Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154460
Now showing 1 - 8 of 8
 • ETD
  Prekių asortimento gerinimo galimybės ,,X" prekybos įmonėje
  [Possibilities of product range improvement in ,,X“ trade company]
  bachelor thesis
  Abromaitė, Karina
  2021-06-11
  Tyrimo objektas: ,,Meiven“ prekybos įmonėje parduodamų prekių asortimentas. Tyrimo tikslas: nustatyti ,,Meiven“ prekybos įmonei tinkamiausią prekių asortimentą. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti prekių asortimento sampratą ir apibrėžti asortimento rūšis teoriniu požiūriu. 2. Pateikti asortimento tinkamumo matavimo analizės metodiką. 3. Išanalizuoti parduodamų prekių asortimentą ,,Meiven“ prekybos įmonėje. 4. Atrasti tobulintinas asortimento formavimo kryptis ,,Meiven“ prekybos įmonėje. Tyrimo metodai: lietuvių ir užsienio autorių literatūros ir mokslinių straipsnių analizė, finansinių dokumentų analizė, klientų anketinės apklausos duomenų apdorojimas, rezultatų analizavimas bei grafinis vaizdavimas. Tyrimo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje išanalizavus literatūros šaltinius, nustatytas asortimento ryšys su tiekėjų pasirinkimu. Išsiaiškinta, kad asortimento formavimas lemia vartotojų poreikių patenkinimą ir įmonės pelno rodiklius. Antroje darbo dalyje pagal pardavimo pajamų apyvartos ir bendrojo pelningumo rodiklių analizę nustatyta, jog ,,Meiven“ prekybos įmonėje pelningiausios prekių grupės yra moteriški aulinukai, moteriški inkariukai ir moteriška sportinė avalynė, o mažiausiai pelningos šios prekių grupės: žiedai, auskarai, diržai ir apyrankės. Trečioje darbo dalyje pateikiami siūlymai ,,Meiven“ prekybos įmonės asortimento formavimo tobulinimui. Siūloma mažiausiai pelningas prekių grupes: žiedus, auskarus, diržus ir apyrankes eliminuoti ir jas pakeisti į batų priežiūros priemones ir kojines. Taip pat siūloma plėsti moteriškos avalynės modelių bei didesnių batų dydžių asortimentą.
    157  44
 • ETD
  Improvement of supply chain management in the automobile sector Case study Cameroon
  [Prekių tiekimo valdymo gerinimas Kamerūno automobilių sektoriuje]
  master thesis
  Ndum , Jules Ntui
  2021-05-27
  The object of research: The improvement of supply chain management in the automobile sector. Case study: Cameroon. Task of the research: 1. To explain the theoretical aspects and problems of supply chain management. 2. To explain the existing situations in the Cameroon automobile supply chain. 3. To explain the best examples of automobiles, supply chain and possibilities to implement in the Cameroon system. 4. To explain the most implementable solutions by following the model. Research method: The credible sources, found for the research, are represented by the automobile industry in Cameroon. The usage of both external and internal sources for data collection, let to hold analysis on two levels: global, where the subject The automobile industry has represented the dependable sources for the research in Cameroon. External and internal sources are utilized for data collection in order to generate analysis on two different levels: global level, the review of the subject of discussion was made. A stratified random sampling technique was used at the level of those involved in automobiles and administered questionnaires. This was intended to ensure the representativeness of the different groups of respondents in the sample. Descriptive and Inferential methods of data analysis were used to analyze data in this research. Research result: The findings unearth the fact that all the automobile industry were equipped with one or another form or technique of supply chain management as it was still in a testing phase. Also, the findings portrayed that chain has a reasonable constructive outcome the performance of the automobiles industry in Cameroon.
