Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90886
Type of publication: research article
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Juodkienė, Vytautė;Danusevičius, Darius;Mozgeris, Gintautas
Title: Paprastosios pušies ( Pinus Sylvestris L . ) sėjinukų populiacinės priklausomybės identifikavimas naudojant hiperspektrinį skenavimą
Other Title: Identification for genetic differentiation of scots pine seedlings using hyperspectral imaging
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 2
Extent: p. 52-61
Date: 2017
Keywords: genetinė įvairovė;spektrinės savybės;klasifikavimo tikslumas;genetic diversity;spectral properties;classi - fication accuracy
Abstract: Genetinė įvairovė yra reikšmingas biologinės įvairovės komponentas, todėl svarbu ieškoti efektyvių sprendimų, kurie padidintų genetinės įvairovės įvertinimo meto - dų efektyvumą. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama iš laboratorijoje hiperspektrinio skenavimo būdu išgautų paprastosios pušies sėjinukų spektrinių duomenų atskirti jų populiacinę kilmę. Hiperspektrinis skenavimas – tai šiuo metu pažangiausias atspindėtos elektromagnetinės spinduliuotės informacijos kaupimo ir apdorojimo būdas, apjungiantis nuotrauką ir spektroskopiją. Tyri - mams pasirinktos keturios tolimos paprastosios pušies populiacijos – Lietuvos, Rusijos, Ispanijos ir Suomijos. Laboratorinėmis sąlygomis konteineriuose išaugin - ti šių populiacijų vienamečiai sėjinukai buvo skenuoti hiperspektrine kamera su jautriu įmontuotu spektroskopu, išskaidančiu patenkančią elektromagnetinę spin - duliuotę į 955 spektro juostas 400–1 000 nm intervale. Skirtingų populiacijų sė - jinukai pasižymi skirtingu artimosios infraraudonosios spinduliuotės atspindžio intensyvumu (750–955 nm). Tuo tarpu regimojoje spektro zonoje (400–700 nm) jų spektrinės savybės buvo panašios. Pagrindinių komponenčių analize (PCA) nu - statyta, kad populiacijų sėjinukų atskiriamumui naudotinos penkios spektro juos - tos, kuriose sukaupta reikšmingos informacijos 700–720 nm intervale. Nustatyta, kad paprastosios pušies populiacijas pagal sėjinukų spektrinius duomenis galima patikimai (85,2 %) išskirti. Geriausiai tarpusavyje atsiskiria geografiškai labiau - siai nutolusios Ispanijos ir Suomijos populiacijos. Gauti rezultatai leidžia daryti prielaidas apie medžių genetinių savybių nustatymo potencialą nuotoliniu būdu naudojant orlaiviuose įmontuotus hiperspektrinius skenerius
Genetic diversity is an important component of biological di - versity and therefore there are attempts to search for effective solutions that increase the effectiveness of genetic diversity assessment methods. The article represents the study that aims for genetic differentiation of Scots pine seedlings based on data, obtained using the hyperspectral imaging in the lab - oratory. Hyperspectral imaging is the technology that com - bines image and spectroscopy. Seedlings of 4 distant Scots pine populations from Lithuania (LT), Russia (RU), Spain (SP) and Finland (FIN) were selected for testing. One year old seedlings grown in containers under laboratory conditions were scanned with a hyperspectral camera with an integrated sensitive spectroscope that splits the electromagnetic radia - tion into 955 spectrum bands in the range of 400 to 1000 nm. The seedlings of different populations had a different reflec - tance intensity of the near-infrared radiation (750–955 nm). Meanwhile, in the visible spectrum area (400–700 nm) their spectral properties were similar. The Analysis of the Princi - pal Components (PCA) showed that for the differentiating of seedling populations five spectrum bands might be used, which accumulated significant information in the range of 700–720 nm. It was found that the genetic origin classes of the Scots pine can be distinguished reliably (in 85.2% of cas - es) using the Discriminant Analysis of the seedling’s spectral data. The most geographically distant Spanish and Finnish populations are the most mutually separated populations. The results demonstrate the potential of defining tree genetic properties/origin remotely by using hyperspectral scanners installed in aircrafts
Internet: https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v24i2.3499
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.