Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEidukevičiūtė, Julija-
dc.contributor.authorDriučikienė, Sandra-
dc.date.accessioned2019-05-16T15:00:46Z-
dc.date.available2019-05-16T15:00:46Z-
dc.date.issued2019-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79254-
dc.description.abstractLietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statistikos duomenimis (2019), 2018 m. socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius Lietuvoje išaugo 6,3 proc., lyginant su 2017 metais. Šiose šeimose ypatingas dėmesys privalo būti skiriamas vaikams, teikiant atvejo vadybos metodus, dalyvaujant atvejo vadybininkui ir specialistų komandai. Šio tyrimo tikslas - atskleisti atvejo vadybos metodų taikymą socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Tyrimo objektas - atvejo vadybos metodų taikymas socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Tyrime iškelti tokie uždaviniai: 1) atskleisti specialistų, dalyvaujančių atvejo vadybos procese, požiūrį į šeimas, patiriančias socialinę riziką; 2) atskleisti specialistų, dalyvaujančių atvejo vadybos procese, požiūrį į atvejo vadybą; 3) aprašyti specialistų, dalyvaujančių atvejo vadybos procese, atvejo vadybos veiksmingumą, dirbant su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis. Siekiant atskleisti atvejo vadybos metodų taikymą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Kokybinio tyrimo metu, naudojant pusiau struktūruotą interviu, prieš pusiau struktūruoto interviu atlikimą buvo parengtas tyrimo klausimynas, kuriame buvo pateikti susisteminti ir pusiau struktūrinį eiliškumą turintys klausimai, kuriuos pateikiant laipsniškai atskleidžiama tyrimo dalyvio asmens nuomonė apie socialinę riziką patiriančių šeimų identifikavimą, jų problemas, parenkamus atvejo vadybos metodus šių šeimų socialinėms problemoms spręsti, taikomų atvejo vadybos metodų išskirtinumus lyginant su socialinio darbo metu taikomais metodais, įvertinant atvejo vadybos taikymo privalumus, trūkumus. Tyrime dalyvavo dešimt specialistų, kurie dirba „X“ paslaugų centre, ir asmenys, kurie dalyvauja atvejo vadybos procese: atvejo vadybininkai; socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis; vaikų teisių specialistai. Tyrime atskleistas specialistų, dalyvaujančių atvejo vadybos procese, požiūris į šeimas, patiriančias socialinę riziką, požiūris į atvejo vadybą, jos procesus. Tyrimo metu nustatyta, kad dauguma tyrimo dalyvių pastebi atvejo vadybos ir socialinio darbo skirtumus, išskirdami kitokią atvejo vadybos paslaugų struktūra, teikimo ir organizavimo tvarką. Tyrime išaiškėjo atvejo vadybos privalumai (atvejo vadybos metodai, jų etapų laikymasis ir specialistų komandos bendradarbiavimas) ir trūkumai (bendradarbiavimas tarp specialistų ir netinkamas specialistų pagalbos parinkimas, žinių trūkumas).lt
dc.description.abstractRelevance of the work: At 2018 year, the number of families at risk of social risk in Lithuania increased by 6.3 per cent compared to 2017 year. In these families, special attention must be paid to children in case management methods, with the participation of a case manager and a team of professionals. The aim of this study is to reveal the application of case management methods to families at risk. The object of the research is the application of case management methods to families at social risk. The study has the following tasks: 1) to reveal the attitudes of professionals involved in the case management process to social risks for families; 2) to reveal the professionals involved in the case management process, approaches to case management; 3) to describe the attitude of specialists involved in the case management process to the effectiveness of case management in working with families at social risk. In order to reveal the application of case management methods to families at social risk, qualitative research was carried out. The qualitative study using semi-structured interviews. Before the semi-structured interview was conducted, a survey questionnaire was prepared in which systematic and semi-structured queries were presented, during which the opinion of the research participant on the identification of the families at risk of social risk, their problems, the chosen case management methods on the social problems of these families was gradually revealed. solution, the case-by-case approach to case management methods, compared to the methods used in social work, assessing the advantages and disadvantages of applying case management. The study included ten professionals working in the „X“ Service Center and individuals involved in the case management process: case managers, social workers and children's rights specialists. The study reveals the attitudes of professionals involved in the case management process to social risks for families; approach to case management, its processes. The study reveals the attitudes of professionals involved in the case management process to social risks for families; approach to case management, its processes. The study found that the majority of survey participants observe case management and social work differences, excluding other case management services structure and organization of the provision. The study revealed the advantages of case management (case management methods, adherence to their stages and teamwork of specialists) and weaknesses (cooperation between professionals and inadequate selection of specialist assistance, lack of knowledge).en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSocialinio darbo katedralt
dc.format.extent68 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectAtvejo vadybalt
dc.subjectCase managementen
dc.subjectAtvejislt
dc.subjectAtvejo vadybininkaslt
dc.subjectSocialinę riziką patiriančios šeimoslt
dc.subjectFamilies at social risken
dc.subject.otherSociologija (S005) / Sociology-
dc.titleAtvejo vadybos metodas teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms: nuo procedūrų iki pagalboslt
dc.title.alternativeImplementation of case management method with families at social risk: from procedure to helpen
dc.typeMagistro darbas / Master thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
sandra_driucikiene_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show simple item record

Page view(s)

304
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

122
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.