Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93186
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra (N012) / Ecology and environmental science
Author(s): Labanauskas, Sigitas
Title: Biologinių preparatų ir piktžolių kontrolės sistemų poveikis žieminių rapsų agrocenozei ekologinėje žemdirbystėje
Other Title: The effect of biological preparations and weed control systems on winter oilseed rape agrocenosis in the organic farming
Extent: 47 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter oil seed rape;Piktžolių kontrolės sistemos;Weed control systems;Biologiniai preparatai;Biological preparations
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami biologinių preparatų ir skirtingų piktžolių kontrolės sistemų (terminės, mechaninės, savireguliacijos) poveikio žieminių rapsų agrocenozeje duomenys ekologinėje žemdirbystėje. Rapso (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) žieminės formos agrocenozė. Darbo metodai: dirvos biologinis aktyvumas vertintas pagal dirvožemio fermentų sacharazės ir ureazės aktyvumą modifikuotus A. I. Čiunderovos (1973). Tyrimai atlikti VDU ŽŪA Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje. Sliekų tyrimai atlikti po rapsų derliaus nuėmimo. Sliekai surinkti, nuplauti, nusausinami, suskaičiuoti bei pasverti (Atlavinytė, 1975). Dirvožemio CO2 emisija (μmol m-2 s-1) buvo nustatoma 0–10 cm armens sluoksnyje nešiojamu analizatoriumi Li-Cor 6400-09 žieminių rapsų žydėjimo tarpsniu. Šlyties pasipriešinimas nustatytas po piktžolių kontrolės sistemų panaudojimo kietmačiu Geonor 72407 (kPa read S2M1L 0.5). Dirvožemio struktūrai nustatyti naudotas Retsch sijojimo aparatas. Rapsų sėklų derlingumas buvo apskaičiuotas standartinio 8,5 % drėgnio ir absoliučiai švariu sėklų kiekiu (t ha-1). Darbo rezultatai: Rapsų, rudens vegetacijos periodo metu, terminės ir mechaninės piktžolių kontrolės sistemų taikymas be ir su biologiniais preparatais, palyginti su savireguliacijos taikymu, esmingai 7,5 ir 13,2 % bei 34,6 ir 25,3 % mažino dirvožemio šlyties pasipriešinimą. Rapsų, pavasario vegetacijos periodo metu, dirvožemio šlyties pasipriešinimas labiausiai mažėjo taikant mechaninę piktžolių kontrolę ir naudojant biologinius preparatus. Taikytos necheminės piktžolių kontrolės sistemos neturėjo esminės įtakos megaagregatų ir mikroagregatų kiekiui armenyje. Taikant mechaninę piktžolių kontrolę ir naudojant biologinius preparatus, palyginti su savireguliacijos taikymu, nustatytas esmingai 21,0 % didesnis makro agregatų kiekis. Biologiniai preparatai ir necheminės piktžolių kontrolės sistemos neturėjo esminės įtakos sliekų skaičiui armenyje. Mechaninės piktžolių kontrolės laukeliuose be ir su biologiniais preparatais nustatyta esmingai didesnė, atitinkamai 2,3 ir 1,7 karto bei 1,9 ir 2,1 karto, sliekų masė armenyje, palyginti su terminės piktžolių kontrolės ir savireguliacijos laukeliais.
The master's thesis presents the data of biological preparations and different weed control systems (thermal, mechanical, self-regulation) on the effects of winter rapeseed agrocenosis in organic agriculture. Winter rapeseed‘s (Brassica napus L. spp. Oleifera biennis Metzg.) agrocenosis. Methods of the work: soil biological activity was evaluated by the activity of soil enzymes saccharase and urease modified by A. I. Ciunderova (1973). The research was carried out at Laboratory of Raw Materials for Food Zootechnical and Agronomical Analyses at VMU ŽŪA. Earthworm research was carried out after harvesting rape. Earthworms were collected, washed, drained, counted and weighed (Atlavinytė, 1975).Soil CO2 emissions (μmol m-2 s-1) were determined in a soil layer of 0 to 10 cm with a portable analyzer Li-Cor 6400-09 during the winter rapeseed flowering stage. Shear resistance has been measured following the use of weed control systems with the Geonor 72407 (kPa read S2M1L 0.5). Retsch screening machine was used to determine the soil's structure. The yield of oilseed rapewas calculated using the standard 8.5% moisture and absolutely clean seed amount (t ha-1). The results of work: During the autumn vegetation period of rapeseed, the application of thermal and mechanical weed control systems with and without biological preparations significantly reduced the soil shear resistance by 7.5 and 13.2% and 34.6 and 25.3%, compared to self-regulation. During the spring vegetation period of rapeseed, soil shear resistance decreased the most when using mechanical weed control system and biological preparations. The applied non-chemical weed control systems had no significant effect on the amount of mega-aggregates and micro-aggregates in the soil. By applying mechanical weed control system and using biological preparations, the amount of macro-aggregates increased significantly by 21.0% compared to the application of self-regulation. Biological preparations and non-chemical weed control systems did not have a significant impact on the number of earthworms in the soil. The number of earthworms in the soil have been found to be substantially higher, respectively 2.3 and 1.7 times and 1.9 and 2.1 times, in mechanical weed control fields without and with biological preparations respectively, compared to fields of thermal weed control and self-regulation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93186
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

48
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.