    21  10
 • ETD
  Įmonės „X“ sandėliavimo procesų gerinimas
  [Improving the company’s warehousing processes]
  bachelor thesis
  Žarskis, Vilius
  2021-01-13
  Tarp verslo įmonių vykstant nuolatinei konkurencijai įmonės privalo ieškoti tinkamų sprendimų galinčių pagerinti jų veiklą ir atnešti finansinę naudą. Nuolatinis sandėliavimo procesų tobulinimas, logistinių procesų valdymas ir informacinių sistemų diegimas bendrovėms, tai tik keli būdai iš daugelio, kurie gali padėti patenkinti klientų poreikius. Darbo tikslas: Išanalizavus sandėliavimo procesų teorinius aspektus ir remiantis gerąja pasauline praktika nustatyti „X“ įmonėje sandėliavimo procesų gerinimo kryptis ir galimybes. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti sandėliavimo procesų esmę ir tikslą. 2. Išanalizuoti sandėliavimo procesų gerinimo kryptis gamybos įmonėje. 3. Nustatyti sandėliavimo procesų gerinimo galimybes „X“ įmonėje. 4. Apžvelgti tyrimo rezultatus. Darbo tyrimo metodai: mokslinės ir specialiosios literatūros analizė, lyginamoji analizė, apklausa, kokybinis tyrimas. Pirmoje darbo dalyje aprašytas logistikos ir sandėliavimo sampratų santykis, taip pat logistikos sąvokos apibrėžimas ir pagrindiniai sandėlių steigimo tikslai. Antroje darbo dalyje aprašomi sandėliavimo procesai, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes, siekiant išsiaiškinti galimas tobulinimo kryptis. Trečioje darbo dalyje ieškomi tobulintini procesai susiję su prekės egzistavimu sandėlyje. Ketvirtoje darbo dalyje pristatomi ir aptariami įmonės sandėlio darbuotojų bei klientų apklausos rezultatai ir pasiūlomi galimi sandėlio procesų tobulinimo sprendimai.
    334  117
 • ETD
  UAB „Amber Food grupė“ valdomos Kaune picerijos „Charlie Pizza“ pardavimų skatinimo priemonių tobulinimas
  [Improvement of sales promotion measures of „Charlie Pizza“ pizzeria in Kaunas, managed by JSC „Amber Food group“]
  bachelor thesis
  Grigaitytė, Greta
  2020-06-19
  Pirmojoje darbo dalyje nagrinėtos pardavimo skatinimo priemonės: Pardavimų skatinimas yra vienas iš esminių rinkodaros komunikacijos elementų, susidedantis iš trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių, skatinančių vartotojus pirkti produktą. Pardavimo skatinimo priemonėmis įmonės siekia sukelti stipresnę ir greitesnę pirkėjų reakciją, atkreipti dėmesį į savo prekių pasiūlą, įveikti pardavimų sąstingį. UAB ,,Charlie Pizza” pardavimų skatinimo priemonės yra vienas iš svarbiausių įmonės aspektų. Antra darbo dalis yra skirta ištirti įmonės pardavimo skatinimo būdus. Pristatoma įmonės veikla, bei pristatoma pardavimų skatinimo analizė ir jos vertinimas. Anketos pagalba gaunama infomacija padeda suprasti respondentų elgesį ir pasirinkimus, kurie lemia restorano lankomumą, pardavimų skatinimą ir leidžia kurti ateities planus. Nustatoma kokių skatinamojo pobūdžio veiksmų, kokių palankių sąlygų reikia sudaryti prekei ar paslaugai įsigyti. Trečioje darbo dalyje pristatoma nagrinėjamos įmonės pardavimų skatinimo būdų tobulintinos kryptys. Jos įvardijamos gavus pardavimų skatinimo analizės rezultatus, bei pateikus vertinimą. Pagal turimą tyrimą pateikiamos tobulintinų vietų koregavimo galimybės, kuriose atlikus atitinkamus koregavimo veiksmus įmonės pardavimų skatinimo būdai taptų efektyvesni, našesni, plėstųsi auditorija, išaugtų svečių srautai. Pagrindinė išvada yra ta, kad pardavimo skatinimą lemia vartotojų poreikiai. Atsižvelgus į trūkumus pateiktos rekomendacijos įmonės pardavimų skatinimo būdų gerinimui.
