Search PDB

Recent Additions
 • Publication
  Problematisation of parental alcohol abuse related harm to children: the results of professionals’ response
  [Su tėvų piktnaudžiavimu alkoholiu susijusios žalos vaikams problematizavimas: specialistų reakcijos rezultatai]
  research article;
  Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration
  Problematizavimas kaip savaime suprantamos “tiesos”, todėl labai svarbu kritiškai į jas pažvelgti ir atkreipti dėmesį į galimas žalingas jų pasekmes. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - ištirti, kaip tėvų alkoholio žalos vaikams klausimas problemizuojamas vaiko teisių apsaugos ir paramos procesuose Lietuvoje. Duomenys, gauti iš 20 pusiau struktūruotų interviu su pagrindiniais vaiko gerovės ir apsaugos ekspertais, buvo analizuojami taikant Bacchi problematizavimo metodo strategiją. Specialistai mano, kad tėvų svaiginimasis alkoholiu daro žalą vaikams, ir dėl įžvelgiamų problemų dauguma jų darbo yra orientuota į tėvų elgesio stiprinimo priemones. Toks požiūris į problemą atitolina specialistus nuo žalos, kurią patiria vaikai. Įprasta vaikus iš apsvaigusių tėvų paimti ir vėl juos sujungti, kai tėvai blaivėja. Specialistai remiasi savo pačių moraliniais principais ir idealais, ypač noru išlaikyti “šeimos vienybę”. Ilgalaikė žala išsivysto, kai vaikai, kuriems reikia paramos, nuvertinami ir apleidžiami. Kadangi vaiko gerovės praktikoje dėmesys sutelkiamas į nedidelę dalį problemų, žala vaikų asmenybei ir raidai nėra tinkamai sprendžiama. Analizės parodė, kad specialistų atliekamas su tėvų piktnaudžiavimu alkoholiu susijusios žalos vaikams problematizavimas turi įtakos numanomam rezultatui, t. y. vaikai yra “matomos, bet neapsaugotos aukos”. Profesionalus tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu sukeltos alkoholio žalos vaikams problematizavimo laukas turi atsižvelgti į esminius elementus, pavyzdžiui, suprasti vaikystės traumą ir jos ilgalaikį poveikį vaiko raidai, žinoti, kaip į ją reaguoti, kai ji atsiranda, ir suprasti, kaip išvengti žalingų ilgalaikių pasekmių.
 • Publication
  Lietuvių kalbos vienaskaitinių daiktavardžių vartojimas daugiskaitos formomis: leksikalizacija ir terminizacija
  [The usage of singularia tantum nouns in the Lithuanian language: Lexicalisation and terminologisation]
  research article
  Stepšys, Jonas
  Kalbų studijos = Studies about languages
  Šio straipsnio tikslas – nustatyti pasirinktų lietuvių kalbos vienaskaitinių abstrakčiųjų daiktavardžių gramatinės formos leksikalizaciją, kuri yra susijusi su žodžių skaičiaus gramatinės formos pasikeitimu. Daroma prielaida, kad dėl skaičiaus gramatinės formos pasikeitimo, keičiasi ir leksinė reikšmė. Išsamiau aprašyti leksikalizuotus daiktavardžius, metodus, kaip atpažinti leksikalizaciją, aktualu, kadangi leksika yra greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis, taigi pokyčius būtina fiksuoti, o žodynus atnaujinti, redaguoti, juo labiau kad ši analizė remiasi vartosenos pavyzdžiais iš tekstynų. Netermininės leksikos pavyzdžiai atrinkti iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT), Delfi.lt tekstyno (DT) ir internetinės Google paieškos. Nors tekstynų statistiniai duomenys parodė, kad tiriamų vienaskaitinių abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitėjimo reiškinys nėra labai išplitęs, atlikus analizę matyti, kad daugiskaitėjančios leksemos įgauna naujų reikšmių (arba sememų). Vienos turi aukštą leksikalizacijos laipsnį, tokios leksemos galėtų būti pateikiamos atskirame daugiskaitinės lemos žodyniniame straipsnyje. Kitu atveju, kai daugiskaitos formų leksikalizacijos laipsnis yra žemas, jos nėra laikomos savarankiškais leksiniais vienetais. Termininės leksikos gramatinės formos leksikalizacija nustatyta remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (DLKŽ) ir Lietuvos Respublikos terminų banke (TB) pateikiamomis reikšmėmis. Tyrimo rezultatai rodo, kad kasdienės kalbos žodžių perėjimą į specialios kalbos leksiką lemia terminizacija, tačiau yra ir tokių atvejų, kai tarp kasdienės kalbos žodžio ir termino reikšmių nėra ryškaus semantinio nuotolio, o tai leidžia kalbėti apie terminizacijos nebuvimą
 • research article
  Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001
 • Publication
  Bajorų pasauliečių ir katalikų dvasininkų bei vienuolių teisinių ginčų ir konfliktų specifika Vilniaus mieste XVIII amžiuje
