Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99556
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Leonavičienė, Vilma;Salienė, Vilija
Title: Inovatyvūs kalbų mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo kontekste = Innovative language teaching (learning) techniques/methods in the context of modern education
Other Title: Innovative language teaching (learning) techniques/methods in the context of modern education
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 15, nr. 1 (2013)
Extent: p. 139-143
Date: 2013
Keywords: Šiuolaikinis ugdymas;Metodas;Inovacijos;Kalbų mokymo(si) teorija;Modern education;Method;Innovations;Theory of language teaching
Abstract: Ugdymo turinio šiuolaikiškumą lemia inovacijos – naujovės. Inovatyvumas siejamas su socialinėmis inovacijomis ugdant kompetencijas. Ugdymo turinys apima mokinių turimą patirtį, mokymo programas, mokymo(si) metodus, mokymo(si) kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) priemones. Ugdymo turinys yra sudėtingas ir kompleksiškas reiškinys, virstantis realybe tik konkrečioje klasėje bendraujant mokytojui ir mokiniui. Sėkmingas kalbų mokymas(is) šiuolaikiniame pasaulyje žmogui suteikia galimybių jaustis visaverčiu visuomenės nariu, gebėti dalyvauti kultūriniame, socialiniame gyvenime, įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl kalbų mokymasis turėtų būti nepertraukiamas procesas, būdingas įvairaus amžiaus grupėms. Tikėtina, kad greitai besikeičiančios informacijos amžiuje kalbų mokytis galėtų padėti aktualus mokomosios medžiagos turinys ir požiūrio į patį mokymą(si) kaita. Šio straipsnio tikslas – analizuoti kalbų mokymo(si) metodų istorinį kontekstą šiuolaikinio ugdymo sampratos kontekste. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti sąlygas, lemiančias sėkmingą kalbų mokymo(si) procesą; 2) įvardyti ugdymo turinio šiuolaikiškumo prielaidas; 3) pristatyti šiuolaikinio kalbų mokymo(si) būdus
The modernity of educational content is determined by innovations/novelties. Innovation is associated with social novelties for competencies education. Educational content includes students’ experience, teaching programmes, teaching (learning) methods and context, evaluation methods for students’ achievements and advancements, and means of teaching (learning). Educational content is a complicated and complex phenomenon turning into reality only in a specific class where a teacher interacts with a schoolchild. In the contemporary world the successful language teaching (learning) gives a possibility of feeling a fully fledged member of the society, a possibility of participating in cultural and social life, and a possibility of consolidating in the labour market. Thus, language learning should be a continuous process typical of various age groups. In the century of fast-changing information, topical content of teaching material and different attitude to teaching (learning) itself presumably might be useful for language learning. The aim of this article is to analyse the historical context of language teaching (learning) methods in the contemporary conception of education. The objectives are the following: 1) to discuss the conditions determining successful language learning process; 2) to list preconditions for modernity of educational content; 3) to introduce the methods of modern language learning
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99556/1/ISSN1822-7805_2013_T_15_N_1.PG_139-143.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99556
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
marc.xml8.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

153
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.