    52  151
 • ETD
  Logistikos sistemos gamybos įmonėje strateginių plėtros alternatyvų vertinimas
  [Assessment of strategic development options of the logistics system at manufacturing company]
  master thesis
  Žukauskas, Mantas
  2020-06-16
  Šio baigiamojo magistro darbo objektas yra gamybos įmonės logistikos sistemos strateginis valdymas. Darbo tikslas - suformuoti įmonės logistikos sistemos strateginio valdymo modelį. Tikslui pasiekti iškelti darbo uždaviniai: išanalizuoti įmonės logistikos sistemą ir strateginį valdymą teoriniu aspektu; apibūdinti strateginio valdymo modelių tinkamumą įmonės logistikos sistemai; parengti metodiką kaip įvertinti įmonės logistikos sistemos strategines alternatyvas; patikrinti logistikos sistemos strateginės plėtros alternatyvų parinkimo ir įgyvendinimo modelį UAB „X“ pavyzdžiu. Logistikos sistemos ir strateginio valdymo teorinei analizei ir tyrimo metodologijai sukurti buvo naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas. Analizuojamos įmonės išorinės bei vidinės aplinkų analizei buvo naudojami PEST ir SSGG metodai. Strateginėms alternatyvoms identifikuoti buvo naudotas pusiau struktūruoto interviu metodas, o strateginių alternatyvų vertinimui – daugiakriterinio vertinimo SAW metodas. Atliktas tyrimas parodė, kad šiame baigiamajame magistro darbe pateiktas teorinis strateginės plėtros alternatyvos parinkimo ir įgyvendinimo modelis yra patikrintas praktikoje UAB „X“ pavyzdžiu. Patikrinimo teigiami rezultatai leidžia padaryti išvadą, kad modelis gali būti taikomas ir kitose įmonėse, kurioms reikalinga pasirinkti tinkamą logistikos sistemos strateginę plėtros alternatyvą.tyrimo rezultatai (trumpai pateikiama, kokie gauti rezultatai).
    311  286
 • ETD
  Strateginiai sprendimai logistikos įmonių paslaugų vartotojų poreikiams tenkinti
  [Strategic solutions to satisfy needs of logistics companies’ customers]
  master thesis
  Šulcas, Vilius
  2020-06-16
  Tyrimo objektas - strateginių sprendimų formulavimas. Tyrimo tikslas - paruošti strateginių sprendimų formulavimo modelį, kuris galėtų padėti geriau patenkinti logistikos įmonių klientų poreikius. Uždaviniai: 1. Apibrėžti strategijos sampratą ir jos svarbą klientų logistikos tarnyboje; 2. Aptarti strateginių sprendimų formulavimo metodus ir galimybes pritaikyti logistikos sistemoje; 3. Apibrėžti klientų poreikių tenkinimo logistikos sektoriuje kryptis; 4. Parengti strateginių sprendimų formulavimo modelį ir pritaikyti jį UAB „TransTO“. Tyrimo metodai: loginė, sisteminė mokslinės literatūros analizė; įmonės duomenų turinio analizė; kiekybinis klausimyno metodas naudojant „Servqual“ metodiką; kokybiniai metodai - ekspertinė analizė. Tyrimo rezultatai: 1. Sėkmingas strategijos įgyvendinimas priklauso nuo tinkamų strateginių sprendimų. Klientų aptarnavimo strategija logistikos sektoriuje turėtų būti pagrįsta poreikių analize, pagrįsta klientų poreikiais, įmonės galimybėmis ir makroaplinkos veiksniais. 2. Strateginių sprendimų priėmimas turėtų būti susietas su organizacijos tikslais, atsižvelgiant į organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes; makroaplinkos analizė. 3. Siekiant patenkinti klientų poreikius logistikos įmonėje, turėtų būti pagerinta logistikos paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybė, sukuriant pridėtinę vertę vartotojams. Pridėtinę vertę logistikos paslaugų vartotojams galima sukurti plečiant logistikos įmonės įsipareigojimus klientams, užtikrinant logistikos paslaugos integraciją tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo. 4. ES ir Lietuvos ekonomikos sulėtėjimas, taip pat didėjanti konkurencija logistikos paslaugų srityje, didėjantys didelių logistikos įmonių veiklos pajėgumai nulėmė UAB „TransTo“ poreikį stiprinti orientaciją į vartotojus geriau tenkinant jų poreikius, susijusius su logistikos paslaugomis. Ištyrus UAB „TransTo“ paslaugų kokybės nuokrypį nuo numatomos ir esamos paslaugų kokybės, buvo nustatytos šios kokybės problemos: nepakankamai modernus įmonės transporto parkas; nesugebėjimas laiku įvykdyti klientų įsipareigojimų; nepakankamas darbuotojų orientavimasis siekiant išspręsti konkrečias klientų problemas; nesugebėjimas nedelsiant suteikti paslaugų; nesugebėjimas laiku suteikti paslaugų ir kt. Šioms problemoms išspręsti buvo suformuluoti trys strateginiai sprendimai: įdiegti paslaugų kokybės valdymo proceso modelį; sudaryti kokybiško klientų aptarnavimo modelio modelį; pridėtinės vertės kūrimas įmonės paslaugų vartotojams. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti mokslinėje konferencijoje.
