Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

End User Agreement

Sutartis su Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemos vartotoju

Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema (toliau – VDU CRIS) – tai paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta Universiteto bendruomenės sukurtos mokslo produkcijos ir informacijos apie mokslinę veiklą kaupimui, valdymui, išsaugojimui ir sklaidai. Sistemoje pateikiama informacija apie mokslininkų sukurtas publikacijas (PDB), studijų baigiamuosius darbus (ETD) (ar/ir jų visateksčiai elektroniniai dokumentai), mokslininkus (profiliai), projektus, vykdomus Universitete, padalinius, Universiteto leidžiamas knygas ir žurnalus bei kitus entitetus. Sistemoje sudarytos sąlygos Universiteto bendruomenės nariui (toliau – vartotojui) registruoti savo (ar su bendraautoriais) parengtas publikacijas, vykdomus projektus, mokslo duomenis ,naudotis ataskaitų posisteme, tvarkyti savo mokslininko profilį, archyvuoti publikacijų elektroninius dokumentus bei studijų baigiamuosius darbus.

Ši sutartis reglamentuoja naudojimosi sistema sąlygas, teisinius santykius tarp vartotojo ir Universiteto. Naudojimosi sutartyje nustatytos tvarkos privalo laikytis visi vartotojai, prisiregistravę ir besinaudojantys VDU CRIS teikiamomis paslaugomis.

Duomenų teikimas ir naudojimas:

  1. VDU CRIS duomenys yra vieši tiek, kad nebūtų sudaryta prielaidų pažeisti asmens privatumą, intelektinės nuosavybės ar kitas teisės aktų saugomas teises bei teisėtus interesus, atskleisti tarnybos, komercinę ar kitą saugomą paslaptį ar informaciją.
  2. VDU CRIS tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
  3. VDU CRIS informacija gali naudotis Lietuvos ir pasaulio vartotojai informacijos paieškai, peržiūrai, eksportui tarptautiniais bibliografinės informacijos paieškos ir duomenų apsikeitimo protokolais OAI-PMH ir kitais formatais.
  4. Autorinių kūrinių, kurių prieiga ribojama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, pateikimas ir prieiga internete leidžiama pagal Universiteto sudarytas licencines sutartis ar kitus Universitete galiojančius susitarimus su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojais.
  5. Jeigu VDU CRIS administratorius (tvarkytojas) ar vartotojas nustato, kad teikiami duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, tuomet jis žodiniu ar rašytiniu prašymu gali kreiptis į tvarkytoją / vartotoją, kuris nedelsdamas patikrina duomenis, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius duomenis ar sustabdo tokių duomenų rodymo / prieigos bei tvarkymo veiksmus.
  6. Duomenų teikimas ir naudojimas PDB, ETD duomenų bazėse, kituose entitetuose vykdomas pagal atitinkamus atskirai parengtus Universiteto tvarkos aprašus, instrukcijas ar licencijas.
  7. VDU CRIS tvarkytojas užtikrina sistemos pasiekiamumą ne mažiau nei 90 procentų darbo laiko darbo metu darbo dienomis.