  [Legal conflicts of lay nobles with Catholic clergymen in 18th century Vilnius]
  research article
  Darbai ir dienos = Deeds and days
  Tiriant teisinius bajorų pasauliečių ir katalikų dvasininkų bei vienuolių konfliktus XVIII a. Vilniuje aiškėja, kad tokių bylų būta nemažai. Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų, Lietuvos metrikos asesorių teismo, Lietuvos iždo tribunolo bylų medžiaga suteikia nemažai informacijos apie ekonominius finansinius ir smurtinius konfliktus Vilniaus erdvėje. Ekonominiai finansiniai konfliktai dažniausiai kildavo dėl mokesčių, prekybos, muitų Vilniuje tarp bajorų pasauliečių ir dvasininkų bei vienuolių. Kita nemaža bylų grupė – konfliktai dėl skolų negrąžinimo. Buvo konfliktų ir dėl nuosavybės, dėl statant padarytų nuostolių, testamentų, bet jie nebuvo dažni. Iš smurtinių konfliktų galima išskirti kūno sužalojimo, nelegalaus įkalinimo, miesto namų užpuolimo ir plėšimo. Nors gausiausi buvo kūno sužalojimo nusikaltimai, proporcingai (palyginti su kitais Vilniaus paviete įvykusiais bajorų nusikaltimais) aiškėja, kad jie buvo retesni nei tokie mažai paplitę nusikaltimai kaip miesto namų užpuolimai. Straipsnyje analizuojama medžiaga neleidžia spręsti apie kažkokius sisteminius konfliktus tarp dviejų visuomenės sluoksnių, tai buvo daugiau tik asmeniniai, kai kada instituciniai konfliktai. Vertinant bylų informaciją galima teigti, kad sprendžiant smurtinius ir nesmurtinius konfliktus tarp bajorų pasauliečių bei katalikų dvasininkų Vilniuje juntamas tam tikras lygiavertiškumas. Bajorai pasauliečiai bei dvasininkai buvo iš esmės vieno luomo atstovai. Nors jų statusas ir priklausymas institucijoms buvo skirtingas, bet interesai, erdvė, padėtis visuomenėje, galimybės per teisminį procesą, net gyvenimo būdas buvo iš esmės tapatūs. Dažnai dvasininkai atstovavo būtent savo giminės, o ne savo visuomeninio sluoksnio interesams.
Most viewed
 • Šis vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų socialinių mokslų edukologijos, psichologijos, sociologijos, antropologijos, viešosios komunikacijos, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir politikos mokslų krypčių sudijų studentams.
    13325
 • Vadovėlis „Takas“ skirtas B1 lygio lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Jį sudaro 8 pamokos – „žingsniai“, – apimantys svarbias šiam lygiui leksikos temas ir dalį gramatikos. Ši knyga – rinkinys įvairių žanrų, skirtingo sudėtingumo tekstų, kad tiek studentai, tiek jų mokytojai galėtų lanksčiai, kūrybingai ir efektyviai naudotis pateikta medžiaga. Tekstų įvairovė – bandymas atsižvelgti į skirtingų mokymosi stilių, pomėgių, socialinių sričių ir interesų besimokančiųjų poreikius. Apskritai vadovėlio išeities taškas – autentiški tekstai ir natūrali kalbos vartosena. Knyga gausiai iliustruota paveikslais ir fotografijomis, atspindinčiomis įvairias gyvenimo realijas, apimančias įvairius socialinius bei kultūrinius lietuvių kalbos vartojimo ir gyvenimo aspektus. Kiekvienoje pamokoje galima rasti ir smulkiosios tautosakos bei sakytinės kalbos, neformaliosios kalbos pavyzdžių. Dalis gramatikos taisyklių pateikta pamokose kaip aktyvios užduotys. Daugiau informacijos ir gramatikos taisyklių pateikta gramatikos priedo įklijoje, kuri suskirstyta ne pagal pamokas, o pagal kalbos dalis. Šią informaciją galima naudoti skirtingose pamokose, kai tik kyla klausimų dėl tinkamos žodžio formos. Atmintuke rasite kiekvienos pamokos koliažus, kuriuos galima rodyti išmaniojoje lentoje interaktyvioms užduotims, klausymo įrašus ir visus vadovėlio tekstus, kad mokytojas panorėjęs galėtų išradingai juos panaudoti kurdamas savo užduotis. Pajuskite, kaip žingsnis po žingsnio lietuvių kalba ir kultūra jums tampa suprantamesnė, įdomesnė, gal net artimesnė.
    3230  8868
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
  Šiuolaikinei organizacijai, norinčiai sėkmingai dirbti rinkoje, būtinos marketingo komunikacijos. Jos yra vienas pagrindinių šiuolaikinio marketingo aspektų. Tai svarbus bet kokios organizacijos veiklos elementas, leidžiantis organizacijai bendrauti su klientais. organizacijos turi mokėti koordinuoti, integruoti, planuoti savo komunikaciją – išmokti naudoti tokį galingą marketingo įrankį kaip marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga parengta remiantis marketingo komunikacijų tema parašytais lietuvių ir užsienio autorių darbais ir vadovėliais, taip pat internetu pasiekiamais šaltiniais.
    17141  5960
 • Publication
  Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese
  [The use of the data collected by the private persons in the Lithuanian criminal procedure]
  research article;
  Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai : recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius : Registrų centras, 2014, p. 398-412
  The use of the private persons in the collecting of the evidence in the criminal procedure is analysed in this article. The evidence presented from the private persons could be used in the criminal procedure. The article analyses the role of the private persons, evaluation of the evidence collected by the private persons in the court practice, the principles of collecting such evidence are also analysed. The authors analyse the ability to use private detectives in the criminal procedure.
    4464
 • book;
  Skorulskienė, Rigonda
  Kaunas : Šviesa, 2012
  „Fizika 7“ – naujas „Šok“ serijos vadovėlis. Jis darniai dera prie kitų jau išleistų ir leidžiamų šios serijos vadovėlių, yra susijęs su jais visomis serijos ypatybėmis ir medžiagos suderinamumu. Parengtas atlankos principu, kai vienoje atlankoje dėstoma viena tema. Vadovėlį sudaro penki skyriai: 1) Įvadas, 2) Šviesos pasaulyje, 3) Medžiagos ir šiluma, 4) Elektra, 5) Fizikiniai dydžiai ir jų matavimas. Skyriuje „Įvadas“ pateikiami atsakymai į klausimus „Ką sužinosiu ir ko išmoksiu?“, „Kur tai galėsiu pritaikyti?“, „Kaip tai galėsiu išmokti?“ Skyriaus apibendrinimo atlankoje įdėtas „Minčių žemėlapis“, kuris turėtų padėti aprėpti visą skyrių, nes fizikoje visos temos yra labai glaudžiai susijusios. Pagrindinės skyriuje naudojamos sąvokos yra skirtingų spalvų, o spalva reiškia temos numerį skyriuje. Jei langelis nuspalvintas keliomis spalvomis – vadinasi, ši sąvoka aiškinama (naudojama) keliose skyriaus temose. Taip pat čia įdėtos ir užduotys skyriaus temoms pakartoti. Fizikoje be matematikos neišsiversi, tad knygos gale esama priedų, kur sudėti septintoje klasėje reikalingiausi fragmentai iš matematikos vadovėlio ir plačiau aiškinamos paklaidos – tiek, kiek reikėtų žinoti baigus septintą klasę. Knygos gale yra žodynėlis. Jame pateikiami žodžiai, tekste išspausdinti pusjuodžiu šriftu. Pusjuodžius žodžius rekomenduojama išmokti: tai svarbios sąvokos, praversiančios toliau mokantis fizikos.
    4344
Most downloaded
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009
  This teaching aid has grown out from the course Introduction into English Linguistics which I have been teaching at Vytautas Magnus University for a number of years. Its aim is to present students with a concise and up-to-date discussion of some of the main topics that mod-ern linguistics addresses. The teaching guide is provided with exercises for each topic (graded from less difficult to advanced), and questions for discussion. All the exercises have been tested in class. The teaching guide also includes a glossary of the most important terms which stu-dents have to know and be able to use not only in this course but also in the other linguistic courses that they take in the programme of English Philology.
    39246  2052
 • book
  Kaunas : Vytautas Magnus University, 2011
  This text serves as an introduction to critical analysis of crime fiction in English. After a brief review of the pre-history of crime fiction in English, the principal focus is on sub-genres such as Golden Age detective stories, American noir thrillers, thrillers in general and police procedurals. For each sub-genre a list of characteristics is provided. Some major authors like Agatha Christie, Raymond Chandler, P.D. James, Ruth Rendell, Ian Rankin and Kathy Reichs are given closer attention. In addition, newer trends in crime fiction are discussed. Exercises for students and advice in carrying out research on crime fiction are also given.
    18275  3088
 • The idea to write this book primarily came from our intention to share what we have discovered about one of the greatest childhood miracles – play. For a number of years we have explored this phenomenon, yet its profound and extraordinary nature still continues to surprise us. Promotes development and, at the same time, is the greatest achievement of the child. Keeping this in mind, we designed our monograph for a few purposes. First, we wanted to present the results of the three-year project “Development of Self-Regulation in Play” attained in play research laboratory of the Lithuanian University of Educational Sciences. Second, we sought for the first time to discuss in Lithuanian language the theory of play based on cultural – historical psychology. Our objective was to formulate and present the key principles of the development of self-regulation through play activities. Finally, we aimed to describe the steps of practical use of joint (adult-child) play activities that help a child to develop a self-regulatory behavior during play. Why did we choose to focus on the development of self-regulation through play activities? Simply that a large number of worldwide studies show (Elkind, 1982, 2007; Singer, Singer, D’Agostino, DeLong, 2008; Frost, 2010) that children’s imaginary play is vanishing and that their imagination and self-regulation skills have deteriorated. Another observed trend is a clear opposition between play and academic learning (Miller & Almon, 2009; Nicolopoulou, 2010). Surveys reveal that currently selfregulation and executive functions are in the center of researchers’ attention worldwide and are among top ten studies in progress. [...]
    17315  2186
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
  Šiuolaikinei organizacijai, norinčiai sėkmingai dirbti rinkoje, būtinos marketingo komunikacijos. Jos yra vienas pagrindinių šiuolaikinio marketingo aspektų. Tai svarbus bet kokios organizacijos veiklos elementas, leidžiantis organizacijai bendrauti su klientais. organizacijos turi mokėti koordinuoti, integruoti, planuoti savo komunikaciją – išmokti naudoti tokį galingą marketingo įrankį kaip marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga parengta remiantis marketingo komunikacijų tema parašytais lietuvių ir užsienio autorių darbais ir vadovėliais, taip pat internetu pasiekiamais šaltiniais.
    17141  5960
 • book;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011
  Cheminių reakcijų ir procesų termodinamika, grįžtamosios ir negrįžtamosios cheminės reakcijos, fazių pusiausvyra ir tirpalai, elektrochemija, cheminių reakcijų kinetika, koloidų chemija. Šioje knygoje pateikiama teorinė dalis, uždavinių sprendimai, užduotys savarankiškam darbui, laboratorinių darbų aprašai minėtomis temomis.
    16839  2030
Most WOS cited
 • research article;
  Laprie, Jean-Claude
  ;
  Randell, Brian
  ;
  Landwehr, C.
  IEEE transactions on dependable and secure computing. New York, NY : IEEE Press, Vol. 1, iss. 1, 2004, p. 11-33
  This paper gives the main definitions relating to dependability, a generic concept including as special case such attributes as reliability, availability, safety, integrity, maintainability, etc. Security brings in concerns for confidentiality, in addition to availability and integrity. Basic definitions are given first. They are then commented upon, and supplemented by additional definitions, which address the threats to dependability and security (faults, errors, failures), their attributes, and the means for their achievement (fault prevention, fault tolerance, fault removal, fault forecasting). The aim is to explicate a set of general concepts, of relevance across a wide range of situations and, therefore, helping communication and cooperation among a number of scientific and technical communities, including ones that are concentrating on particular types of system, of system failures, or of causes of system failures.
    130Scopus© Citations 3640WOS© Citations 2447
 • research article
  Eeftens, Marloes
  ;
  Beelen, Rob
  ;
  Hoogh, Kees de
  ;
  Bellander, Tom
  ;
  Cesaroni, Giulia
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  Declercq, Christophe
  ;
  ;
  Dons, Evi
  ;
  Nazelle, Audrey de
  ;
  Dimakopoulou, Konstantina
  ;
  Eriksen, Kirsten
  ;
  Falq, Grégoire
  ;
  Fischer, Paul
  ;
  Galassi, Claudia
  ;
  ;
  Heinrich, Joachim
  ;
  Hoffmann, Barbara
  ;
  Jerrett, Michael
  ;
  Keidel, Dirk
  ;
  Korek, Michal
  ;
  Lanki, Timo
  ;
  Lindley, Sarah
  ;
  Madsen, Christian
  ;
  Mölter, Anna
  ;
  Nádor, Gizella
  ;
  Nieuwenhuijsen, Mark
  ;
  Nonnemacher, Michael
  ;
  Pedeli, Xanthi
  ;
  Raaschou-Nielsen, Ole
  ;
  Patelarou, Evridiki
  ;
  Quass, Ulrich
  ;
  Ranzi, Andrea
  ;
  Schindler, Christian
  ;
  Stempfelet, Morgane
  ;
  Stephanou, Euripides
  ;
  Sugiri, Dorothee
  ;
  Tsai, Ming-Yi
  ;
  Yli-Tuomi, Tarja
  ;
  Varró, Mihály J.
  ;
  Vienneau, Danielle
  ;
  Klot, Stephanie von
  ;
  Wolf, Kathrin
  ;
  Brunekreef, Bert
  ;
  Hoek, Gerard
  Environmental science and technology. Washington : American Chemical Society, 2012, vol. 46, iss. 20, p. 11195-11205
  Land Use Regression (LUR) models have been used increasingly for modeling small-scale spatial variation in air pollution concentrations and estimating individual exposure for participants of cohort studies. Within the ESCAPE project, concentrations of PM(2.5), PM(2.5) absorbance, PM(10), and PM(coarse) were measured in 20 European study areas at 20 sites per area. GIS-derived predictor variables (e.g., traffic intensity, population, and land-use) were evaluated to model spatial variation of annual average concentrations for each study area. The median model explained variance (R(2)) was 71% for PM(2.5) (range across study areas 35-94%). Model R(2) was higher for PM(2.5) absorbance (median 89%, range 56-97%) and lower for PM(coarse) (median 68%, range 32- 81%). Models included between two and five predictor variables, with various traffic indicators as the most common predictors. Lower R(2) was related to small concentration variability or limited availability of predictor variables, especially traffic intensity. Cross validation R(2) results were on average 8-11% lower than model R(2). Careful selection of monitoring sites, examination of influential observations and skewed variable distributions were essential for developing stable LUR models. The final LUR models are used to estimate air pollution concentrations at the home addresses of participants in the health studies involved in ESCAPE.
    123WOS© Citations 676Scopus© Citations 727WOS© IF 5.257WOS© AIF 2.956Scopus© SNIP 2.043
 • research article
  Beelen, Rob
  ;
  Hoek, Gerard
  ;
  Vienneau, Danielle
  ;
  Eeftens, Marloes
  ;
  Dimakopoulou, Konstantina
  ;
  Pedeli, Xanthi
  ;
  Tsai, Ming-Yi
  ;
  Künzli, Nino
  ;
  Schikowski, Tamara
  ;
  Marcon, Alessandro
  ;
  Eriksen, Kirsten
  ;
  Raaschou-Nielsen, Ole
  ;
  Stephanou, Euripides G.
  ;
  Patelarou, Evridiki
  ;
  Lanki, Timo
  ;
  Yli-Tuomi, Tarja
  ;
  Declercq, Christophe
  ;
  Falq, Grégoire
  ;
  Stempfelet, Morgane
  ;
  Birk, Matthias
  ;
  Cyrys, Josef
  ;
  Klot, Stephanie von
  ;
  Nádor, Gizella
  ;
  Varró, Mihály J.
  ;
  ; ;
  Mölter, Anna
  ;
  Lindley, Sarah
  ;
  Madsen, Christian
  ;
  Cesaroni, Giulia
  ;
  Ranzi, Andrea
  ;
  Badaloni, Chiara
  ;
  Hoffmann, Barbara
  ;
  Nonnemacher, Michael
  ;
  Krämer, Ursula
  ;
  Kuhlbusch, Thomas
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  Nazelle, Audrey de
  ;
  Nieuwenhuijsen, Mark J.
  ;
  Bellander, Tom
  ;
  Korek, Michal
  ;
  Olsson, David
  ;
  Strömgren, Magnus
  ;
  Dons, Evi
  ;
  Jerrett, Michael
  ;
  Fischer, Paul
  ;
  Wang, Meng
  ;
  Brunekreef, Bert
  ;
  Hoogh, Kees de
  Atmospheric environment. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V., 2013, vol. 72, p. 10-23
  Estimating within-city variability in air pollution concentrations is important. Land use regression (LUR) models are able to explain such small-scale within-city variations. Transparency in LUR model development methods is important to facilitate comparison of methods between different studies. We therefore developed LUR models in a standardized way in 36 study areas in Europe for the ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) project. Nitrogen dioxide (NO2) and nitrogen oxides (NOx) were measured with Ogawa passive samplers at 40 or 80 sites in each of the 36 study areas. The spatial variation in each area was explained by LUR modelling. Centrally and locally available Geographic Information System (GIS) variables were used as potential predictors. A leave-one out cross-validation procedure was used to evaluate the model performance. There was substantial contrast in annual average NO2 and NOx concentrations within the study areas. The model explained variances (R2) of the LUR models ranged from 55% to 92% (median 82%) for NO2 and from 49% to 91% (median 78%) for NOx. For most areas the cross-validation R2 was less than 10% lower than the model R2. Small-scale traffic and population/household density were the most common predictors. The magnitude of the explained variance depended on the contrast in measured concentrations as well as availability of GIS predictors, especially traffic intensity data were important. In an additional evaluation, models in which local traffic intensity was not offered had 10% lower R2 compared to models in the same areas in which these variables were offered. Within the ESCAPE project it was possible to develop LUR models that explained a large fraction of the spatial variance in measured annual average NO2 and NOx concentrations. These LUR models are being used to estimate outdoor concentrations at the home addresses of participants in over 30 cohort studies.
    122WOS© Citations 595Scopus© Citations 637WOS© IF 3.062WOS© AIF 2.911Scopus© SNIP 1.613
 • research article
  Pedersen, Marie
  ;
  Giorgis-Allemand, Lise
  ;
  Bernard, Claire
  ;
  Aguilera, Inmaculada
  ;
  Nybo Andersen, Anne Marie
  ;
  Ballester, Ferran
  ;
  Beelen, Rob M. J.
  ;
  Chatzi, Leda
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  ; ;
  Eijsden, Manon van
  ;
  Estarlich, Marisa
  ;
  Fernández-Somoano, Ana
  ;
  Fernández, Mariana F.
