Search ETD

Recent Additions
 • ETD
  Mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas lietuvių kalbos/ ir literatūros pamokose (pasirinktose klasėse)
  [The collaboration between students and teachers in lithuaninian language / literature lessons (in selected classes)]
  bachelor thesis
  Belevičienė, Evelina
  2022-05-04
  Šio pedagoginio baigiamojo darbo tikslas ištirti mokinių ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokose ir paanalizuoti, kaip atsiskleidžia bendradarbiavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Darbe keliama problema – lietuvių kalbos ir literatūros pamokose bendradarbiavimas nėra plačiai aprašytas. Darbo objektas – mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Tyrimas suplanuotas ir įvykdytas Kauno „Vyturio“ gimnazijoje, kurioje 7-8 klasės mokiniams per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 6 savaites buvo taikomi bendradarbiavimo metodai, siekiant didesnio mokinių įsitraukimo į pamokos eigą bei jų gerinimo. Šio darbo teorinėje dalyje pristatoma profesinės kompetencijos ugdančios mokytojo profesinį identitetą. Taip pat apibrėžiama bendradarbiavimo kompetencijos svarba ugdant 7-8 klasės mokinius. Empirinėje darbo dalyje pristatoma praktinė veikla, atlikta su 7-8 klasės mokiniais, taikant bendradarbiavimo metodus. Tyrimas atliktas taikant šiuos tyrimo metodus: stebėjimas ir stebėtų pamokų planavimo analizė, tyrėjo užrašų analizė, refleksijos analizė. Darbe aprašyta detali bendradarbiavimo kompetencija, jos taikymo metodai tarp mokytojų ir mokinių, taikymo eiga ir rezultatai. Pateikiami pamokų planų pavyzdžiai, bendradarbiavimo metodai, jų sąsajos su kompetencijos svarba ir nauda. Išanalizuoti tyrimo duomenys rodo, kad besimokantieji bendradarbiaudami su mokytoju ugdė geriau savo gebėjimus, įsitraukdavo aktyviai į pamokos eigą, gilino dalykines žinias bei bendradarbiavimo įgūdžius. Tyrėjas gilino profesines kompetencijas ir formavo savo profesinį identitetą.
 • ETD
  Mokinių pilietiškumo ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose
  [Education of students 'citizenship in Lithuanian language and literature lessons]
  bachelor thesis
  Kandrotas, Matas
  2022-05-04
  Pilietiškumo ugdymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose svarba buvo suprantama nuo pat nepriklausomybės atgavimo pradžios. Šiandieninėje visuomenės ir pasaulio santvarkoje ir slypinčių pavojų kontekste pilietinis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose turi užimti svarbią vietą, jam keliami dideli lūkesčiai. Globaliame pasaulyje pilietiškumo suvokimas nuolat kinta, o pilietiškumo ugdymo apimtis ir problemų sudėtingumas auga. Taip pat ugdymo turinio ir tikslų įgyvendinimas vykdomas ne tik pilietiškumą dėstant kaip atskirą discipliną, bet ir pilietiškumo ugdymo tikslus ir turinį paskirstant visiems mokytojams ir visų dėstomų dalykų programoms bei organizuojant kitas integruotas veiklas. Darbe atskleidžiama, jog esama labai plačių galimybių interpretuoti pilietinį ugdymą lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Tokią palankią terpę integravimui sudaro lietuvių kalbos ir literatūros pamokų turinio įvairumas ir plačios pilietiškumo ugdymo sampratos galimybės. Darbe pateikiami keturi konkretūs pilietiškumo ugdymo lietuvių kalbos pamokose pavyzdžiai. Šiame darbe nagrinėjama problema: kaip ugdyti mokinių pilietiškumą lietuvių kalbos ir literatūros pamokose? Darbo objektas: pilietiškumo ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Darbo uždaviniai: išanalizuoti darbui reikalingą teorinę medžiagą; pateikti praktinės patirties pavyzdžius, kurie iliustruotų teorinę medžiagą; suformuoti refleksiją ir rekomendacijas, kurios apibendrintų visą darbą.
