Aplinkotyra

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę šią programą studentai gebės:
  • Apibūdinti pagrindinius gamtinius ir antropogeninius aplinkos komponentus, jų tarpusavio sąveiką ir poveikį gamtinės aplinkos būklei.
  • Paaiškinti svarbiausias žmogaus veiklos sukeltas vietinio, regioninio ir pasaulinio masto aplinkos problemas.
  • Taikyti šiuolaikiškus kiekybinius ir kokybinius aplinkos stebėsenos ir analizės metodus aplinkos būklei ir antropogeniniams jos pokyčiams vertinti.
  • Analizuoti trumpalaikius ir ilgalaikius aplinkos ir klimato pokyčius, pagrindines tendencijas ir priežastis.
  • Apibendrinti svarbiausias aplinkos problemas ir jas lemiančius veiksnius bei galimas pasekmes gyvajai gamtai ir žmonių sveikatai.
  • Pagrįsti, remiantis darnaus vystymosi principais, politines, administracines, ekonomines bei technines priemones neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimui.
Bendrieji gebėjimai:
  • Dirbti savarankiškai ir grupėse, ieškant ir analizuojant informacijos aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais, formuluojant išvadas ir pateikiant jas auditorijai.
  • Naudotis šiuolaikiška geoinformacine, statistinės analizės ir aplinkos tyrimų analitine bei programine įranga profesinei veiklai reikalingiems duomenims gauti.
  • Bendrauti aplinkosauginiais klausimais su profesionalais ir visuomene.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Italija, Norvegija, Švedija, Turkija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali toliau studijuoti aplinkotyros krypties magistratūroje arba pradėti profesinę veiklą. Pagrindinės darbovietės yra - Aplinkos ministerijos miestų ir rajonų Aplinkos agentūros, savivaldybių aplinkosaugos padaliniai, aplinkos būklės tyrimų laboratorijos, konsultacinės įmonės aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais, ES paramą aplinkosaugai administruojančios agentūros, įmonės, kurios susiduria su aplinkos problemomis, nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijų programoje numatytos trys ekspedicinės lauko praktikos – Aplinkos geologijos ir ekologijos, Aplinkotyros, Aplinkos inžinerijos, kurių metu ugdomas studentų holistinis požiūris į aplinką ir atskirų aplinkos komponentų sąveiką. Ekspedicinių praktikų tikslas - įgyti gebėjimus planuoti ir organizuoti aplinkos ir atskirų jos komponentų (oras, vanduo, dirvožemis, augalija, gyvūnija) stebėjimus bei tyrimus, vertinti jų būklę bei analizuoti šių komponentų tarpusavio ryšius, numatyti šiuolaikiškas  aplinkos tvarkymo priemones, vertinti šių priemonių efektyvumą. Ekspedicinės lauko praktikos yra dviejų savaičių trukmės ir vyksta urbanizuotoje ir gamtinėje aplinkoje pasibaigus pavasario semestrui. Praktikos pabaigoje studentai rengia ir pristato individualias arba grupines praktikos ataskaitas.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas