Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigęs studijas absolventas:
• Gebės apibūdinti pagrindinius natūralius ir antropogeninius aplinkos komponentus, jų sąveiką ir antropogeninį poveikį aplinkai;
• Gebės taikyti fundamentines ir integruotas aplinkosaugos ir darnumo žinias, įvairius teorinius ir analitinius metodus, aiškinant poveikį aplinkai, jo veiksnius bei siūlant sprendimus įvairaus masto aplinkos problemoms spręsti;
• Gebės naudoti fundamentinę ir inovatyvią aplinkos tyrimų įrangą ir analitinę programinę įrangą aplinkos duomenims rinkti, apdoroti ir analizuoti;
• Gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus aplinkos stebėjimui ir aplinkos būklės bei jos pokyčių, kuriuos lemia antropogeninė veikla, vertinimui;
• Gebės analizuoti trumpalaikius ir ilgalaikius aplinkos ir klimato pokyčių duomenis bei tendencijas, nustatyti jų priežastis ir suformuluoti aplinkos tyrimų išvadas;
• Gebės kritiškai vertinti įvairių šaltinių duomenis apie aplinką, siekiant įvertinti ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei ir pasirinkti tinkamus darnumu pagrįstus politinius, administracinius, ekonominius ir techninius poveikio aplinkai mažinimo būdus;
• Gebės atlikti statistinę, geoinformacinę duomenų analizę ir multidisciplininių duomenų modeliavimą aplinkos problemoms įvertinti ir valdyti;
• Gebės suplanuoti ir atlikti duomenų ir dokumentų analize pagrįstus, lauko bei laboratorinius aplinkos tyrimus, naudojant profesines žinias ir tinkamus metodus poveikiui aplinkai ir visuomenei įvertinti;
• Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene aplinkosaugos ir darnumo temomis bei priimamų sprendimų klausimais, atsižvelgiant į teisinius dokumentus, profesinę etiką, asmeninę ir profesinę atsakomybę ir įtraukiant suinteresuotųjų šalių poreikius ir nuomones;
• Gebės dirbti individualiai ir komandose, ieškant ir analizuojant informaciją aplinkos ir darnumo klausimais, formuluojant ir pateikiant išvadas tikslinei ir netikslinei auditorijai;
• Gebės efektyviai atlikti individualų darbą, paskirstant laiką ir išteklius, bei komunikuojant rezultatus žodžiu ir raštu, nuolat plėtojant profesinius įgūdžius;
• Gebės kritiškai vertinti savo ir kolegų profesinę veiklą ir priimtus sprendimus, atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir visuomenei.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Italija, Norvegija, Švedija, Turkija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Bakalauro studijų programos absolventai gali toliau studijuoti aplinkotyros krypties magistratūroje arba pradėti profesinę veiklą. Programos absolventai gali dirbti aplinkos apsaugos specialistais tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose, įmonėse, agentūrose ir jų padaliniuose, taip pat konsultantais įmonėse aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijų programoje numatytos trys ekspedicinės lauko praktikos – Aplinkos geologijos ir ekologijos, Aplinkotyros, Aplinkos inžinerijos, kurių metu ugdomas studentų holistinis požiūris į aplinką ir atskirų aplinkos komponentų sąveiką. Ekspedicinių praktikų tikslas - įgyti gebėjimus planuoti ir organizuoti aplinkos ir atskirų jos komponentų (oras, vanduo, dirvožemis, augalija, gyvūnija) stebėjimus bei tyrimus, vertinti jų būklę bei analizuoti šių komponentų tarpusavio ryšius, numatyti šiuolaikiškas  aplinkos tvarkymo priemones, vertinti šių priemonių efektyvumą. Ekspedicinės lauko praktikos yra dviejų savaičių trukmės ir vyksta urbanizuotoje ir gamtinėje aplinkoje pasibaigus pavasario semestrui. Praktikos pabaigoje studentai rengia ir pristato individualias arba grupines praktikos ataskaitas.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas