Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89808
Type of publication: conference paper
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Tamulis, Darius;Činga, Gintautas
Title: Paprastosios eglės (Picea abies L.) želdinių pradinio tankumo įtaka miško atkūrimo ir ugdymo kaštams
Other Title: The impact of norway spruce (Picea abies L.) sapling density on reforestation and cultivation costs
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 110-119
Date: 2016
Keywords: Norway Spruce;Stand-forming type;Reference stands formation;Dendrometric parameter changes
Abstract: Tyrimai buvo atlikti V.Į. Jurbarko miškų urėdijoje, Mociškių girininkijoje, panaudojant 1958 m., 1968 m., 1989 m., 2004 m., 2014 m., miškotvarkų duomenis ir kartografinę medžiagą (1979 m. miškotvarkos medžiagos nepavyko rasti (taksoraščių ), taip pat panaudoti miško želdinimo ( atkūrimo ir įveisimo ) projektai nuo 1959 m. iki 2013 m. imtinai ( išskyrus 1992 m., nes prakiurus girininkijos stogui buvo užlieti archyvai, ir medžiaga tapo neįmanoma pasinaudoti ). Pradinis atskaitos taškas buvo miško atkūrimo ir įveisimo projektai, – pagal juos buvo dešifruojama įvairių miškotvarkų kartografinė medžiaga ir taksoraščiai, siekiant nustatyti įvairių laikotarpių ir įvairių pradinių tankumų įtaką miško įveisimo ir atkūrimo kaštams ir kokią įtaką tai turi medyno formavimuisi: dendrometriniams parametrams, tiriamos rūšies išlikimui medyne, sudedamųjų dalių pokyčiams, tūrio pokyčiams pagal amžių ir atskirų miškotvarkų . Tirti tik tie miško želdymo ir atkūrimo projektai, kuriuose paprastoji eglė sudarė vyraujančią rūšį, dėl įvairių faktorių miško želdiniams pakeitus rūšinę sudėtį ( kai paprastoji eglė tapdavo vyraujančia rūšimi: sumažėjus pagrindinės kitos želdomos rūšies santykiui ( dėl prigijimo, žvėrių ir ligų pažaidų , dėl suvelėnėjusių dirvožemių išsivysčius stipriai žolinei augmenijai, ypač dėl derlingesnių sklypo vietųpildymo paprastąja egle netirti ). Nustatyta, kad pasirinktas optimalus pradinis želdymo tankumas (2x1m) artimas etaloninių medynų formavimo normatyvams, laiku ir intensyviai ir kokybiškai vykdant miško auginimo priemones jauname medyne paprastosios eglės radialinio prieaugio kulminaciją vyraujantys medžiai pasiekia 11–14 metų. Intensyviausio augimo metuaukščio prieaugis neretai viršija 1m
The research was carried out in P.B. of Jurbarkas Forest Enterprise Mociškiai Forest District using forest management and cartographic data from 1958, 1968, 1989, 2004 and 2014. Forest management records for 1979 and afforestation projects from 1959-2013 inclusive (with the exception of 1992) could not be found because of the roof accident in forest district station which caused archives being flooded and become unreadable. The initial starting point was the reforestation and cultivation projects. Using data from projects various forest management cartographic and forest growth records were decrypted trying to determine the influence of different periods and different initial densities on forest restoration and recovery costs; and the influence of stand development: dendrometric parameters, selected species' persistency in the stand, components changes, volume changes according to the age and the different forest managements. The study was carried out using the forest regeneration and restoration projects where Norway Spruce was the prevailing type only, for a variety of factors forest plantations change in species composition (when the Norway Spruce became the dominant species: reduction in the main other cultivated species ratio (for engraftment, animals and disease damage on swarded soils evolved strongly herbaceous vegetation and especially fertile plot parts of filling a Norway Spruce)) were not included in the study. It was found that the optimal choice for reforestation initial density (schematically 2x1m.) is close to the guidelines of reference stands forming. Timely, intensive and quality cultivation procedures of the stand in young age results in Norway Spruce's predominant trees radial increment culmination at 11-14 years. The growth quite often exceeds 1 metre during the most intensive growth period. Selected stand-forming type results in upto 10% reduction in spontaneous trees apostasy and advances the stands tecnical maturity
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.