    278  150
 • ETD
  Sandėliavimo procesų tobulinimas gamybos įmonėse
  [Improvement of warehousing processes following the example of a manufacturing company]
  master thesis
  Šalaševičius, Karolis
  2020-06-15
  Atskirų sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimų pasiūla yra didelė – juos siūlo konsultantai, jie aprašomi mokslinėse publikacijose. Tačiau pavieniai siūlymai nesprendžia einamųjų sandėliavimo problemų ar pastebėtų trūkumų. Į pastebėtą sandėliavimo procesų tobulinimą, gamybos įmonėse turi būti žvelgiama kompleksiškai. Įmonių praktikoje pasigendama sistemingo sandėliavimo procesų tobulinimo modelio, kuris maksimaliai atitiktų konkrečios įmonės veiklos sritį, situaciją ir poreikius, analizės ir diegimo. Todėl svarbu yra spręsti šią problemą, atliekant teorinę, metodinę bei praktinę gamybos įmonės sandėliavimo procesų analizę, kurios eigoje formuluojami kompleksiniai įmonės sandėliavimo proceso tobulinimo sprendimai, apjungiant organizacines, technologines, sandėliavimo struktūros ir valdymo tobulinimo kryptis į vientisą sandėliavimo procesų tobulinimo modelį. Šios problemos analizė turi teorinę ir praktinę reikšmę. Teoriniame kontekste svarbi yra ankstesniuose moksliniuose tyrimuose identifikuotų sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimų 7 analizė, palyginimas, pritaikymas sandėliavimo procesų tobulinimo modelio formavime. Praktiniu aspektu darbe pateikti gamybos įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimai gali būti pavyzdys, kaip formuluoti sandėliavimo procesų tobulinimą kitose gamybos įmonėse, bei kokie tyrimai gali būti atliekami siekiant pagrįsti sandėliavimo procesų tobulinimo pasirinkimą. Tai gali palengvinti sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimų priėmimą kitų gamybos įmonių vadovams ir komandoms. Tyrimo objektas – įmonės sandėliavimo procesai. Darbo tikslas – atlikus sandėliavimo procesų teorinę ir praktinę analizę, pateikti įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimus. Darbo uždaviniai: 1. Pagrįsti gamybos įmonių sandėliavimo procesų tobulinimo problemą; 2. Išanalizuoti gamybos įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo teorinius aspektus pateikiant gamybos įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo teorinį modelį, bei parenkant tolimesnio tyrimo metodiką; 3. Įvertinti UAB ,,Doleta“ sandėliavimo procesus ir identifikuoti tobulinimo galimybes; 4. Pateikti UAB ,,Doleta“ sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimus.
    955  1600
 • ETD
  Naftos ir naftos produktų paskirstymo tobulinimo modelis
  [Model for improving the distribution of petroleum and petroleum products]
  master thesis
  Semionov, Vladislav
  2020-06-15
  Tyrimo objektas – naftos ir naftos produktų paskirstymo tobulinimas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti naftos ir naftos produktų paskirstymo procesą ir pasiūlyti šio proceso tobulinimo modelį. Uždaviniai: 1. Apžvelgti naftos ir naftos produktų paskirstymo teorinius aspektus 2. Apžvelgti naftos produktų logistikos procesus. 3. Identifikuoti naftos produktų paskirstymo tobulinimo kryptis. 4. Pateikti pasiūlymus naftos produktų paskirstymui tobulinti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apklausa Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta naftos ir naftos produktų logistika, paskirstymo modeliai ir problemos, kylančios naftos ir naftos produktų logistikoje. • antrojoje darbo dalyje pristatyti apklausos dalyviai, pateikti apklausos rezultatai, atlikta apklausos rezultatų analizė. • trečiojoje darbo dalyje remiantis apklausos rezultatais sudarytas patobulintas naftos ir naftos produktų paskirstymo modelis, pateikti pasiūlymai naftos ir naftos produktų logistikos problemoms spręsti. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: naftos ir naftos produktų logistikos procesai nėra efektyvūs iš esmės dėl nepakankamų informacinių mainų ir pasenusių transporto priemonių. Dėl šių priežasčių patiriama nuostolių, produkcija pristatoma pavėluotai. Todėl būtina mažinti dokumentacijos apimtis ir stiprinti transportavimo kontrolę.
    18  76