Kūrybinės industrijos

STUDIJŲ REZULTATAI

• Analizuoti ir interpretuoti kūrybinio sektoriaus veiklas socialinės kaitos ir ekonominės plėtros atžvilgiu; • Pagrįsti kūrybinių industrijų plėtrą Lietuvoje ir Europoje remiantis naujausiais politiniais dokumentais, ekonominės plėtros gairėmis ir kultūros teorijomis; • Susieti įvairius kūrybinio sektoriaus produktus su simbolinio kapitalo kūrimu ir socialinių tapatybių formavimu naudojantis šiuolaikinėmis kultūros komunikacijos teorijomis; • Susieti skirtingas technologijas, institucijas ir terpes su meno ir visuomenės komunikacijos aktyvinimu; • Taikyti inovatyvius meninės veiklos, kultūros komunikacijos ir kūrybinės ekonomikos modelius inicijuojant, kuriant ir palaikant kūrybinių industrijų projektus, organizacijas ir tinklus; • Analizuoti ir vertinti kūrybinio sektoriaus institucijas, produktus, veiklas ir tinklus naudojantis naujausiomis teorinėmis socialinių ir humanitarinių mokslų sričių įžvalgomis ir metodologijomis; • Rengti kūrybinių industrijų žemėlapius, remiantis socialinės ir ekonominės kūrybinio sektoriaus analizės įgūdžiais; • Įvertinti Lietuvos kūrybinio sektoriaus elementų socialinį ir ekonominį potencialą siejant jį su egzistuojančia Europos kūrybinių industrijų sektoriaus patirtimi; • Naudoti kūrybiškumu ir bendradarbiavimu pagrįstus kultūros procesų valdymo metodus praktinėse kūrybinių industrijų veiklose; • Remtis kūrybinių industrijų studijose įgytais sisteminio mąstymo įgūdžiais ir gerųjų patirčių pavyzdžiais kuriant originalius kūrybinių industrijų projektus.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti: • organizacinį, vadybinį, edukacinį ir viešųjų ryšių darbą įvairiose kūrybinių industrijų organizacijose (žiniasklaidoje, reklamoje, leidyboje, turizme, laisvalaikio ir pramogų industrijoje, architektūros ir urbanistikos įstaigose, kultūrinėse ir meno organizacijose); • organizacinį, vadybinį ir viešųjų ryšių darbą kuriant individualius kūrybinių industrijų verslo projektus; • kūrybinių industrijų analitikais ir strategais valstybinėse Lietuvos ir ES institucijose (savivaldybės įstaigose, ministerijose, fonduose, projektinėse grupėse) ir kitose įstaigose; • mokslo ir pedagoginiais darbuotojais akademinėse institucijose (kultūros tyrimų institutuose, universitetuose, akademijose); • tęsti studijas socialinių mokslų srities komunikacijos arba vadybos krypties bei menų srities doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas.