VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13568
 • ETD
  Pokyčiai šeimoje, emigravus šeimos nariui: grėsmės ir pagalba
  [Changes in the family when one of the family members emigrate: dangers and support]
  master thesis
  Mažuolytė, Erna
  2012-05-29
  Tyrimo klausimas – su kokiais sunkumais ir išgyvenimais susiduria šeimos nariai, vienam iš jų emigravus? Tikslas – atskleisti transnacionalinių šeimų išgyvenamus pokyčius bei pagalbos poreikį. Ekonominės krizės laikotarpis, prasidėjęs 2008-2009 metais, dar labiau pastūmėjo šeimą pokyčiams, šeimos, kaip sistemos išsibalansavimą. Statistikos departamento duomenys apie paskutinių 2011 metų išvykstančiųjų iš Lietuvos amžių taip pat leidžia daryti prielaidą, kad dalis jų jau yra sukūrę šeimas, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra priversti jas palikti. Kalbant apie emigracijos reiškinio išskirtas šeimas, atsiranda naujas šeimos tipas – transnacionalinė šeima arba atotolio šeima. Situacija, kai šeima priversta išsiskirsti dėl šeimos nario emigracijos, transformuoja nusistovėjusią šeimos kasdienybę, pakeičia šeimos struktūrą, vaidmenis, įneša sumaišties ir chaoso, lydimų baimės, nerimo, susvetimėjimo, nežinomybės jausmų. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinktas kokybinis aprašomasis tyrimas, dalyviai - transnacionalinės šeimos, kurios nariai gyvena skirtingose nacionalinėse valstybėse. Apklaustos 6 moterys, gyvenančios Lietuvoje ir 2 vyrai, tyrimo metu parvykę į Lietuvą. Ieškant tyrimo dalyvių tyrėja naudojosi asmeninėmis pažintimis bei „sniego gniūžtės“ principu, kuomet tyrime dalyvavę asmenys savo iniciatyva surasdavo naujų tyrimo dalyvių. Tyrimas vykdytas 2012 m. vasario – kovo mėnesiais, Panevėžio mieste ir Kėdainių rajone. Tyrimo instrumentas – pusiau struktūruotas interviu. Gauti duomenys analizuojami kokybinės turinio analizės metodu. Atlikus tyrimą išryškėjo tokie pokyčiai šeimoje: socialinių vaidmenų šeimoje persiorganizavimas, sunkumai buityje ir atsakomybių padidėjimas Lietuvoje likusiems šeimos nariams dėl vaikų auginimo, auklėjimo, lavinimo. Priimant sprendimą dėl emigracijos šeimos nariai išgyvena nerimo, nežinomybės, baimės jausmus. Gyvenant atskirai, jaučiamas ilgesys, sielvartas dėl paliktos šeimos, bendravimo ir buvimo kartu trūkumas. Keičiasi vaikų elgesys, padidėja baimė, nervingumas, nesuvokimas, kodėl šeimoje nebėra vieno iš tėvų. Poros tarpusavio santykiuose pastebimi padažnėję pavydo ir pykčio protrūkiai, atšąlę tarpusavio jausmai, požiūrių skirtumai, abejingumas sutuoktiniui. Grįžus šeimos nariui pasireiškia adaptacijos ir prisitaikymo vienam prie kito sunkumai. Atsiradę pokyčiai šeimoje lemia tokias grėsmes šeimai – padidėja skyrybų rizika, šeima dažniau išgyvena krizes. Tyrimo metu paaiškėjo, kad transnacionalinių šeimų nariai nėra linkę kreiptis pagalbos į specialistus, nesureikšmindami ir neįvertindami situacijos problematiškumo.
    248  173
 • ETD
  Socialinių paslaugų plėtotės poreikis "N" miesto tautinių mažumų bendruomenėje
  [Development of Social Services Need in the „N“ City of the Ethnic Minorities Community]
  master thesis
  Juodeškaitė, Dovilė
  2014-05-26
  Tiriant socialinių paslaugų plėtotės poreikį „N“ miesto tautinių mažumų bendruomenėje yra svarbu atsižvelgti į tautinių mažumų poreikį socialinėms paslaugoms, aktualizuojant bendruomenės stiprybes, galimybes ir silpnybes, grėsmes savipagalbos (pagalbos nariams) teikimo procese. Svarbu aptarti mažumų adaptacijos galimybes, kuomet „N“ mieste vyrauja homogeniška bendruomenė. Taip pat aktualu atsižvelgti į bendruomeniškumo poreikį, kuomet bendruomenės telkimas įtakojamas ne tik kultūrinio – tautinio identiteto išsaugojimo, bet taip pat reikšmingas tampa religinis motyvas, palaikantis mažumas adaptacijos procese. Analizuojant tautinių mažumų prisitaikymo galimybes, aktualu apžvelgti ir socialinių santykių poreikį, jų formavimosi ir palaikymo prielaidas. Tikslas - atskleisti socialinių paslaugų plėtotės galimybes tautinių mažumų bendruomenėje „N“mieste, išryškinant bendruomenės išteklius pagalbos teikimo procese, bei atsižvelgiant į grėsmes kylančias socialinių paslaugų plėtotės kontekste. Siekiant atskleisti analizuojamą temą, buvo atliktas kokybinis tyrimas, duomenų rinkimui naudotas pusiau struktūrizuotas interviu. Tyrimo dalyviai buvo atrenkami pagal tyrėjo nustatytus kriterijus, kurie yra reikšmingi siekiant geriau atskleisti temą. Formuojant kriterijus buvo orientuojamasi į tyrimo dalyvių multikutūriškumo aspektą, tai pat atrenkami aktyviausi bendruomenės nariai, turintys bendruomenės pasitikėjimą. Tyrime dalyvavo 6 bendruomenės nariai: religinės bendruomenės pirmininkė, bendruomenės dvasinis vadovas ir parapijos klebonas, tautinių mažumų klubo pirmininkė ir kiti aktyvūs bendruomenės nariai. Tyrimo dalyviams buvo pateikti klausimai, susiję su migracijos motyvais, adaptacijos proceso sunkumais ir galimybėmis bei socialinių paslaugų plėtotės galimybėmis, panaudojant bendruomenės išteklius. Tyrimo rezultatai parodė, jog bendruomenėje jaučiamas socialinių paslaugų poreikis, kuris turės įtakos bendruomenės palaikymui. Bendruomenė turi potencialą savipagalbos procese, tačiau trūksta žmogiškųjų išteklių, todėl jie nėra pakankami ir dėl šių priežasčių reikalinga pagalba iš socialinės aplinkos. Tyrimo duomenys gali būti panaudoti socialinių paslaugų plėtojimo organizavimui, pasitelkinat aktyvias jaunimo grupes kaip savanorius. Taip pat rengiant projektų paraiškas SADM ministerijai dėl socialinių paslaugų plėtojimo ar Kultūros ministerijai dėl tautinių mažumų identiteto išsaugojimo. Tyrimas taip pat aktualus siekiant atskleisti socialinio darbo multikultūriškoje bendruomenėje ypatumus, bei kylančius socialinio darbuotojo kvalifikacijos reikalavimus.
    106  48
 • ETD
  Ar iškėlus fizinio asmens, kuris yra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis, bankroto bylą, ir tenkinant šio asmens kreditorių finansinius reikalavimus, nebus pažeidžiamos neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kreditorių teisės?
  [Whether Assesing Insolvency Proceedings of Natural Person, who is Participant of Unlimited Liability Legal Entity, and Satisfying His Creditors Finacial Requirements, would not Violate Creditors Rights of Legal Entity of Unlimited Liability?]
  master thesis
  Veiverys, Mantas
  2014-06-06
  Darbe nagrinėjama problema - ar iškėlus fizinio asmens bankroto bylą ir tenkinant šio asmens kreditorių finansinius reikalavimus nebus pažeidžiamos fizinio asmens neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kreditorių teisės? Ši tema yra nauja Lietuvoje dėl to, jog fizinio asmens bankroto institutas reglamentuotas nesenai ir dar nėra šį klausimą nagrinėjančios teismų praktikos. Darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiamos bankroto ir neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens sampratos. Antrajame skyriuje analizuojama, kaip tenkinami kreditorių reikalavimai fizinio asmens bankroto atveju Lietuvoje, ar reglamentuotas fizinio asmens kreditorių reikalavimų nukreipimas į neribotos atsakomybės juridinio asmens turtą Lietuvoje, kokia yra teismų praktika šiuo klausimu užsienio šalyse. Trečiajame skyriuje nagrinėjama, kaip gali būti apginami juridinio asmens kreditorių interesai fizinio asmens bankroto atveju Lietuvoje. Atlikus tyrimą nustatyta, jog JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kreditorių teisės bankrutuojant fiziniam asmeniui, kuris yra juridinio asmens dalyvis, užtikrinamos ribojant fizinio asmens kreditorių reikalavimų nukreipimą į partnerystės turtą (išlaikomas partnerystės gyvybingumas mokumas); apjungiant asmenines ir verslo skolas individualų verslą vykdančio asmens bankroto byloje (išvengiama situacijos, kai verslo arba asmeninių kreditorių reikalavimai lieka neįvertinti). Lietuvoje neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kreditorių teisės tokioje situacijoje būtų apginamos: 1) jeigu jie būtų informuojami apie neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio fizinio asmens bankroto bylą ir vykdomą galimybių į neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turtą nukreipti fizinio asmens kreditorių reikalavimus vertinimą; 2) toks informavimas galimas, jeigu LR fizinių asmenų bankroto įstatyme būtų numatyta, jog neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir jo kreditoriai yra suinteresuoti asmenys tokioje byloje; 3) Kilus rizikai, jog neribotos atsakomybės juridinis asmuo negalės išlaikyti savo mokumo, keliama bankroto byla neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, pritaikoma LR fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostata apie fizinio asmens bankroto bylos nutraukimą, tokiu atveju toliau nagrinėjama juridinio asmens bankroto byla.
    111  26
 • ETD
  Whether Lithuania violates the mother’s right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights by not ensuring the ability to receive medical care when giving birth at home?
  [Ar Lietuva pažeidžia motinos teisę į privatų gyvenimą pagal Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį, neužtikrindama galimybės gauti medicininę priežiūrą gimdymo namuose metu?]
  master thesis
  2014-06-06
  Lithuania neither guarantees nor regulates a woman’s right to choose freely where to give birth. In this way, minority i.e. pregnant women who would like to choose giving birth outside a hospital cannot fully realize their right to private life. Therefore, Lithuania violates the most important obligation that was taken by ratifying European Convention of Human Rights– the obligation to respect human rights, specifically the right to private life. This issue is problematic not only from the national perspective but also from the international perspective. In its judgement in the case of Ternovszky v. Hungary, the European Court of Human rights ruled that giving birth at home is related to the woman’s ability (and right) to decide and make free choices in reproductive matters and right to privacy. This right falls within the material scope of the right to private life which is codified in Article 8 (1) ECHR. The concept of private life includes the circumstances of giving birth and the right to choose to give birth at home. Lithuanian Law does not prohibit giving birth at home, but also does not ensure the ability to realize this right because physicians are not allowed to help the mother if she wishes to give birth at home. According to Order No. 117 of Minister of Health Care of the Republic of Lithuania of 15 March 1999 birth may be given only in health care hospitals. The obstetrician’s legally defined competence does not include attending to a delivery outside a hospital, e.g. mother’s home. The central part of the thesis aims at proving that the current legal situation in Lithuania violates human rights, in particular the woman’s right to private life under Article 8 (1) of the European Convention on Human Rights. Suggestions how to solve this problem will be given.
    22  28
 • ETD
  Ar žemės paėmimas visuomenės poreikiams, valstybei norint išgauti naudingąsias iškasenas iš žemės gelmių, esančių privataus asmens žemės sklypo ribose, nepažeidžia proporcingumo principo?
  [Whether the expropriation of land, when the State wants to mine minerals from private land, doesn't contradict with the proportionality principle?]
  master thesis
  Butūzovaitė, Liucija
  2014-06-05
  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams, kai valstybė siekia išgauti naudingąsias iškasenas iš privataus asmens žemės sklypo ribų, atitikimas proporcingumo principui. Darbe apibrėžtas proporcingumo principas LR Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, išnagrinėta, kokie nuosavybės teisių suvaržymai yra galimi siekiant patenkinti viešąjį interesą, apžvelgtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, išnagrinėta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika nuosavybės teisių apsaugos klausimais, identifikuota naudingųjų iškasenų gavybos trukmė Lietuvoje bei apžvelgtas žemės gelmių nuosavybės teisės reglamentavimas užsienio šalyse. Baigiamajame darbe gauti rezultatai leido prieiti išvadą, kad tokios trukmės žemės nuosavybių apribojimai, kurie būtų taikomi siekiant išgauti naudingąsias iškasenas Lietuvoje, būtų pateisinami, todėl žemės paėmimas visuomenės poreikiams, kaip numatyta vienintelė priemonė, valstybei siekiant išgauti naudingąsias iškasenas iš žemės gelmių esančių privataus asmens žemės sklypo ribose, pažeidžia proporcingumo principą. Darbą sudaro 4 dalys: įvadas, dėstymas, išvados ir rekomendacijos, šaltinių sąrašas.
    115  29