 • ETD
  Įvairių mokslo ir meno dalykų integracinės galimybės per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas
  [Integration possibilities of various science and art subjects through lithuanian language and literature lessons]
  bachelor thesis
  Gudaitytė, Gabrielė
  2022-05-04
  Pedagoginių studijų baigiamajame darbe dėmesys skiriamas integruotam lietuvių kalbos ir literatūros ir kitų dalykų ugdymui. Analizuojant teorinę literatūrą ir vedant praktines pamokas, pastebima, jog norint sėkmingai vykdyti integruotą ugdymą, pedagogui būtinos stiprios dalykinės žinios, taip pat svarbu gebėti užtikrinti jaukią ir saugia atmosferą klasėje, kad mokiniai norėtų ir gebėtų atsiskleisti pamokų metu. Kaip vieną iš svarbiausių integruoto ugdymo aspektų, galima išskirti – tarpdalykinių ryšių svarbą ugdymo procese. Norint užtikrinti efektyvų integruoto ugdymo rezultatą būtina mokiniams atskleisti tarpdalykinių ryšių sąsajas, o visą pateiktą medžiagą susisteminti, kad ji kuo lengviau pasiektų mokinį ir būtų jam lengvai suprantama. Praktikų metu buvo stebima, kaip mokiniai dirba integruotų pamokų metu, kokią įtaką jų žinioms, norui mokytis ir, žinoma, rezultatams daro integruoto ugdymo intarpai į tradicines pamokas. Labai svarbu, kad mokiniams pateikiama medžiaga būtų lengvai suprantama, juos domintų, būtų jiems aktuali. Todėl svarbu suvokti mokinių pasaulėvaizdį ir jį plėsti, pasitelkiant integruotas pamokas. Pastebėta, jog išpildžius visas integruoto ugdymo sąlygas ir pasitelkus aktyviojo mokymo metodus, mokiniai geriau įsisavina jiems pateikiamą medžiagą ir daug aktyviau dirba pamokose. Tuo tarpu mokytojas, ruošdamas integruotą turinį ne tik gilina savo dalyko žinias, bet taip pat ugdo savo profesines mokytojo kompetencijas, kurių raiška tiesiogiai veikia mokinių ir pedagogų darbą. Todėl, svarbu akcentuoti, kad pradedančiajam pedagogui labai svarbu darbo metu sutelkti dėmesį į profesinių kompetencijų tobulinimą, stebėti savo pažangą ir analizuoti klaidas.
 • ETD
  Integralus žaidimų sumažintame aikštės plote metodologijos poveikis jaunųjų rankininkių rengimui: fizinių ir techninių gebėjimų orientavimas į sportinį meistriškumą
  [Integral effects of the small-sided game methodology on training young female handball players: orientation of physical and technical abilities toward sporting excellence]
  doctoral thesis
  2022-04-14
  Žaidimai sumažintame aikštės plote (ŽSAP) - kompleksinė ugdymo metodologija, naudojama žaidėjų tarpusavio sąveikai lavinti, fiziniam ugdymui ir sporto šakos veiksmų mokymui. Žaidimų sporto šakų atletams standartizuoti fizinių krūvių taikymo metodai (kartojimo, intervalinis, pakaitinis ir kt.) ne visuomet padeda išlaikyti bei pagerinti techninį bei taktinį parengtumą. ŽSAP nuo kitų ugdymo metodų skiriasi tuo, jog ugdymo poveikiu yra siekiama manipuliuoti keliais kintamaisiais vienu metu: aikštelės dydžiu, žaidėjų skaičiumi, žaidimo trukme ir/arba taisyklėmis. Šiame darbe naudojamas mišrus tyrimo metodas, kai naudojami ir kiekybinis, ir kokybinis tyrimo metodas. Pasirinktas kvazieksperimentinis tyrimo metodas, kuriuo buvo siekiama parodyti ugdomojo poveikio priežastinius ryšius, manipuliuojant ŽSAP kaip nepriklausomuoju kintamuoju, siekiant sukelti priklausomojo kintamojo – žaidėjų fizinio parengtumo bei rungtynių metu pasireiškiančių fizinių gebėjimų – pokyčius. Atliktas žaidėjų veiksmų kiekio ir intensyvumo tyrimas renkant duomenis apie jaunųjų rankinio žaidėjų veiklą eksperimentinės ŽSAP metu. Kokybiniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Siekiant išsamiau atskleisti ir papildyti kiekybinio tyrimo dalies rezultatus apie rankinio žaidėjų rengimą, taikant žaidimus sumažintame aikštės plote, buvo atliktas ir kokybinis tyrimas. Juo buvo siekiama aiškintis, kokios yra jaunųjų rankininkių treniravimosi patirtys, įgyvendinant ŽSAP programą. Apibendrinant gautus disertacinio tyrimo rezultatus, sutinkame, kad mišraus tyrimo modelis leido kryptingai pamatuoti jaunųjų rankininkių fizinį parengtumą, veiklos efektyvumą rungtyniaujant bei atskleisti tarpusavio žaidėjų sąveiką per jų patirtį treniruotėse, žaidžiant žaidimus sumažintame aikštės plote.
 • ETD
  Vertę vartotojui kuriančių turinio marketingo sprendimų modeliavimas turizmo paslaugų kontekste
  [Modelling of content marketing solutions that create customer value in the context of tourism services]
  doctoral thesis
  2022-04-07
  Aplinkos ir visuomenės pokyčiai skatina naujų marketingo koncepcijų atsiradimą ir esamų transformavimą. Viena iš aktualiausių, glaudžiai su šiais pokyčiais susijusių koncepcijų, yra turinio marketingas. Žvelgiant į turinio marketingą, pastebimos nuorodos į kitą, itin svarbią marketingo disciplinoje koncepciją ‒ vertės vartotojui kūrimą. Šiuolaikinės organizacijos, norėdamos būti sėkmingos ir gauti vertę iš vartotojo, pirmiausia – turi kurti vertę vartotojui. Dėl šios priežasties, vertė vartotojui yra prielaida visoms kitoms vertėms Nors turinio marketingo koncepcija remiasi vertingo turinio vartotojui kūrimu, tarp turinio marketingo ir vertės vartotojui teorinių nuostatų esama sąsajų, o vertės vartotojui kūrimas vaidina reikšmingą vaidmenį marketinge, pastebimas mokslinių diskusijų apie vertę kuriančius turinio marketingo sprendimus trūkumas. Todėl disertacijoje tiriama, kokios yra vertę kuriančių turinio marketingo sprendimų modeliavimo prielaidos ir kaip modeliuojant turinio marketingo sprendimus kurti vertę vartotojui. Teorinės analizės pagrindu suformulavus vertę kuriančių turinio marketingo sprendimų modeliavimo prielaidas ir empiriškai ištyrus turinio marketingo sprendimų taikymą vertės vartotojui kūrime, sudarytas turinio marketingo sprendimais grįstą vertės vartotojui kūrimo modelis. Moksline prasme, modelis yra prasmingas praplečiant žinias ir apibrėžiat dviejų koncepcijų, turinio marketingo ir vertės vartotojui, sąsajas. Praktine prasme, modelis nurodo turinio marketingo sprendimų, kaip veiksmingo vertės vartotojui kūrimo įrankio, taikymo galimybės ir gaires turizmo paslaugų organizacijoms, modeliuojančios šiuos sprendimus.
    4
Most viewed
 • ETD
  The effect of influencer marketing on customer behavior. The case of "YouTube" influencers in makeup industry
  [Įžymybių marketingo įtaka pirkėjų elgesiui. "YouTube“ kanalo makiažo industrijos įžymybių atvejis.]
  master thesis
  Baramidze, Tamar
  2018-05-23
  The aim of this diploma paper it is to provide recommendations to the "YouTube" influencers in Georgia and Lithuania and to the brands that target those markets, based on the theoretical analysis, survey and qualitative analysis of the "YouTube" influencers. The paper consists of three main parts: theoretical, empirical and recommendations parts. The first part looks into the literature related to the influencer marketing, it‘s methods of use, the benefits that it can deliver to the brands and the effect of it towards the audience. The second part is devoted to the empirical research: a qualitative analysis of one macro influencer in the makeup industry, one Lithuanian influencer with the biggest number of followers in the country within the industry, and one Georgian influencer with the largest number of subscribers in the country within the industry. In the second chapter, there are also presented the comparisons of their work to each other and the conclusions. The third part focuses on highlighting the problematic aspects of the field of "YouTube" Influencer marketing in Georgia and in Lithuania and providing practical recommendations to the brands and the influencers.
    4916  3946
 • ETD
  Socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys vertinant socialinio darbuotojo pagalbą
  [Experiences of families facing social risk when evaluating social worker‘s assistance]
  master thesis
  Pankienė, Džeivida
  2019-06-05
  Socialinę riziką patiriančios šeimos yra pažeidžiamos, joms reikalinga profesionali ir kompetetinga pagalba, kurią teikia socialiniai darbuotojai. Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama vaiko teisų apsaugos reforma, priimami nauji teisės aktai, kurie įtvirtina naujus darbo su šeima metodus ir pagalbos šeimai būdus. Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimas iš esmės pakeitė darbą su šeimomis, socialinių paslaugų įstaigose šalia socialinių darbuotojų, kurie dirbo su šeimomis atsirado atvejo vadybininkų pareigybės. Šeimos iš socialinės rizikos šeimų virto į „atvejus“. Nepaisant pasikeitimų, šeimos, kurios turi problemų ir kurioms reikalinga pagalba, niekur nedingo. Darbo objektas – socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys. Darbo tikslas – atskleisti socialinę riziką patiriančių šeimų patirtis vertinant socialinio darbuotojo pagalbą. Darbo uždaviniai: atskleisti šeimos sampratą ir socialinę riziką patiriančių šeimų atsiradimo priežastis; apibūdinti socialinio darbo su šeima ypatumus; apibūdinti socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamas socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje; atskleisti socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų vertinimą per šeimų gaunančių socialinę pagalbą patirtis. Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama šeimos samprata ir funkcijos, šeimų patiriančių socialinę riziką atsiradimo priežastys ir patirtys. Antroje darbo dalyje atskleidžiami socialinio darbo su šeima aspektai, atvejo vadybos svarba, socialinio darbuotojo funkcijos ir vaidmuo teikiant pagalbą šeimai, taip pat apžvelgiamos socialinės paslaugos ir pagalba šeimai Kalvarijos savivaldybėje. Trečioje darbo dalyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys ir išgyvenimai bei socialinio darbuotojo pagalbos vertinimas. Tyrimui atlikti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, atliktas pusiau struktūrizuotas interviu. Tyrime dalyvavo 5 šeimų, kuriose lankosi socialinis darbuotojas atstovai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad socialinę riziką patiriančiose šeimose, gausu socialinių problemų tokių kaip: alkoholio vartojimas, smurtavimas, vaikų elgesio mokykloje problemos, nedarbas, pinigų stoka. Šeimų nariai yra užaugę nesaugioje, smurtinėje ar asocialioje aplinkoje, vaikystėje išgyvenę neigiamas patirtis, pasižymi žemu išsilavinimu ir menka saviverte. Socialinio darbuotojo pagalbą vertina teigiamai, tačiau nenori lankytis socialinių paslaugų centre. Socialinio darbuotojo lankymasis šeimoje suprantamas kaip savaime suprantamas dalykas, nes socialinių problemų turi ne tik pačios socialinę riziką patiriančios šeimos, bet ir artima jų aplinka. Planuoja gyventi geriau, išspręsti šeimoje esančias problemas, nurodo, kad socialinis darbuotojas užtikrina visą reikiamą pagalbą.
    2451  1652
 • ETD
  Vidinės ir išorinės komunikacijos derinimas: AB „Telia Lietuva“ atvejis
  [Internal and external communication combining: AB „Telia Lietuva“ case]
  master thesis
  Seiliūtė, Žydrūnė
  2018-01-12
  Efektyvi bei tinkamai suderinta komunikacija yra svarbi kiekvienos organizacijos veiklai. Globalioje organizacijos veikloje komunikacijos procesai apima organizacijos struktūrą ir organizacijos valdymo organus bei juos sujungia į vieną visumą. Komunikacija organizacijoje lemia organizacijos atliekamų veiksmų rezultatą ir poziciją globalioje konkurencinėje aplinkoje. Svarbu suprasti, kad organizacijos komunikacija yra nuosekliai vykdomas procesas, padedantis užtikrinti gerą organizacijos poziciją rinkoje bei kurti ir palaikyti jos įvaizdį. Taigi, nuoseklus ir laipsniškas komunikacijos vykdymas yra svarbus tinkamų sprendimų priėmimo procesui, planų įgyvendinimui bei idėjų realizavimui. Komunikacijos vystymas organizacijoje bei ryšio tarp vidinės ir išorinės komunikacijos įvertinimas padeda organizacijai prisitaikyti prie aplinkos ir kurti aiškų vaidmenį konkurencinėje aplinkoje. Vidinės ir išorinės komunikacijos funkcijų integracija reiškia labiau organizacinį požiūrį į organizacijos struktūrą, komandą, vertybes, stiprybes bei organizacijos atsakomybę organizacijos narių bei visuomenės atžvilgiu. Taigi, dviejų organizacijos komunikacijos, organizacijos elgsenos ir tikslų suderinimas yra stipraus organizacijos ryšio tarp organizacijos narių ir organizacijos verslo veiklos užtikrinimas. Tyrimui pasirinktas AB „Telia Lietuva“ vidinės ir išorinės komunikacijos derinimo atvejis, gerai atspindintis efektyvų vidinės ir išorinės komunikacijos suderinamumą. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti kaip sėkmingai derinti vidinę ir išorinę komunikaciją vykstant svarbiems pokyčiams organizacijoje. Darbo objektas - AB „Telia Lietuva“ vidinė ir išorinė komunikacija. Darbo tikslas - Išanalizavus AB „Telia Lietuva“ vidinės ir išorinės komunikaciją įvertinti jos suderinamumą. Siekiant baigiamojo magistro darbo tikslo, išsikelti šie darbo uždaviniai: apžvelgti komunikacijos sampratą ir jos funkcijų svarbą organizacijų kultūroje, analizuojant komunikacijos poveikį organizacijų valdyme, pristatyti vidinės ir išorinės komunikacijos derinimo poveikį organizacijai vykdant svarbius organizacinius pokyčius, atlikti AB „Telia Lietuva“ komunikacijos analizę organizacijos naudojamuose socialiniuose tinkluose, atlikti internetinių naujienų portalų (Delfi.lt ir VŽ.lt) turinio analizę, kuriuose pristatoma AB „Telia Lietuva“ bendrovės veikla, analizuojant antrinius šaltinius išsiaiškinti, kaip buvo vykdoma AB „Telia Lietuva“ vidinė komunikacija susijungimo metu. Darbe naudotas turinio analizės metodas, kurio metu buvo analizuojami tiriamos organizacijos įrašai socialinių tinklų paskyrose bei naujienų portalų turinio analizė, kurios metu nustatyta kaip tiriamą organizaciją pristato šalies naujienų portalai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad AB „Telia Lietuva“ organizacijos susijungimas buvo vykdomas nuosekliai, nepriimant skubotų sprendimų, atsižvelgiant į organizacijos narių ir vartotojų interesus bei priimant abi puses tenkinančius sprendimus. Vidinės komunikacijos metu susijungimo pradžioje organizacija parodė atsakingą požiūrį darbuotojų atžvilgiu ir daug dėmesio skyrė komunikacijai su darbuotojais, jų informavimui ir klausimų bei kylančių problemų sprendimui. Taip pat išsiaiškinta, kad AB „Telia Lietuva“ pademonstravo kaip reikia sėkmingai komunikuoti pokyčius derinant vidinės ir išorinės komunikacijos principus bei nuosekliai vykdyti komunikaciją siekiant užsibrėžto tikslo. Vidinės ir išorinės komunikacijos derinimas prasideda nuo pasiruošimo ir idėjų sudėliojimo ką ir kaip norima pasiekti. Tai vyksta trimis etapais: vadovų susitarimas, bendrovės darbuotojų informavimas ir paruošimas pokyčiams ir galiausiai pokyčių pristatymas vartotojams ir auditorijoms.
