiems regiono politiniams, ekonominiams reiškiniams vertinti, suprasti jų ypatumus, dėsningumus ir kompleksiškumą; - puikiai kalbėti ir rašyti anglų kalba, gerai mokėti bent vieną iš Rytų Europos kalbų; - organizuoti darbą individualiai ir grupėmis.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Minimalus išsilavinimas norintiems siekti MIREES magistro laipsnio – universitetinis bakalauro diplomas. Studentams rekomenduojama būti išklausius politologijos pagrindus, tarptautinių santykių įvadą, politinę filosofiją ir ekonomikos pagrindus. Stojantieji privalo puikiai mokėti anglų kalbą, kadangi programa vykdoma šia užsienio kalba. Stojantieji turėtų analitiškai mąstyti, būti imlūs naujovėms, sekti pasaulio įvykius, gebėti bendrauti tarptautinėje aplinkoje, gebėti dirbti grupėmis, diskutuoti ir reikšti savo nuomonę. Studentų priėmimas į studijas vyksta Bolonijos universitete, dalyvaujant visų partnerių (Bolonijos, Vytauto Didžiojo, Sankt Peterburgo valstybinio ir Korvinus universitetų) atstovams. Studentai moka už studijas. Programos puslapis: http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Politikos mokslų krypties socialinių mokslų magistro laipsnis reikalingas norint dirbti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų specialistais, analitikais, srities ekspertais, konsultantais, tarpininkais tyrimų institutuose, ES institucijose, viešojo administravimo institucijose, tarptautinėse agentūrose, savanoriškose organizacijose ir NVO arba tęsti akademinę karjerą. Politikos mokslų magistras, įgijęs MIREES magistro laipsnį, turi išmanyti politinę, istorinę, socialinę, ekonominę, saugumo situaciją Rytų, Centrinės ir Vidurio Europos regione, gebėti organizuoti darbą individualiai ir grupėje, orientuotis politiniame pasaulio ir regiono kontekste, išmanyti šiandieninę regionų situaciją ir sąveiką su tarptautinėmis organizacijomis, pažinti regiono problematiką, puikiai mokėti anglų ir bent vieną regiono kalbą. Asmuo privalo būti atviras visuomenės ir kitų šalių bei žmonių pažinimui, analitiškai mąstantis, veiklus ir imlus naujovėms, kritiškas, gebantis dalyvauti tyrimų projektuose, dirbti individualiai ir grupėje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Įvykdę MIREES magistrantūros studijų programą, studentai rengia baigiamuosius darbus, kurių temas renkasi iš politikos mokslų, ekonomikos, istorijos, tarptautinių santykių ir kitų socialinių mokslų sričių. Baigiamasis darbas ginamas viešai. Baigę programą, absolventai įgyja politikos mokslų magistro laipsnį ir gali tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūros studijose.