  ;
  Forastiere, Francesco
  ;
  Gehring, Ulrike
  ;
  Lancet respiratory medicine [elektroninis išteklius]. Amsterdam : Elsevier B.V., 2013, vol. 1, iss. 9, p. 695-704
  Methods. We pooled data from 14 population-based mother–child cohort studies in 12 European countries. Overall, the study population included 74 178 women who had singleton deliveries between Feb 11, 1994, and June 2, 2011, and for whom information about infant birthweight, gestational age, and sex was available. The primary outcome of interest was low birthweight at term (weight <2500 g at birth after 37 weeks of gestation). Mean concentrations of particulate matter with an aerodynamic diameter of less than 2•5 μm (PM2•5), less than 10 μm (PM10), and between 2•5 μm and 10 μm during pregnancy were estimated at maternal home addresses with temporally adjusted land-use regression models, as was PM2•5 absorbance and concentrations of nitrogen dioxide (NO2) and nitrogen oxides. We also investigated traffic density on the nearest road and total traffic load. We calculated pooled effect estimates with random-effects models. Findings. A 5 μg/m3 increase in concentration of PM2•5 during pregnancy was associated with an increased risk of low birthweight at term (adjusted odds ratio [OR] 1•18, 95% CI 1•06–1•33). An increased risk was also recorded for pregnancy concentrations lower than the present European Union annual PM2•5 limit of 25 μg/m3 (OR for 5 μg/m3 increase in participants exposed to concentrations of less than 20 μg/m3 1•41, 95% CI 1•20–1•65). PM10 (OR for 10 μg/m3 increase 1•16, 95% CI 1•00–1•35), NO2 (OR for 10 μg/m3 increase 1•09, 1•00–1•19), and traffic density on nearest street (OR for increase of 5000 vehicles per day 1•06, 1•01–1•11) were also associated with increased risk of low birthweight at term. The population attributable risk estimated for a reduction in PM2•5 concentration to 10 μg/m3 during pregnancy corresponded to a decrease of 22% (95% CI 8–33%) in cases of low birthweight at term. [...].
    121WOS© Citations 384Scopus© Citations 435Scopus© SNIP 0
 • research article
  Triguero-Mas, Margarita
  ;
  Dadvand, Payam
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  Martinez, David
  ;
  Medina, Antonia
  ;
  Mompart, Anna
  ;
  Basagaña, Xavier
  ;
  ;
  Nieuwenhuijsen, Mark J.
  Environment international. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V., 2015, vol. 77, p. 35-41
  Background: Evidence is growing for the beneficial impacts of natural outdoor environments on health. However, most of the evidence has focused on green spaces and little evidence is available on health benefits of blue spaces and about possible mediators and modifiers of such impacts. We investigated the association between natural outdoor environments (separately for green and blue spaces) and health (general and mental) and its possible mediators and modifiers. Methods: Cross-sectional data fromadults interviewed in Catalonia (Spain) between 2010 and 2012 as part of the Catalonia Health Surveywere used. The collected data included sociodemographic characteristics, self-perceived general health, mental health, physical activity and social support. Indicators of surrounding greenness and access to natural outdoor environments within 300 m of the residence and degree of urbanization were derived for residential addresses. Associations were estimated using logistic regression and negative binominal models. Results: Green spaces were associated with better self-perceived general health and better mental health, independent of degree of urbanization. The associationsweremore consistent for surrounding greenness than for access to green spaces. The results were consistent for different buffers, and when stratifying for socioeconomic status. Slightly stronger associations were found for women and residents of non-densely populated areas. No association was found between green spaces and social contacts and physical activity. The results for blue spaces were not conclusive. Conclusion: Green spaces are associated with better general and mental health across strata of urbanization, socioeconomic status, and genders. Mechanisms other than physical activity or social support may explain these associations.
    96WOS© Citations 335Scopus© Citations 371WOS© IF 5.929WOS© AIF 3.107Scopus© SNIP 2.134
Most SCOPUS cited
 • research article;
  Laprie, Jean-Claude
  ;
  Randell, Brian
  ;
  Landwehr, C.
  IEEE transactions on dependable and secure computing. New York, NY : IEEE Press, Vol. 1, iss. 1, 2004, p. 11-33
  This paper gives the main definitions relating to dependability, a generic concept including as special case such attributes as reliability, availability, safety, integrity, maintainability, etc. Security brings in concerns for confidentiality, in addition to availability and integrity. Basic definitions are given first. They are then commented upon, and supplemented by additional definitions, which address the threats to dependability and security (faults, errors, failures), their attributes, and the means for their achievement (fault prevention, fault tolerance, fault removal, fault forecasting). The aim is to explicate a set of general concepts, of relevance across a wide range of situations and, therefore, helping communication and cooperation among a number of scientific and technical communities, including ones that are concentrating on particular types of system, of system failures, or of causes of system failures.
    130Scopus© Citations 3640WOS© Citations 2447
 • research article
  Eeftens, Marloes
  ;
  Beelen, Rob
  ;
  Hoogh, Kees de
  ;
  Bellander, Tom
  ;
  Cesaroni, Giulia
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  Declercq, Christophe
  ;
  ;
  Dons, Evi
  ;
  Nazelle, Audrey de
  ;
  Dimakopoulou, Konstantina
  ;
  Eriksen, Kirsten
  ;
  Falq, Grégoire
  ;
  Fischer, Paul
  ;
  Galassi, Claudia
  ;
  ;
  Heinrich, Joachim
  ;
  Hoffmann, Barbara
  ;
  Jerrett, Michael
  ;
  Keidel, Dirk
  ;
  Korek, Michal
  ;
  Lanki, Timo
  ;
  Lindley, Sarah
  ;
  Madsen, Christian
  ;
  Mölter, Anna
  ;
  Nádor, Gizella
  ;
  Nieuwenhuijsen, Mark
  ;
  Nonnemacher, Michael
  ;
  Pedeli, Xanthi
  ;
  Raaschou-Nielsen, Ole
  ;
  Patelarou, Evridiki
  ;
  Quass, Ulrich
  ;
  Ranzi, Andrea
  ;
  Schindler, Christian
  ;
  Stempfelet, Morgane
  ;
  Stephanou, Euripides
  ;
  Sugiri, Dorothee
  ;
  Tsai, Ming-Yi
  ;
  Yli-Tuomi, Tarja
  ;
  Varró, Mihály J.
