Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90788
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Miceikienė, Astrida;Čiulevičienė, Vida
Title: The Effectiveness Assessment of Excise Duties in View of State Goals
Other Title: Akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimas atsižvelgiant į valstybės tikslus
Is part of: Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas., 2017, Vol. 16, no. 2 (41)
Extent: p. 188-203
Date: 2017
Keywords: Akcizo mokesčių veiksmingumas;Valstybės tikslai;Daugiakriterinis vertinimas;Lietuva;Lenkija ir Slovakija;Effectiveness of excise duties;State goals;Multicriteria assessment;Lithuania;Poland and Slovakia
Abstract: Tema aktuali dėl keblios akcizų, kaip netiesioginių mokesčių formos, padėties. Jie taikomi vartojimo prekėms, galinčioms paveikti žmonių sveikatą ir aplinką, taip pat jie yra pagrindinis valstybės biudžeto įplaukų šaltinis. Mokslinio tyrimo problema - patikrinti, ar, atsižvelgus į valstybės tikslus, akcizo mokesčiai yra veiksminga priemonė. Šio darbo tikslas yra sukurti akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo, atsižvelgus į valstybės tikslus, modelį. Į algoritmą, kuriuo paremtas teorinis tyrimas, buvo įtraukti apibendrinti ir susisteminti kriterijai, indikatoriai ir metodai, skirti įvertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus. Tyrimui naudota informacija i š Eurostato, EBPO ir Lietuvos statistikos departamento duomenų bazių. Buvo sukurtas akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo, atsižvelgus į valstybės tikslus, modelis, kuris suteikia galimybę gauti atitinkamą kiekybinį įvertį. Tačiau gautą įvertį būtų sudėtinga interpretuoti, nes nėra kriterijų, nurodančių, ar rodiklio vertė turi būti vertinama "teigiama" ar "neigiama", "gera" ar "bloga". Būtų tikslinga palyginti gautą akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo rodiklį su kitų šalių akcizo mokesčių veiksmingumo rodikliu. Tuo tikslu buvo atliktas Lietuvos akcizo mokesčių veiksmingumo rodiklio ir atitinkamų Lenkijos ir Slovakijos rodiklių lyginamasis vertinimas. Galima teigti, kad ne tik bendras galutinis įvertis, bet ir daliniai integruoti rodikliai gali būti taikomi analizuoti ir vertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus. Šie rodikliai nurodo tam tikro aspekto vertinimo kriterijų kiekybinį įvertį. Galima analizuoti tam tikro kriterijaus įverčio kitimą laiko atžvilgiu (dinamika) ir jo poveikį kompleksi škai integruotam rodikliui
The relevance of the topic of this article stems from the predicament of excise duties, as a form of indirect tax, applied to consumer goods affecting human health and environment while at the same time acting as a key source of state budget revenues. Research problem is the way of assessing whether excise duties are an effective measure in view of state goals. The aim of this paper is to design the model for effectiveness assessment of excise duties in view of state goals. The algorithm behind the theoretical research includes summarised and systematised criteria, indicators and methods for effectiveness assessment of excise duties in view of state goals. Information contained in the databases of Eurostat, OECD and the Lithuanian Department of Statistics has been used for the research. The designed model for effectiveness assessment of excise duties in view of state goals provides the possibility to generate the respective quantitative estimate. Nonetheless, the generated estimate would be difficult to interpret due to the absence of any criteria suggesting whether the indicator value should be viewed as positive vs. negative, good vs. bad It would be reasonable to compare the resulting indicator of effectiveness assessment of excise duties with the effectiveness indicator of the excise tax in other countries. Accordingly, comparative assessment of the excise duties effectiveness indicator in Lithuania vs. equivalent indicator in Poland and Slovakia has been conducted. Not only the common final estimate, but also partial integrated indicators may be employed for the analysis and assessment of the effectiveness of excise duties in view of state goals. These indicators point to the quantitative estimate of the assessment criteria of a certain aspect. Variation of a certain criterion estimate over time (dynamics) and its effect on the complex integrated indicator could be analysed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90788
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.