Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154460
Now showing 1 - 1 of 1
  • Project
    Konkurencingas ūkis
    Pagrindinis tikslas – šėrimo inovacijos pieno ir mėsos galvijų produktyvumo didinimui ūkiuose, mažinant gamybos sąnaudas ir produkcijos savikainą bei gerinant gaminamos produkcijos kokybę. Pagrindinis tikslas – šėrimo inovacijos pieno ir mėsos galvijų produktyvumo didinimui ūkiuose, mažinant gamybos sąnaudas ir produkcijos savikainą bei gerinant gaminamos produkcijos kokybę. Pagrindinė projekto idėja – sujungti inovatyvias pašarų auginimo, paruošimo ir galvijų šėrimo technologijas, naudojant subalansuotus pašarus, su naujais produktais – natūraliais ir biologiškai aktyviais augaliniais priedais, kurie pagaminami inovacine vertikalios žemdirbystės hidroponine technoligija ūkyje užauginamų kviečių, miežių, kukurūzų, žirnių, sojos pupelių, liucernų bei saulėgrąžų ir rapsų želmenų pagrindu, programuojamus naujus tikslinius racionus su naujais produktais, šėrimo inovacijas ir organizacines priemones į vientisą inovacinį procesą ir išbandyti, ištirti bei pritaikyti įvairaus dydžio ir produktyvumo pieno bei mėsos ūkiuose, įskaitant ekologiniuose ūkiuose, skirtą subalansuoti pieno ir mėsos galvijų produktyvumą bei pagerinti produkcijos kokybę, tuo pačiu sumažinti gamybos sąnaudas lyginant su dabar takomais šėrimo racionais ir būdais, sumažinti vandens ir žemės išteklių naudojimą pašarams auginti, ištirti metano emisijos sumažinimo galimybę iš galvijų dėl prieskrandyje vykstančio angliavandenių skaidymo naudojant šėrimui biologiškai aktyvius priedus-želmenis. Šis technologinių ir organizacinių žemės ūkio inovacijų projektas ūkiuose naudojamiems procesams, išbandomiems bei demonstruojamiems gamybinėmis sąlygomis plėtoti ir tobulinti, apima visą inovacinį galvijų šėrimo procesą. Pagrindinės tikslinės grupės – projekte dalyvaujantys 6 partnerių ūkiai bei kiti pieno ir gyvulių ūkiai. Pagrindiniai poreikiai - tai žinių perteikimas ir inovacijų diegimas žemės ūkyje kaimo vietovėse, žemės ūkio veiklų gyvybingumo ir konkurencingumo didinimas bei ekonominė nauda. Numatomu įgyvendinti projektu bus sudarytos palankios sąlygos keistis gerosios praktikos žiniomis bei pavyzdžiais, bus sudaryta stabili žinių bazė projekto veiklos srityje, kuri leis toliau diegti projekto rezultatus kituose pieno ir mėsos sektoriaus ūkiuose. Projekte numatytas gamybos kaštų, produktyvumo ir produkcijos kokybės subalansavimas siekiant padidinti pelningumą leis projekte dalyvaujantiems ūkiams padidinti veiklos pelningumą ir pagerinti ekonominės veiklos rezultatus. Taip bus sudarytos palankesnės sąlygos ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui. Bus diegiama efektyviai išteklius naudojanti inovacija, tausojanti pagrindinius išteklius – žemę ir vandenį. Be išmatuojamos ekonominės naudos, projektas duos naudos ir gyvulininkystės sektoriui, kaimo plėtrai. Teigiamai įtakos ūkininkaujančių pajamas iš žemės ūkio veiklos, pragyvenimo lygį, skatins tvaresnį žemės ūkį bei tausojantį gamtos išteklių naudojimą.
      14