  ;
  Vienneau, Danielle
  ;
  Klot, Stephanie von
  ;
  Wolf, Kathrin
  ;
  Brunekreef, Bert
  ;
  Hoek, Gerard
  Environmental science and technology. Washington : American Chemical Society, 2012, vol. 46, iss. 20, p. 11195-11205
  Land Use Regression (LUR) models have been used increasingly for modeling small-scale spatial variation in air pollution concentrations and estimating individual exposure for participants of cohort studies. Within the ESCAPE project, concentrations of PM(2.5), PM(2.5) absorbance, PM(10), and PM(coarse) were measured in 20 European study areas at 20 sites per area. GIS-derived predictor variables (e.g., traffic intensity, population, and land-use) were evaluated to model spatial variation of annual average concentrations for each study area. The median model explained variance (R(2)) was 71% for PM(2.5) (range across study areas 35-94%). Model R(2) was higher for PM(2.5) absorbance (median 89%, range 56-97%) and lower for PM(coarse) (median 68%, range 32- 81%). Models included between two and five predictor variables, with various traffic indicators as the most common predictors. Lower R(2) was related to small concentration variability or limited availability of predictor variables, especially traffic intensity. Cross validation R(2) results were on average 8-11% lower than model R(2). Careful selection of monitoring sites, examination of influential observations and skewed variable distributions were essential for developing stable LUR models. The final LUR models are used to estimate air pollution concentrations at the home addresses of participants in the health studies involved in ESCAPE.
    123WOS© Citations 676Scopus© Citations 727WOS© IF 5.257WOS© AIF 2.956Scopus© SNIP 2.043
 • research article
  Beelen, Rob
  ;
  Hoek, Gerard
  ;
  Vienneau, Danielle
  ;
  Eeftens, Marloes
  ;
  Dimakopoulou, Konstantina
  ;
  Pedeli, Xanthi
  ;
  Tsai, Ming-Yi
  ;
  Künzli, Nino
  ;
  Schikowski, Tamara
  ;
  Marcon, Alessandro
  ;
  Eriksen, Kirsten
  ;
  Raaschou-Nielsen, Ole
  ;
  Stephanou, Euripides G.
  ;
  Patelarou, Evridiki
  ;
  Lanki, Timo
  ;
  Yli-Tuomi, Tarja
  ;
  Declercq, Christophe
  ;
  Falq, Grégoire
  ;
  Stempfelet, Morgane
  ;
  Birk, Matthias
  ;
  Cyrys, Josef
  ;
  Klot, Stephanie von
  ;
  Nádor, Gizella
  ;
  Varró, Mihály J.
  ;
  ; ;
  Mölter, Anna
  ;
  Lindley, Sarah
  ;
  Madsen, Christian
  ;
  Cesaroni, Giulia
  ;
  Ranzi, Andrea
  ;
  Badaloni, Chiara
  ;
  Hoffmann, Barbara
  ;
  Nonnemacher, Michael
  ;
  Krämer, Ursula
  ;
  Kuhlbusch, Thomas
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  Nazelle, Audrey de
  ;
  Nieuwenhuijsen, Mark J.
  ;
  Bellander, Tom
  ;
  Korek, Michal
  ;
  Olsson, David
  ;
  Strömgren, Magnus
  ;
  Dons, Evi
  ;
  Jerrett, Michael
  ;
  Fischer, Paul
  ;
  Wang, Meng
  ;
  Brunekreef, Bert
  ;
  Hoogh, Kees de
  Atmospheric environment. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V., 2013, vol. 72, p. 10-23
  Estimating within-city variability in air pollution concentrations is important. Land use regression (LUR) models are able to explain such small-scale within-city variations. Transparency in LUR model development methods is important to facilitate comparison of methods between different studies. We therefore developed LUR models in a standardized way in 36 study areas in Europe for the ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) project. Nitrogen dioxide (NO2) and nitrogen oxides (NOx) were measured with Ogawa passive samplers at 40 or 80 sites in each of the 36 study areas. The spatial variation in each area was explained by LUR modelling. Centrally and locally available Geographic Information System (GIS) variables were used as potential predictors. A leave-one out cross-validation procedure was used to evaluate the model performance. There was substantial contrast in annual average NO2 and NOx concentrations within the study areas. The model explained variances (R2) of the LUR models ranged from 55% to 92% (median 82%) for NO2 and from 49% to 91% (median 78%) for NOx. For most areas the cross-validation R2 was less than 10% lower than the model R2. Small-scale traffic and population/household density were the most common predictors. The magnitude of the explained variance depended on the contrast in measured concentrations as well as availability of GIS predictors, especially traffic intensity data were important. In an additional evaluation, models in which local traffic intensity was not offered had 10% lower R2 compared to models in the same areas in which these variables were offered. Within the ESCAPE project it was possible to develop LUR models that explained a large fraction of the spatial variance in measured annual average NO2 and NOx concentrations. These LUR models are being used to estimate outdoor concentrations at the home addresses of participants in over 30 cohort studies.
