Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85137
Publication type
type::text::report::research report
Type of publication (PDB)
Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Title
Augalinės biomasės kuro ir jo degimo režimų mažos galios katilų kūryklose tyrimas [Rankraštis] : baigiamoji mokslinio tyriamojo darbo ataskaita, 2003 m
Extent
31 lap. : 16 pav., 9 lent
Publisher
[Raudondvaris]
Date Issued
2003
Other Identifier(s)
VDU02-000046743
Abstract
The objects of the research are the constitution of elements of various plants biofuel, energetic characterisation of biofuel, burning products emission. The purpose of the research is to summarise the data from researches of chemical composition of vegetative biomass and data from burning heat researches, as well as to evaluate the influence of energetic purpose plant ripeness over burning temperature and over noxious material emission in smoke. In this paper it is analytically investigated constitution of elements of enetgetic purpose plants and straws, its alternation during various plant ripeness stages. The analysis of this fuel type constitution of elements evaluates their influence and characteristic over burning process and oxidation which during burning process, as well as element connection reactions. It was experimentally established that plant ripeness and its preparation, effect of metrology phenomenon, and influence of this type over fuel energetic characteristic and burning process rates.
Tyrimų objektai - įvairių augalų biokuro elementinė sudėtis, biokuro energetinės charakteristikos, degimo produktų emisija. Tyrimų tikslas - apibendrinti augalinės biomasės cheminės sudėties ir degimo šilumos tyrimų duomenis ir įvertinti energetinių augalų brandos įtaką biomasės degimo šilumai bei deginimo režimų įtaką degimo temperatūrai ir kenksmingų medžiagų emisijai dūmais. Darbe analitiškai išnagrinėta energetinių žolių ir šiaudų elementinė sudėtis, jos kaita įvairiais augalų brandos etapais. Šio kuro rūšies elementinės chaminės sudėties analizė įvertina jų įtaką ir charakterį degimo procesui ir išmetamų dujų emisijai. Cheminės kinetikos metodas sudaro prielaidas aprašyti degimo proceso metu vykstančias oksidacijos ir elementų jungties reakcijas. Eksperimentiškai nustatyta augalų brandos, jo paruošimo, meteorologinių reiškinių poveikio, jų rūšies įtaka kuro enetrgetinėms charakteristikoms, degimo proceso rodikliams.
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)