Viešoji komunikacija

STUDIJŲ REZULTATAI

1. Įgyti teorinių žinių ir gebėti jas taikyti šiuolaikinės komunikacijos studijų bei profesinės veiklos srityse: 1.1. Suprasti viešosios komunikacijos funkcijas demokratinėse visuomenėse bei jos ypatumus sociokultūriniuose, ekonominiuose, politiniuose ir kt. kontekstuose; 1.2. Analizuoti, interpretuoti bei paaiškinti viešosios komunikacijos teorinius modelius, įvertinti veiksnius, lemiančius komunikacinių procesų pobūdį ir efektyvumą; 1.3. Išmanyti ir kritiškai vertinti žurnalistinę bei viešųjų ryšių veiklas teisiniu, etiniu ir profesiniu aspektais; 1.4. Atpažinti, suprasti ir pritaikyti svarbiausius tarptautinius ir nacionalinius viešosios komunikacijos politikos principus ir priemones. 2. Gebėti vykdyti taikomuosius ir mokslinius tyrimus apie įvairialypius komunikacijos procesus: 2.1. Taikyti įvairių mokslinių tyrimų metodus komunikaciniams procesams bei jų kontekstams suprasti ir paaiškinti; 2.2. Suprasti ir kritiškai vertinti empirinius duomenis, jų patikimumą ir validumą, paaiškinti ir tinkamai juos pristatyti tikslinei auditorijai; 2.3. Priimti tyrimais ir empirine informacija pagrįstus sprendimus, prognozuoti rinkos ir komunikacijų transformacijas, greitai orientuotis nuolat kintančioje verslo ir komunikacijos aplinkoje; 2.4. Analitiškai mąstyti bei kritiškai vertinti šiuolaikinius komunikacijos reiškinius ir problemas. 3. Įgyti specialiųjų profesinių gebėjimų bei žinių, reikalingų darbui komunikacijos srityje: 3.1. Profesionaliai kurti žurnalistinį, informacinį ir kitokį (viešųjų ryšių, reklaminio pobūdžio) turinį, jį analizuoti ir vertinti; 3.2. Kurti komunikacijos strategijas bei parengti komunikacijos planus tam, kad būtų pasiekti šiuolaikinių organizacijų veiklos tikslai; 3.3. Profesionaliai rašyti, analitiškai mąstyti, argumentuotai reikšti mintis, pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose, viešai kalbėti, taikyti profesinę (užsienio) kalbą. 4. Ugdyti socialines kompetencijas, reikalingas įvairiose profesinės veiklos ir studijų situacijose: 4.1. Gebėti komunikuoti formaliose ir neformaliose situacijose, dirbti efektyviai komandoje, suteikti grįžtamąjį ryšį, spręsti problemas ir prisiimti atskomybę; 4.2. Siekti aktyvaus dalyvavimo ir įsitraukimo į viešąjį gyvenimą, ugdyti empatijos ir bendrystės jausmą bei pilietiškumą; 4.3. Būti susipažinus ir laikytis aukščiausių profesinių standartų bei etikos normų. 5. Formuoti asmeninius įgūdžius ir pamatines demokratines vertybes: 5.1. Naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo technologijomis; 5.2. Kūrybiškai derinti įvairias komunikacines veiklas, savarankiškai inicijuoti projektus bei juos vykdyti; 5.3. Reflektuoti savo patirtį, nuolat tobulėti profesinėje srityje ir prisitaikyti prie nuolat kintančios komunikacijos aplinkos bei sąlygų.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos absolventai gali dirbti žurnalistais, redaktoriais, atstovais ryšiams su visuomene ar komunikacijos projektų vadovais įvairiose organizacijose, tokiose kaip visuomenės informavimo, socialinių medijų ir komunikacijos bendrovėse, viešųjų ryšių ir reklamos agentūrose, kitų organizacijų (viešojo sektoriaus institucijų, verslo įmonių, NVO, sporto klubų, kultūros ir meno organizacijų) komunikacijos bei informacijos veiklos srityje. Jie taip pat gali tęsti studijas labiau specializuotose magistrantūros programose, tokiose kaip VDU vykdomos Žurnalistika ir medijų industrijos, Integruota komunikacija bei kitose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Privaloma atlikti dvi praktikas – žurnalistinę ir viešųjų ryšių – pasirinktose organizacijose (viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidos priemonėse, NVO, valstybės institucijų komunikacijos padaliniuose, leidybos, kt. įmonėse). Praktikai žurnalistikos ir viešųjų ryšių srityse skiriama po 8 ECTS kreditus arba 200 val. Jų tikslas – studentams suteikti galimybę įgyti profesinių įgūdžių, praktinėje aplinkoje pritaikyti įgytas teorines žinias bei gebėjimus, susipažinti su studijuojamos srities praktiniais aspektais, kurie leistų geriau prisitaikyti darbo rinkoje bei suvokti jos poreikius, o taip pat lavintų kritinį mąstymą bei studentų asmenines savybes, būtinas jų profesiniam pasirengimui dirbti kintančioje komunikacijų aplinkoje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijų programa baigiama bakalauro darbu.