    2385  687
 • ETD
  Marketing strategy of a company using shared economy business model. The case of “Airbnb”
  [Bendrovės verslo modelio komercijos marketingo strategija. “Airbnb" atvejis]
  master thesis
  Mahajan, Pooja Santosh
  2018-05-23
  The main aim of the diploma paper is to provide recommendations for the marketing strategy of "Airbnb" using shared economy business model based on the theoretical analysis and research results. The work consists of three main parts- the theoretical, the analytical and practical. The first part of this work overviews theoretical aspects of the marketing strategy of a company using shared economy business model. In this part, marketing strategy and its elements are the main tools for a company’s growth and how the marketing of the shared economy business is done is analyzed. The second part is devoted to conduct empirical research on "Airbnb" marketing strategy and to analyze research data. The marketing strategy of "Airbnb" was chosen because it is totally a new concept in the market and booming in the world of sharing economy business. The third part of the research work shows recommendations towards the creation of marketing strategy for "Airbnb" so that it will become a successful shared economy business.
    2136  3920
 • ETD
  Bevardės giminės būdvardžių reikšmės sakytinėje lietuvių kalboje
  [The meanings of neuter adjectives in spoken Lithuanian]
  master thesis
  Bradauskaitė, Lina
  2018-01-11
  Baigiamojo magistro darbo tema – Bevardės giminės būdvardžių reikšmės sakytinėje lietuvių kalboje. Darbo tikslas – aptarti dažniausias bevardės giminės būdvardžių reikšmes spontaninėje sakytinėje lietuvių kalboje. Tyrimo metu taikomas tekstynų lingvistikos metodas, kai iš gausaus tekstinių duomenų rinkinio išgaunami tyrimui reikalingi duomenys. Atliekant tekstynu paremtą analizę ir aptariant būdvardžio reikšmių pasiskirstymą bei įvairovę taikomi ir kiekybinis bei lyginamasis metodai. (http://donelaitis.vdu.lt/sakytines-kalbos-tekstynas/). Duomenys surinkti iš minėto tekstyno. Įvade pristatomi tyrimo metodai ir kalbininkai, kuriais remiamasi pateikiant teorinę dalį, taip pat įvardintas objektas, tikslas ir uždaviniai. Teorinėje dalyje apžvelgiama įvairių mokslininkų nuomonė, pateikiami argumentai. Darbe cituojami mokslininkai: V. Ambrazas, A. Holvoet and L. Semėnienė, E. Jakaitienė, L. Kamandulytė-Merfeldienė, P. Kniūkšta, A. Paulauskienė, D. Tekorienė, A. Valeckienė ir kiti. Tiriamojoje dalyje analizuojami būdvardžių bevardės giminės formų vartosenos pavyzdžiai ir aptariamos jų reikšmės. Magistro darbas baigiamas išvadomis. Šiame darbe analizuojamos vadinamosios būdvardžių bevardės giminės reikšmės sakytinėje lietuvių kalboje. Taigi atlikus tyrimą, galima daryti išvadą, kad skirtinguose registruose būdvardžių bevardės giminės formų gausa ir vartosenos dažnis skiriasi. Spontaninėje šnekamojoje kalboje dažniausi vertinimą, fizinius pojūčius ir emocijas, psichines būsenas reiškiantys žodžiai, o aptariant viešąją kalbą, matyti, kad didžiausios aplinkos, lengvumo / sunkumo, vertinimo ir naudos leksinės semantinės grupės. Taigi dažniausiai būdvardžių bevardės giminės formos vartojamos išreikšti vertinimą (23,15 %), aplinkos reiškinius (13,02 %) ir fizinius pojūčius (10,31 %). Reikšmė priklauso nuo konteksto ir kalbančiųjų suvokimo ypatybių. Taip pat sudėtinga įvardinti neaprašytas reikšmes, kurios skiriasi nuo pagrindinės žodžio reikšmės ir yra nulemtos konteksto.
