Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123148
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Milkevičiūtė, Sonata
Supervisor: Martišius, Vaclovas
Title: Vadovų ir mokytojų sprendimo priėmimo stilių sąsajos su šališkumu dėl žinojimo
Other Title: The link between leaders‘ and teachers‘ decision making styles and hindsight bias
Extent: 61 p.
Date: 2-Jun-2010
Keywords: analitinis sprendimo priėmimo stilius;intuityvus sprendimo priėmimo stilius;šališkumas dėl žinojimo;vadovas;mokytojas;analitical decision making;intuitive decision making;hindsight bias;leader;teacher
Abstract: Darbe nagrinėjama, koks sprendimo priėmimo stilius – analitinis ar intuityvus yra būdingas vadovams ir kuris – mokytojams. Taip pat analizuojamas šališkumo dėl žinojimo poveikis vadovų ir mokytojų priimamiems sprendimams. Darbo tikslas yra nustatyti šališkumo dėl žinojimo sąsajas su sprendimo priėmimo analitiniu bei intuityviu stiliumi, lyginant vadovus ir mokytojus. Tyrime naudoti du metodai: sprendimo priėmimo stilių klausimynas, sudarytas autorės ir V. Martišiaus, remiantis T. Nygren, R. White, 2002 sudarytu klausimynu (Decision-making inventory) ir dvi situacijos, sukurtos autorės ir V. Martišiaus 2009 m. Tyrime dalyvavo 276 mokykloje dirbantys darbuotojai: mokytojai, direktoriaus pavaduotojai bei direktoriai. Tyrimo rezultatai parodė, kad vadovui daugiau būdingas analitinis sprendimo priėmimo stilius negu mokytojui. Taip pat nustatytas šališkumo dėl žinojimo poveikis vadovų bei mokytojų sprendimų priėmimui: vadovai, kurie žinojo teigiamas problemos sprendimo pasekmes, problemos išsprendimo galimybę vertino palankiau; o žinodami neigiamas pasekmes, tiek vadovai, tiek mokytojai, problemos išsprendimo galimybę vertino mažiau palankią; žinodami teigiamą sprendimo pasekmę, vadovai ir mokytojai panašiai vertino, kad problemos išsprendimas yra akivaizdus, o žinodami neigiamą sprendimo pasekmę, mokytojai labiau linkę manyti, jog problemos išsprendimas yra neakivaizdus, negu vadovai. Tyrimo rezultatai nenustatė šališkumo dėl žinojimo poveikio vadovų ar mokytojų pasitikėjimo savo sprendimu tvirtumui. Tačiau nustatyta, jog vadovai labiau pasitiki savo sprendimu nei mokytojai.
The paper examines what decision making style - analytic or intuitive is characterized for leaders and teachers. It also analyzes the impact of hindsight bias on leaders’ and teachers' decisions. The aim of this study is to assess the link between hindsight bias and analytical and intuitive decision making styles comparing managers and teachers. It was used two methods in the survey: 1) decision making style questionnaire compiled by the author and V. Martišius based on Decision making inventory made by T. Nygren, R. White in 2002. 2) two situations created by the author and V. Martišius in 2009. The research included 276 school staff: teachers, deputy directors and headmasters. The result of survey showed that analytical decision making style is more characteristic to leaders than to teachers. Also it was found the impact of the hindsight bias on teachers and leaders decision making: a) leaders who knew the positive consequences, appreciated a problem solution, while both leaders and teachers knew the negative consequences, choose less favorable solution for a problem; b) leaders and teachers noted that the problem solution is obvious, when they knew the positive impact of decision; and when the impact of decision is negative, then leaders believe that solution is less obvious than teachers do. The survey result didn’t not show hindsight bias impact for leaders and teachers confidence of decision making. However, there was found that leaders trust more in their own decisions than teachers do.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123148
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.