Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86713
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Petroliūnaitė, Viana;Vaznonis, Bernardas;Novikova, Anastasija
Title: Ūkininkavimo didelės gamtinės vertės teritorijose reikšmė aplinkos viešųjų gėrybių kūrimui
Other Title: Significance of high nature value farming systems for creation of environmental public goods
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 1 (2014)
Extent: p. 106-115
Date: 2014
Keywords: Aplinkos viešosios gėrybės;Didelės gamtinės vertės teritorijos;Žemės ūkis;High nature value farming systems;Public goods;Agriculture
Abstract: Žemės ūkio išorės efektų ekonominiam reguliavimui mokslininkų darbuose teikiamas nemažas dėmesys, tačiau nepakankamai ištirti neprekiniai žemės ūkio veiklos rezultatai didelės gamtinės vertės (toliau – DGV) teritorijose, nėra nustatyta, kokią papildomą ekonominę naudą sukuria DGV ūkininkavimas. Siekiant teigiamo žemės ūkio poveikio ekosistemų tvarumui, svarbu identifikuoti ūkinės veiklos poveikį aplinkos viešosioms gėrybėms2, išskirti tuos aplinkos viešųjų gėrybių tipus, kuriems žemės ūkis daro didžiausią įtaką DGV teritorijose. Tyrimo tikslas – nustatyti ūkininkavimo DGV teritorijose reikšmę, kuriant ir išsaugant aplinkos viešąsias gėrybes. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros DGV ūkininkavimo klausimais analizė, išnagrinėta DGV ūkininkavimo sistemų koncepcija, išanalizuota ūkininkavimo DGV teritorijose specifika ir taikomos paramos priemonės bei ūkininkavimo DGV teritorijose efektai, identifikuotos aplinkos viešosios gėrybės, kurioms žemės ūkis daro didžiausią įtaką DGV teritorijose. Nagrinėjant DGV teritorijų sampratą, ūkininkavimo šiose teritorijose ypatybes, nustatant, kokias aplinkos gėrybes sukuria šios ūkininkavimo sistemos, naudoti sisteminės ir loginės analizės metodai. Atlikti tyrimai parodė, kad ūkininkavimo DGV teritorijose nauda aplinkos viešosioms gėrybėms daugiausiai pasireiškia per ekosistemų stabilumo užtikrinimą, bioįvairovės išsaugojimą ir kraštovaizdžio vertės didėjimą
Scientists are widely analysing the economic regulation of agricultural externalities, however the non-marketable results of agricultural activity in high nature value farming systems are not sufficiently examined. The additional economic benefit of high nature farming is not identified. The identification of the impact of farming activity on public goods, the distribution of the environmental public goods by the types, according to the highest impact from agriculture on high nature value farming systems is essentially important for achieving the positive effect from agricultural activity. The aim of the paper is to determine the significance of high nature farming on creation and preservation of environmental public goods. For achieving the research aim the review of scientific studies on analysis of high nature value was done, the concept of high nature value systems was examined, the specifics of high nature farming systems and support measures were analysed, the effects of high nature farming were analysed, environmental public goods, according to the highest impact from agriculture on high nature value farming system were identified. Methods of systemic and logic analysis were applied for analysis of the concept of high nature value farming systems and determination of farming peculiarities in these systems. Review of scientific studies has shown that the benefit of high nature value farming systems for creation of public goods mostly asserts by securing ecosystem stability, preservation of biodiversity, enhancing of landscape value
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/804/830
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.