    1885  36
Most downloaded
 • ETD
  Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus : sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės
  [Interpretation of Lithuanian folk dreams and narrations on dreams: composition, functional specification, meanings]
  doctoral thesis
  2007-12-07
  Darbe tyrinėti sakytiniu būdu ir populiarių leidinėlių pavidalu plintantys sapnų aiškinimai, teiginiai apie sapnų pildymąsi ir individualūs pasakojimai apie sapnus. Analizuoti sapnai, kurių vaizdai suprantami perkeltine prasme ir reikalauja aiškinimo. Išsikeltas tikslas – remiantis archyviniais, paskelbtais spaudoje ir autorės surinktais duomenimis ištirti tekstų apie sapnus savitumus bei atskleisti žmonių požiūrį į sapnus ir jų interpretavimą. Buvo nustatyta, kad sapnų aiškinimai priskirtini tikėjimų kategorijai. Sapno vaizdas su konkrečiomis reikšmėmis siejamas analogijos, priešpriešos, tapatumo, žodžių panašumo principais. Žmonės išskiria konkrečius regėtus objektus iš viso sapno ir juos aiškina: 1) atpažįsta tam tikroje kultūros aplinkoje pripažintus sapnų vaizdus, kuriems yra priskirti konkretūs mitiniai įprasminimai, 2) regėtus vaizdus susieja su kokiu nors numatomu arba jau buvusiu įvykiu remdamiesi intuicija ir / ar asmeniniu patyrimu. Sapnų aiškinimuose ir pasakojimuose apie sapnus nusakomas sapno vaizdas ir jo reikšmė. Tarp aiškinimo ir pasakojimo dalių egzistuoja „ženklo – įvykio / numanomo įvykio“ ryšys. Susapnuotas reginys nesukelia tam tikros pasekmės, bet žmogų apie ją informuoja. Požiūris į sapnus nevienodas. Dalis žmonių juos vertina racionalistiškai, o dalis tiki prognozine galia. Kai kurie sapnai paveikia sapnuotoją: jis siekia išvengti negatyvaus įvykio ir atidžiau kontroliuoja savo poelgius, laukia pozityvių permainų ar skuba įsitikinti sapne regėtų žmonių gerove. Pastaraisiais dešimtmečiais sapnai pasakojami ir interpretuojami ne tik pažintiniais, bet ir žaidybiniais tikslais.
    12368  43
 • ETD
  Šeima kaip vertybių internalizavimo veiksnys
  [Family as a factor of internalization the values]
  master thesis
  Zigmantaitė, Janė
  2007-05-14
  Šeima – mūsų visuomenės rūpestis ir viltis. Tai viena pastoviausių, patikimiausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo, dorovės ir dvasingumo bei kultūros ugdymo ir išsaugojimo, vertybių internalizavimo veiksnys.Tai jau nustatė šie mokslininkai: V. Aramavičiūtė, (2005); Z. Bajoriūnas, (1997); B. Bitinas, (1994); L. Jovaiša, (1995); J. V. Uzdila, (1993); K. Miškinis, (2003); L. Rupšienė, (2001). Šeima atlieka didelį vaidmenį vaiko socializacijos procese. Šiuolaikinio gyvenimo modernizaciją iš esmės pakeičia susiformavusią vyresniosios ir jaunesniosios kartos etinę tradiciją, kai bręstanti asmenybė iš artimiausios mikroaplinkos išmoksta įvairių socialinių vaidmenų, įgyja patirties ir įsitvirtina visuomenėje. Pasak V. Aramavičiūtės, šis laikotarpis – dvasinės negalios, dvasinio nuosmukio, šeimos pokyčių ir auklėjimo krizė (Aramavičiūtė, 2005:9). Vykstant permainoms įvairiose gyvenimo srityse, visuomenėje vyksta vertybių transformacija ir su tuo susijusių pažiūrų, gyvenimo stiliaus, elgesio pokyčiai.Nėra abejonės, kad asmens patirtis, vertybės priklauso nuo vertybių internalizacijos laipsnio ir pobūdžio. Vertybių internalizacija sudėtingas procesas, apimantis vertybių įprasminimą, jų išgyvenimą ir asmens konkrečius veiksmus. Vykstant minėtiems procesams, vertybės virsta asmens vidiniu turiniu, determinuojančiu jo elgesį ir veiklą. Todėl atkreipiame dėmesį į šeimą, kur vertybių internalizacija vyksta individui perimant vertybes iš artimiausios socialinės aplinkos. Nuo to ir priklauso žmogaus dvasinė kaita. Todėl ypač aktualu gilintis į minėtus vidinius procesus, tiesiogiai lemiančius asmens įsitikinimus, nuostatas, vertybių internalizaciją.
