Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93034
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Pankienė, Džeivida
Title: Socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys vertinant socialinio darbuotojo pagalbą
Other Title: Experiences of Families Facing Social Risk when Evaluating Social Worker‘s Assistance
Extent: 63 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys;Experiences of families facing social risk;Socialinis darbas;Social work;Šeima;Family
Abstract: Džeivida Pankienė. Socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys vertinant socialinio darbuotojo pagalbą. Vadovė doc. dr. Raminta Bardauskienė. Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija, Vilnius 2019. Socialinę riziką patiriančios šeimos yra pažeidžiamos, joms reikalinga profesionali ir kompetetinga pagalba, kurią teikia socialiniai darbuotojai. Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama vaiko teisų apsaugos reforma, priimami nauji teisės aktai, kurie įtvirtina naujus darbo su šeima metodus ir pagalbos šeimai būdus. Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimas iš esmės pakeitė darbą su šeimomis, socialinių paslaugų įstaigose šalia socialinių darbuotojų, kurie dirbo su šeimomis atsirado atvejo vadybininkų pareigybės. Šeimos iš socialinės rizikos šeimų virto į „atvejus“. Nepaisant pasikeitimų, šeimos, kurios turi problemų ir kurioms reikalinga pagalba, niekur nedingo. Darbo objektas – socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys. Darbo tikslas – atskleisti socialinę riziką patiriančių šeimų patirtis vertinant socialinio darbuotojo pagalbą. Darbo uždaviniai: atskleisti šeimos sampratą ir socialinę riziką patiriančių šeimų atsiradimo priežastis; apibūdinti socialinio darbo su šeima ypatumus; apibūdinti socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamas socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje; atskleisti socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų vertinimą per šeimų gaunančių socialinę pagalbą patirtis. Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama šeimos samprata ir funkcijos, šeimų patiriančių socialinę riziką atsiradimo priežastys ir patirtys. Antroje darbo dalyje atskleidžiami socialinio darbo su šeima aspektai, atvejo vadybos svarba, socialinio darbuotojo funkcijos ir vaidmuo teikiant pagalbą šeimai, taip pat apžvelgiamos socialinės paslaugos ir pagalba šeimai Kalvarijos savivaldybėje. Trečioje darbo dalyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys ir išgyvenimai bei socialinio darbuotojo pagalbos vertinimas. Tyrimui atlikti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, atliktas pusiau struktūrizuotas interviu. Tyrime dalyvavo 5 šeimų, kuriose lankosi socialinis darbuotojas atstovai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad socialinę riziką patiriančiose šeimose, gausu socialinių problemų tokių kaip: alkoholio vartojimas, smurtavimas, vaikų elgesio mokykloje problemos, nedarbas, pinigų stoka. Šeimų nariai yra užaugę nesaugioje, smurtinėje ar asocialioje aplinkoje, vaikystėje išgyvenę neigiamas patirtis, pasižymi žemu išsilavinimu ir menka saviverte. Socialinio darbuotojo pagalbą vertina teigiamai, tačiau nenori lankytis socialinių paslaugų centre. Socialinio darbuotojo lankymasis šeimoje suprantamas kaip savaime suprantamas dalykas, nes socialinių problemų turi ne tik pačios socialinę riziką patiriančios šeimos, bet ir artima jų aplinka. Planuoja gyventi geriau, išspręsti šeimoje esančias problemas, nurodo, kad socialinis darbuotojas užtikrina visą reikiamą pagalbą.
Džeivida Pankienė. Experiences of Families Facing Social Risk when Evaluating Social Worker‘s Assistance. Supervisor doc. dr. Raminta Bardauskienė. Vytautas Magnus University, Academy of Education, Vilnius 2019. Families facing social risk are vulnerable, they are in need of professional and substantial assistance provided by social workers. Currently the reform of children‘s protection is being implemented, new legal acts are issued that determine new methods of working with families in line with ways out to help families. Confirmation of the description of the procedure on case management has transformed significantly the work with families, in institutions providing social service with social workers, who used to work with families, a new position of case managers has been established. Families that face social risks have been transformed into “cases“. Despite all changes, families which encounter problems and are in need of assistance have not disappeared. The object of the research – experiences of families facing social risk. The aim of the research –to reveal experiences of families facing social risk when evaluating social worker‘s assistance. The objectives of the research: to provide with the family definition as well as outline the reasons causing social risks with families; to describe specific aspects of social work in a family; to depict social services available for families facing social risk in Kalvarija municipality, to carry out the evaluation of social worker‘s services through experiences of families facing social risk. The first part of the research embraces the definiton of family and its functions combined with reasons and experiences shared by families facing social risk. The second part of the work includes aspects of social work with a family, added to this, social services and assistance in Kalvarija municipality are reviewed. The third part of the research embodies the outcomes of the research conducted in line with experiences shared by families facing social risk and evaluation of social worker‘s assistance. A methodology of qualitative research was opted to conduct a research, a semi structured interview was carried out. Five families which are visited by a social worker participated in the research. Final data of the research revealed, that families facing social risk have a plethora of social problems, such as drinking alcohol, violence, chilren‘s behavior problems at school, unemployment, a shortage of money. Members of such families were born into insafe, violent and dysfunctional background, they had painful experiences in their childhood, did not get a proper education and lack self confidence. They make a positive evaluation of social worker‘s assistance, however they do not wish to attend the centre of social services. Visits of social worker in a family is considered as a regular practice since their close environment is also in need of help. They are planning to lead a better life, solve existing problems in a family, they also highlight that a social worker ensures the necessary assistance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93034
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

366
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

212
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.