Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86893
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kantaravičius, Tomas;Česonienė, Laima;Bereišaitė, Rasa
Title: Paviršinio vandens kokybės dinamika Kauno regione
Other Title: Dynamic quality of a surface water in Kaunas region
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 104-107
Date: 2014
Keywords: Biocheminio deguonies suvartojimas;Suspenduotos medžiagos;Azotas bendras;Nitratų azotas;Amonio azotas;Fosfatų fosforas;Fosforas bendras;Biochemical oxygen demand;Suspended solids;Total nitrogen;Nitrate nitrogen;Ammonium nitrogens;Phosphorus;Total phosphorus
Abstract: Šiame straipsnyje aptariamos pagrindinės paviršinio vandens kokybė rodiklių vertės Kauno regione esančiose upėse (Nemunas, Neris, Nevėžis, Šventoji, Šušvė, Dubysa, Dotnuvėlė, Šaltuona) 2008 - 2013 metų laikotarpyje. Per visą tiriamąjį laikotarpį iš visų atliktų tyrimų skaičiaus nustatyta, jog pastaraisiais (2013 m.) metais biocheminio deguonies koncentracija didžiausia Nemune ir Neryje – 3,02 mg/l O2, suspenduotų medžiagų – Dubysoje 12,82 mg/l, azoto bendro (3,59 mg/l) ir nitratų azoto (3,71 mg/l) - Šušvėje, amonio azoto (0,07 mg/l ), fosfatų fosforo (0,079 mg/l), fosforo bendro (0,137 mg/l) - Nevėžyje. Išanalizavus pagrindinių užterštumo charakteristikų duomenis 2008 - 2013 metų laikotarpyje nustatyta paviršinio vandens rodiklių mažėjimo tendencija: BDS7 vertė Nemune (R2 = 0,7038) ir Neryje (R2 = 0,8493); azoto bendro (Nb) koncentracija Šventojoje (R2 = 0,5942); Dotnuvėlėje (R2 = 0,5953) ir Šaltuonoje (R2 = 0,8863); fosforo bendro (Pb) koncentracija Šaltuonoje (R2 = 0,6925).Tirtos upės neatitinka labai geros ekologinės būklės kriterijaus pagal: BDS7 vertes (> 2,3 mg/l); pagal azoto bendro (Nb) (> 2,0 mg/l) ir fosforo bendro (Pb) (> 0,1 mg/l) koncentracijas vandenyje (išskyrus Šventojoje, kai Nb koncentracija 2013 m. atitiko labai gerą ekologinės būklės klasę). Upės priskiriamos gerai arba vidutinei upių ekologinės būklės klasei. Visose tirtose upėse suspenduotų medžiagų koncentracijos atitiko ribines vertes (<25 mg/l.)
This Article discusses the main surface of water quality indicator values of rivers located in Kaunas region (Nemunas, Neris, Nevėžis, Šventoji, Šušvė, Dubysa, Dotnuvėlė, Šaltuona) in period 2008 - 2013. The number of studines during all period found that recently (2013) biochemical oxygen the biggest concentration content in revers Nemunas and Neris – 3,02 mg/l O2, concentration of suspended matter – Dubysoje 12,82 mg/l, total nitrogen (3,59 mg/l) ) and nitrate nitrogen ( 3,71 mg / l) - Šušvėje , ammonium nitrogen (0,07 mg / l) , phosphate phosphorus ( 0,079 mg / l) , total phosphorus ( 0,137 mg / l) - Nevėžyje. After analyzing the basic characteristics of the pollution data in the period 2008 - 2013 set of indicators of surface water downward trend in the value of the Nemunas BDS7 (R2 = 0,7038 ) and Neris (R2 = 0,8493 ), the total nitrogen ( Nt) concentration Šventoji (R2 = 0,5942 ) Dotnuvėlė (R2 = 0,5953 ) and Šaltuona (R2 = 0,8863 ), the total phosphorus (Pb ) concentrations Šaltuona (R2 = 0,6925 ). Were studied river does not very good ecological status by: BDS7 values (> 23 mg / l ) by the total nitrogen ( Nt) (> 2,0 mg / l) and phosphorus common (> 0.1 mg/l) concentrations in the water ( with the exception of Šventoji, the Nb concentration in 2013 corresponded very good ecological condition class). Rivers classified good or moderate ecological status of rivers in the class. In all studied rivers suspended matter concentration corresponded to the limit values ( < 25 mg/l)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86893
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.