    29  5172
 • ETD
  Psichologinės gerovės kitimas gydymosi nuo priklausomybės alkoholiu Minesotos programos laikotarpiu
  [Change in psychological well-being during the period of the treatment of alcohol addiction in the Minnesota program]
  master thesis
  Šimkus, Aivaras
  2018-05-21
  Tyrimo tikslas – įvertinti dėl priklausomybės nuo alkoholio Minesotos programoje besigydančių asmenų psichologinės gerovės kitimą gydymo laikotarpiu ir nustatyti sociodemografinių ir su alkoholio vartojimu susijusių charakteristikų bei dvasingumo reikšmę psichologinės gerovės kitimui. Tyrime dalyvavo 26 respondentai, kurie yra priklausomi nuo alkoholio bei gydosi Minesotos programoje – 7 moterys bei 19 vyrų. Amžiaus vidurkis 40,73 metai. Šiame tyrime buvo naudojamas psichologinės gerovės klausimynas (Scale of psychological well-being, C. Ryff), su alkoholio vartojimu susijusios charakteristikos bei Kasdienės dvasinės patirties skalė (The Daily Spiritual Experence Scale, DSES). Gauti rezultatai atskleidė, jog priklausomybės nuo alkoholio gydymosi Minesotos programos laikotarpiu padidėjo tiriamųjų gyvenimo tikslai, asmeninis augimas bei dvasingumas. Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp dvasingumo ir gyvenimo tikslų, teigiamų santykių su kitais, savęs priėmimu bei aplinkos valdymu. Taip pat gydymosi nuo priklausomybės alkoholiu Minesotos programos laikotarpiu gyvenimo tikslų padidėjimą prognozavo ilgesnė probleminio alkoholio vartojimo trukmė bei vaikų neturėjimas, padidėjusį aplinkos valdymą prognozavo ilgesnė probleminio alkoholio vartojimo trukmė bei vaikų neturėjimas, padidėjusį asmeninį tobulėjimą prognozavo ilgesnė probleminio alkoholio vartojimo trukmė bei vaikų neturėjimas, padidėjusį autonomiškumą prognozavo ilgesnė probleminio alkoholio vartojimo trukmė, padidėjusį savęs priėmimą prognozavo ilgesnė probleminio alkoholio vartojimo trukmė. Taip pat buvo gauta, jog nuo priklausomybės alkoholiui besigydantys Minesotos programoje dvasingesni asmenys turi didesnius gyvenimo tikslus, teigiamus santykius su kitais, labiau priima save bei geriau valdo savo aplinką. Priklausomybės nuo alkoholio gydymosi Minesotos programos laikotarpiu gyvenimo tikslai labiau padidėjo vyrams, teigiami santykiai su kitais labiau padidėjo aukštąjį išsilavinimą turintiems tiriamiesiems, autonomiškumas padidėjo nevedusiems tiriamiesiems, respondentams su ilgesnio probleminio alkoholio vartojimo trukme padidėjo aplinkos valdymas, savęs priėmimas, gyvenimo tikslai. Taip pat gauti rezultatai parodė, jog Minesotos programoje priklausomybę nuo alkoholio besigydančios moterys yra autonomiškesnės už vyrus, tiriamieji kurie dėl alkoholio vartojimo nėra praradę darbo labiau save priima, geriau valdo savo aplinką bei turi aukštesnius gyvenimo tikslus, lyginant su tais, kurie dėl alkoholio vartojimo yra praradę darbą. Negana to, tiriamiesiems kuriems dėl alkoholio vartojimo nebuvo nutrūkę santykiai su artimaisiais turi geresnius teigiamus santykius su kitais, lyginant su tiriamaisiais kuriems dėl alkoholio vartojimo santykiai su artimaisiais buvo nutrūkę. Taip pat respondentai kuriems sveikata dėl alkoholio vartojimo pablogėjusi nebuvo labiau linkę į asmeninį tobulėjimą bei turi geresnius teigiamus santykius su kitais, lyginant su tiriamaisiais, kuriems dėl alkoholio vartojimo sveikata buvo pablogėjusi. Respondentai kuriems yra nutrūkę santykiai su artimaisiais yra dvasingesni lyginant su tais priklausomybę nuo alkoholio Minesotos programoje besigydančiais tiriamaisiais, kuriems santykiai su artimaisiais netrūkę nebuvo. Taip pat besigydantys priklausomybę nuo alkoholio Minesotos programoje tiriamieji turintys vaikų yra dvasingesni lyginant su tais, kurie vaikų neturi.
