Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33911
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lanka, Anita
Title: Profesijos mokytojų asmeninis tobulėjimas: realijos ir siekiai
Other Title: VET teachers in the context of professional growth: reality and aspirations
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2009, nr. 17, p. 86-105
Date: 2009
Keywords: VET teachers professional growth;Profesijos mokytojų profesinis augimas;Self-evaluation;Self-assessment;Assessment of prior learning;Learning and training needs;Įsivertinimas;Ankstesnio mokymosi įvertinimas;Mokymosi ir mokymo poreikiai;Savarankiškai inicijuotas ir savarankiškas mokymasis
Abstract: Šio straipsnio tikslas – nurodyti sąlygas, būtinas profesijos mokytojų profesiniam tobulėjimui, ir paskatinti kritiškai įvertinti esamą profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo situaciją atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius ugdymo teorijos ir praktikos pokyčius. Straipsnyje nagrinėjamos aktualios Latvijos profesijos mokytojų profesinio tobulėjimo problemos. Visi pagrindiniai dokumentai, susiję su profesinio rengimo tobulinimu, pabrėžia, kad mokytojų rengimas yra svarbiausias veiksnys siekiant pagerinti profesinio rengimo kokybę. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir savišvieta yra svarbios mokytojo profesijos savybės, jų teisė ir pareiga bei vienas iš esminių kriterijų vertinant mokymo kokybę. Daug profesijos mokytojų kelia kvalifikaciją dėl teisinio spaudimo, todėl jų požiūris į mokymosi procesą ir turinį kartais yra indiferentiškas. Profesijos mokytojų profesinio tobulėjimo poreikių, kaip naujos tikrovės, analizė turi būti apibrėžta reflektuojant ir įsivertinant profesines kompetencijas. Šiuo metu, kai pabrėžiamas kokybinis mokymosi aspektas, svarbu vėl skatinti profesijos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose. Svarbiausias veiksnys siekiant pagerinti tolesnio profesijos mokytojų mokymosi lygį yra vidinė jų motyvacija ir mokymosi turinio suvokimas. Šis veiksnys lemia ne tik mokymosi programos sudarymą ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą, bet ir tai, ko tikimasi iš besimokančiųjų ir kaip ketinama vertinti šiuos mokymosi pasiekimus. Institucijos, organizuojančios kvalifikacijos kėlimo kursus profesijos mokytojams, susiduria su nauju iššūkiu: įgyvendinti naujas idėjas, atnaujinti žinias ir įgūdžius numatant ir įvertinant mokymosi rezultatus.
The aim of the article is to indicate the preconditions for VET teachers` professional development and to provoke critical evaluation of current situation in VET teachers’ in-service training in the context of nowadays changes in educational theory and practice. The article deals with actual problems in VET teachers’ professional growth in Latvia. All the key documents for VET development stress teacher training as the priority to improve the quality of VET. Continuing training and selfeducation of educational staff is an important characteristic of the teaching profession, its right and duty, and one of the fundamental criteria for assessment of teacher quality. Many VET teachers take part in continuing training because of law pressure. That is why their attitude to learning process and content sometimes is indifferent. The analysis of VET teachers’ profession development needs as a new reality have to be defined through reflection and self-assessment of professional competencies. Nowadays, when the qualitative aspect of learning is emphasised, it is necessary to reorganise the recruitment of VET teachers in continuous learning courses. The most important factor for improving the further education level of vocational school teachers is their intrinsic motivation and awareness of learning content. It brings to fundamental consequences not only to curricula design and the ways in which in-service training is organised, but also to what learners are expected to learn and how these desired outcomes are about to be assessed. It is a new challenge for VET teacher in-service training course providers to implement new ideas, to update their knowledge and skills for designing and assessing learning outcomes.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33911
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33911
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2009, nr. 17

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

448
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

300
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.