Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91470
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Pratašienė, Kristina;Marozas, Vitas
Title: Varpinės medlievos (Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch) paplitimas ir įtaka miško fitocenozių struktūrai bei sudėčiai Lietuvos miškuose
Other Title: Non-native Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch distribution and impact on the structure and composition of forest phytocenoses in Lithuanian forests
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 4
Extent: p. 157–166
Date: 2017
Keywords: svetimkraštė rūšis;varpinė medlieva;medynai;non-native species;Amelanchier spicata;forest stands
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti varpinės medlievos pasiskirstymą įvairiuose Lietuvos miškuose pagal medynų dendrometrinius rodiklius (medyno rūšinę sudėtį, amžių, skalsumą) ir augaviečių tipus, taip pat nustatyti jos daromą įtaką rūšinei miško fitocenozių sudėčiai, struktūrai ir dirvožemio cheminėms savybėms. Tyrimas atliktas 2016–2017  m. birželio–rugpjūčio mėnesiais. Išskirti 24 bareliai įvairių Lietuvos rajonų miškuose. Pasirinktos vietovės, kuriose per sklypinę miškų inventorizaciją buvo užfiksuoti varpinės medlievos krūmai. Varpinės medlievos pasiskirstymas įvairių dendrometrinių parametrų medynuose atliktas pasitelkus sklypinės miškų inventorizacijos duomenų bazę. Tirtas trako rūšies pasiskirstymas įvairios rūšinės sudėties medynuose ir miško augavietėse, išreikštas proporcine dalimi nuo bendro Lietuvos pušynų, eglynų, beržynų ir Nb, Nc, Lb, Ld, Uc miško augaviečių ploto, kad būtų nustatyta, kur dažniausiai mėgo įsikurti varpinė medlieva. Kiekviename barelyje, penkiose sisteminiu būdu parinktose vietose, iš viršutinio dirvožemio sluoksnio (0–10  cm) paimti ėminiai ir vėliau atliktos cheminės analizės. Varpinė medlieva dažniausiai buvo paplitusi pušynuose ir užėmė 2406,4 ha. Tai sudarė tik 0,33 % bendro visų pušynų ploto. Varpinė medlieva gausiausiai paplitusi N hidrotopo augavietėse, pusamžiuose ir vidutinio 0,7–0,8 skalsumo pušynuose. Miškai su varpine medlieva pasižymė­ jo didele rūšių įvairove (110 rūšių), tačiau dauguma jų – nebūdingos miškų ekosistemoms. Dirvožemio cheminių savybių analizė parodė, kad varpinė medlieva augo mažesnio rūgštingumo ir daugiau maistinių medžiagų turinčiuose dirvožemiuose
The aim of this research was to determine the distribution of Amelanchier spicata in different forests of Lithuania by different forest stand parameters (dominant species, age, stocking level) and forest site types; to determine its impact on the  composition and structure of forest phytocenoses and soil chemical characteristics. The research was carried out in June–August, 2016–2017. 24-barrel plots were singled out in different forests of Lithuania. During the forest inventory locations with dominant Amelanchier spicata were selected. The distribution of Amelanchier spicata in forests with different dendrometrical parameters was carried out using the forest inventory database. The distribution of underbrush species in various stands of forests and forest site types was expressed as a proportion of the total plot area of Lithuanian pine, spruce, birch forests and of Nb, Nc, Lb, Ld, Uc forest site types to determine where Amelanchier spicata was spread mostly. In each barrel, in five randomly selected places, from the top soil layer (0–10 cm) samples were taken and a subsequent chemical analysis was done. Mostly Amelanchier spicata was spread in pine stand forests and occupied 2,406.4 ha plot area, it was spread in 0.33% of total Lithuanian pine forests. This determined species was found abundantly in N site types, normal 0.7–0.8 stocking level pine forests. It was found that forest communities with Amelanchier spicata were rich of plant species (110 species were found) and grew in less acid and nutritious soils
Internet: http://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3591/2390
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.