    4899  247
 • ETD
  Socialinio darbuotojo vaidmenys dirbant su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis: vaidmens ir pagalbos prasmingumo sąsajos
  [Social workers' roles working with complex needs families: the interface between a role and meaningfulness of a problem]
  master thesis
  Januškevičienė, Edita
  2017-05-24
  Šeimų, turinčių socialinių problemų, Lietuvoje vis daugėja, o priežiūra ir profesionalus socialinis darbas tampa vis aktualesniu aspektu. Įvertinant ne itin spartų socialinio darbo su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis progresą, būtini išsamesni tyrimai, kurie padėtų atskleisti socialinio darbuotojo atliekamus profesinius vaidmenis teikiant socialines paslaugas šeimai. Magistro darbe nagrinėjamas socialinio darbuotojo vaidmuo darbo su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis proceso pradžioje: aptariama, kaip apibrėžiamas socialinio darbo procesas, socialinio darbo proceso pradžia, apibūdinamas socialinio darbuotojo vaidmuo ir jo funkcijos pagalbos procese, kompleksinių poreikių turinčios šeimos samprata ir funkcijos, nagrinėjamas socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant paslaugas kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms. Tyrimu siekiama atskleisti, kaip socialinių darbuotojų pasakojimuose apie jų kasdieninę praktiką konstruojami profesiniai vaidmenys pagalbos kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms proceso pradžioje sąlygoja pagalbos prasmingumą. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti, kaip konstruojamas socialinio darbuotojo vaidmuo vertinant kliento situaciją pagalbos proceso pradžioje; 2) aprašyti, kaip konstruojamas socialinio darbuotojo vaidmuo, siekiant proceso pradžioje įgyvendinti pokytį kliento situacijoje; 3) atskleisti numanomus socialinio darbuotojo vaidmenis, darbo su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis proceso pradžioje. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas, taikytas interviu duomenų analizės metodas. Tyrime vadovautasi prielaida, kad socialinio darbuotojo vaidmuo yra socialiai konstruojamas ir socialinė realybė suvokiama tyrėjai sąveikaujant su tyrimo dalyviais. Tyrimo dalyviai – 5 socialinės darbuotojos. Tyrime imtis sudaryta taikant sniego gniūžtės atrankos metodą. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad pagalbos kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms proceso pradžioje socialinis darbuotojas, vertindamas klientą ir jį supančią aplinką, savo vaidmenį konstruoja per įsibrovėlio, stebėtojo, mobilizuotojo, blogos žinios nešėjo, konformisto, analizuotojo, formalisto ir tarpininko vaidmenis, o siekdamas padaryti įtaką pokyčiams kliento gyvenime socialinis darbuotojas atlieka blogos žinios nešėjo, įsibrovėlio, mobilizuotojo, konformisto, vertintojo, formalisto ir tarpininko vaidmenis. Tyrimas atskleidė, kad socialinės darbuotojos pagalbos proceso kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms pradžioje konstruoja tokius numanomus „mamos“ vaidmenis: didvyris, gelbėtojas, guodėjas, rūpintojas, padėjėjas, palydovas, prašytojas, labdaros rinkėjas, auklė, medikas, prižiūrėtojas ir moralizuotojas. Siekdama padaryti socialinio darbuotojo vaidmenį aiškesnį, tyrėja pateikė rekomendacijų Lietuvos valstybei, socialinius darbuotojus rengiančioms švietimo įstaigoms, kompleksines paslaugas šeimoms teikiančioms institucijoms ir socialiniams darbuotojams.
    1154  4721
 • ETD
  "Lalka"B.Prusa w kontekscie literatury młodopolskiej
  [B. Prus’ „The Doll” in the Contex of the Young Polish Literature]
  master thesis
  Gailiun, Tatjana
  2007-06-07
  Celem rozprawy magisterskiej pod tytułem „Lalka” B. Prusa w kontekscie literatury młodopolskiej jest wprowadzenie poetyki tego utworu w kontekst literatury Młodej Polski i wyznaczenie relacji semantycznych, łączących dane arcydzieło z estetyką przełomu XIX i XX w. Osiągnięcie danego umożliwia się przy rozwiązaniu dwuch zadań, które polegają na odnalezieniu pola semantycznego Lalki wśród „izmów” literatury polskiej końca XIX w. i wyznaczeniu formuły arcydzieła literackiego w odniesieniu do danego utworu w ujęciu ogólnoteoretycznego. Wynikiem badań jest stwierdzenie, że powieść B. Prusa ma charakter prekursorski wobec utworów pisarzy młodopolskich, tak jak wprowadził kompozucję otwartą, nowy egzystencjalny modus bohatera, stworzył powieść polifoniczną i nowoczesny realizm, który łączy się na zasadzie syntezy.
    4681  38