Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86749
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Masionytė, Gražina
Title: Žemės ūkio įmonių ūkinės veiklos analizės proceso informacinis aprūpinimas: šaltiniai ir priemonės
Other Title: Provision of information for process of analyses of activity of agricultural enterprisers: sources and measures
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas/ Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 4 (2013)
Extent: p. 599-607
Date: 2013
Keywords: Analizė;Apskaita;Informacijos šaltiniai;Informacinės sistemos;Duomenų bazės;Programos;Analysis;Accounting;Sources of information;Information systems;Databases;Programs
Abstract: Žemės ūkio įmonių informacinis aprūpinimas patikima ir išsamia apskaitos informacija itin svarbus įmonių veiklos analizei atlikti ir valdymo sprendimams priimti. Tyrimo tikslas – nustatyti žemės ūkio įmonių veiklos analizės proceso informacinio aprūpinimo trūkumus ir pateikti pasiūlymus jiems pašalinti. Siekiant išsiaiškinti šiuos klausimus, straipsnyje aptariami informacijos šaltiniai ir analizuojamos įmonių galimybės kaupti reikalingą informaciją kompiuterinėse duomenų bazėse. Tyrimas remiasi mokslinės literatūros analizės, sisteminimo ir apibendrinimo metodais. Tyrimo eigoje išaiškintos žemės ūkio įmonėse diegiamų informacinių sistemų nepakankamai efektyvaus panaudojimo priežastys, atrinkti pagrindiniai kompiuterizuotos apskaitos programų vertinimo kriterijai. Tyrimais pagrįsta, kad tinkamas kompiuterizuotos apskaitos programos parinkimas suteiktų galimybę kompiuterinėse duomenų bazėse sukaupti analizei reikalingą informaciją ir automatiškai apskaičiuoti įmonės vertinimui reikalingus rodiklius. Be to, atkreipiamas dėmesys į kokybiškos išorinės informacijos, reikalingos įmonės veiklos analizei, stoką. Lietuvoje kol kas nekuriamos informacinės sistemos, teikiančios apibendrintą informaciją apie žemės ūkio įmonių veiklą ir jos rezultatus
A reliable and detailed accounting information supply to the agricultural companies is of crucial importance for corporate activity analysis performance and management decision-making. Object of the study – to establish shortages of information supply in agricultural enterprise perfor-mance analysis process and to make proposals to address them. To clarify these issues, this paper discusses the sources of information and analyses the companies' ability to collect the required in-formation in computer databases. The study is based on the scientific literature analysis, systemati-zation and aggregation methods. The study elucidated the reasons for insufficiently effective use of information systems in agricultural enterprises, selected basic computerized accounting software evaluation criteria. Studies have demonstrated that proper selection of computerized accounting programs allow computer databases to accumulate the necessary information and automatically calculate the indexes required for company evaluation. In addition, attention is given to the shortage of quality of external information required for the analysis of the company's activities. Lithuania has not yet developed information systems providing summary information on the activities of agricultural enterprises and the results
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-4/ManagKaunas35(4)_65.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.