    122WOS© Citations 595Scopus© Citations 637WOS© IF 3.062WOS© AIF 2.911Scopus© SNIP 1.613
 • research article
  Sahlol, Ahmed T.
  ;
  Yousri, Dalia
  ;
  Ewees, Ahmed A.
  ;
  Al‑qaness, Mohammed A. A.
  ;
  ;
  Elaziz, Mohamed Abd
  Scientific reports [electronic resource]. London : Nature Publishing Group, 2020, vol. 10, p. 1-15
  Currently, we witness the severe spread of the pandemic of the new Corona virus, COVID-19, which causes dangerous symptoms to humans and animals, its complications may lead to death. Although convolutional neural networks (CNNs) is considered the current state-of-the-art image classification technique, it needs massive computational cost for deployment and training. In this paper, we propose an improved hybrid classification approach for COVID-19 images by combining the strengths of CNNs (using a powerful architecture called Inception) to extract features and a swarm-based feature selection algorithm (Marine Predators Algorithm) to select the most relevant features. A combination of fractional-order and marine predators algorithm (FO-MPA) is considered an integration among a robust tool in mathematics named fractional-order calculus (FO). The proposed approach was evaluated on two public COVID-19 X-ray datasets which achieves both high performance and reduction of computational complexity. The two datasets consist of X-ray COVID- 19 images by international Cardiothoracic radiologist, researchers and others published on Kaggle. The proposed approach selected successfully 130 and 86 out of 51 K features extracted by inception from dataset 1 and dataset 2, while improving classification accuracy at the same time. The results are the best achieved on these datasets when compared to a set of recent feature selection algorithms. By achieving 98.7%, 98.2% and 99.6%, 99% of classification accuracy and F-Score for dataset 1 and dataset 2, respectively, the proposed approach outperforms several CNNs and all recent works on COVID-19 images.
    21WOS© Citations 88Scopus© Citations 437WOS© IF 4.379WOS© AIF 6.44Scopus© SNIP 1.377
 • research article
  Pedersen, Marie
  ;
  Giorgis-Allemand, Lise
  ;
  Bernard, Claire
  ;
  Aguilera, Inmaculada
  ;
  Nybo Andersen, Anne Marie
  ;
  Ballester, Ferran
  ;
  Beelen, Rob M. J.
  ;
  Chatzi, Leda
  ;
  Cirach, Marta
  ;
  ; ;
  Eijsden, Manon van
  ;
  Estarlich, Marisa
  ;
  Fernández-Somoano, Ana
  ;
  Fernández, Mariana F.
  ;
  Forastiere, Francesco
  ;
  Gehring, Ulrike
  ;
  Lancet respiratory medicine [elektroninis išteklius]. Amsterdam : Elsevier B.V., 2013, vol. 1, iss. 9, p. 695-704
  Methods. We pooled data from 14 population-based mother–child cohort studies in 12 European countries. Overall, the study population included 74 178 women who had singleton deliveries between Feb 11, 1994, and June 2, 2011, and for whom information about infant birthweight, gestational age, and sex was available. The primary outcome of interest was low birthweight at term (weight <2500 g at birth after 37 weeks of gestation). Mean concentrations of particulate matter with an aerodynamic diameter of less than 2•5 μm (PM2•5), less than 10 μm (PM10), and between 2•5 μm and 10 μm during pregnancy were estimated at maternal home addresses with temporally adjusted land-use regression models, as was PM2•5 absorbance and concentrations of nitrogen dioxide (NO2) and nitrogen oxides. We also investigated traffic density on the nearest road and total traffic load. We calculated pooled effect estimates with random-effects models. Findings. A 5 μg/m3 increase in concentration of PM2•5 during pregnancy was associated with an increased risk of low birthweight at term (adjusted odds ratio [OR] 1•18, 95% CI 1•06–1•33). An increased risk was also recorded for pregnancy concentrations lower than the present European Union annual PM2•5 limit of 25 μg/m3 (OR for 5 μg/m3 increase in participants exposed to concentrations of less than 20 μg/m3 1•41, 95% CI 1•20–1•65). PM10 (OR for 10 μg/m3 increase 1•16, 95% CI 1•00–1•35), NO2 (OR for 10 μg/m3 increase 1•09, 1•00–1•19), and traffic density on nearest street (OR for increase of 5000 vehicles per day 1•06, 1•01–1•11) were also associated with increased risk of low birthweight at term. The population attributable risk estimated for a reduction in PM2•5 concentration to 10 μg/m3 during pregnancy corresponded to a decrease of 22% (95% CI 8–33%) in cases of low birthweight at term. [...].
    121WOS© Citations 384Scopus© Citations 435Scopus© SNIP 0

Discover

Has content
false 65064
true 7878