Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91615
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Tučkutė, Lidija;Streikus, Dionizas;Jasinskas, Algirdas;Pedišius, Nerijus;Vonžodas, Tomas
Title: Švendrų paruošimo ir naudojimo deginimui tyrimas bei kenksmingų medžiagų emisijų nustatymas
Other Title: Investigation of bulrush preparation and usage for burning and determination of harmful substances emissions
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 42-46
Date: 2018
Keywords: Energetiniai augalai;švendrai;biokuras;granulės;savybės;deginimas;kenksmingos emisijos;Energetic plants;bulrush;biofuel;pellets;features
Abstract: Straipsnyje išanalizuota naujausia mokslinė-techninė informacija apie Lietuvoje ir užsienio šalyse auginamus ir energetinėms reikmėms naudojamus įvairius netradicinius žolinius augalus, apžvelgtos jų paruošimo biokurui technologijos. Atlikta švendrų panaudojimo energetikoje galimybių analizė ir pateikti jų paruošimo bei naudojimo energinei konversijai – deginimui analitinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai. Pateikti švendrų paruošimo biokurui – smulkinimo ir granulių gamybos bei jų savybių tyrimų rezultatai, nustatyta granulių elementinė sudėtis, peleningumas, šilumingumas bei įvertintas poveikis aplinkai deginant švendrų granules. Emisijų tyrimai atlikti naudojant mažos galios (5 kW) kietojo kuro katilą, kuriame galima deginti granuliuotą bei briketuotą kurą. Ištirtos ir įvertintos šios kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką – anglies dioksidas CO2, anglies monoksidas CO, azoto oksidai NOx ir anglies ir azoto junginiai CxHy degimo produktuose. Nustatyta, kad deginant švendrų granules kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką neviršijo leistinų normų. Gauti tyrimų rezultatai palyginti su kitų mokslininkų tyrimų rezultatais vertinant netradicinių žolinių augalų granuliuoto biokuro savybes ir poveikį aplinkai deginant
In this article was analyzed the newest scientific-technical information about non traditional grass plants and their wastes. Plants were grown in Lithuania and abroad and using for energetical purposes, overlooked their preparation for biofuel and burning technological and technical solutions. It is done bulrush usage in energetics possibilities analyses and presented their preparation and usage for energy conversion – burning analytical and experimental research results. It is given the bulbrush preparation for biofuel – milling and pellets production and their features research results, it was determined pellets elemental composition, ash content, calorific value and was evaluated effect on environment while burning bulrush pellets. Emissions research was done using small capacity (5 kW) solid biofuel boiler in which can be burned granulated and briquette fuel. It was investigated and assessed the harmful gas emissions to the environment – carbon dioxide CO2, carbon monoxide CO, nitrogen oxides NOx and carbon and nitrogen combinations CxHy amount in burning products. It was determined, that burned bulrush pellets harmful emissions to the environment have not exceeded the permissible norms. Received research results were compared with other scientists research results assessed non traditional grass plants granulated biofuel features and impact to the environment while burning
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91615
Affiliation(s): Lietuvos energetikos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.