Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90948
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Keidan, Marina;Butkevičienė, Lina Marija;Pupalienė, Rita;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Čekanauskas, Sigitas
Title: Necheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėms
Other Title: The Impact of Non-chemical Weed Control on Winter Oilseed Rape Productivity and Soil Properties
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 140-143
Date: 2017
Keywords: Žieminiai rapsai;Necheminiai piktžolių kontrolės būdai;Biologiniai preparatai;Ekologinė žemdirbystė;Produktyvumas;Fermentų aktyvumas;Winter oilseed rape;Non-chemical weed control methods;Biological preparations;Organic farming system;Productivity;Enzymes activity
Abstract: Lauko eksperimentas atliktas 2014–2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – nustatyti necheminių piktžolių kontrolės būdų (terminio, mechaninio ir stelbimo) ir biologinių preparatų įtaką žieminių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) produktyvumui ir dirvožemio biologinėms savybėms. Esmingai daugiausia ankštarų, palyginti su kitomis tirtomis priemonėmis, susiformavo taikant mechaninį piktžolių kontrolės būdą ir naudojant biologinius preparatus. Biologinių preparatų naudojimas terminės piktžolių kontrolės ir stelbimo laukeliuose vidutinį sėklų skaičių ankštaroje esmingai mažino (nuo 9,3 iki 11,4 %), tačiau esmingai 7,2 % didino 1000 sėklų masę stelbimo laukeliuose. Esmingai didžiausias (nuo 11,7 iki 56,8 %) žieminių rapsų sėklų derlingumas gautas taikant mechaninį piktžolių kontrolės būdą, palyginti su terminiu piktžolių kontrolės būdu ir stelbimu. Biologinių preparatų naudojimas, palyginti su jų nenaudojimu, esmingai didino rapsų sėklų derlingumą tiek terminės (43,4 %), tiek ir mechaninės (25,1 %) piktžolių kontrolės laukeliuose. Naudojant biologinius preparatus ir taikant mechaninį piktžolių kontrolės būdą fermento sacharazės aktyvumas dirvožemyje esmingai 7,8 % silpnėjo, palyginti su stelbimo taikymu. Biologinių preparatų naudojimas stelbimo laukeliuose, palyginti su jų nenaudojimu, esmingai 14,6 % stiprino sacharazės aktyvumą
The field experiment was conducted in 2014–2015 at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. Soil – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. The objective of these investigations was to determine the influence of different non-chemical weed control methods (thermal, mechanical and smothering) and biological preparations on winter oilseed rape (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) productivity and soil biological properties in the organic farming system. Use of the mechanical weed control method and biological preparations significantly increased number of siliques in winter oilseed rape crop, to compare with other investigated means. Biological preparations significantly decreased average number of seeds in siliques (from 9.3 to 11.4 %) in crop where thermal weed control and smothering were used, but significantly 7.2 % increased the mass of 1000 seeds in smothering crop. It was established that significantly highest yield of winter oilseed rape seeds (from 11.7 to 56.8 %) was obtained in plots where mechanical weed control method was used, compared with plots where thermal weed control method and smothering was used. The use of biological preparations, as compared to their non-use, significantly increased yield of oilseed rape seeds in the plots where thermal (43.4 %) and mechanical (25.1 %) weed control was used. Application of the mechanical weed control method and use of biological preparations significantly 7.8 % inhibited the activity of enzyme saccharase in the soil, compared with plots where smothering system was used. The use of biological preparations in the plots, where smothering system was used, as compared to their non-use, significantly 14.6 % stimulated the activity of enzyme saccharase
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90948
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.