Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84655
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Navasaitienė, Stasė;Aleksandravičius, Alvydas
Title: Jaunimo vertybinės nuostatos, poreikiai ir jų tenkinimo galimybės: Šakių rajono atvejis
Other Title: Youth values, needs and opportunities to meet the requirements: case of Šakiai district
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 3(32)
Extent: p. 5-14
Date: 2012
Keywords: Jaunimo politika;Jaunimo poreikiai ir vertybinės nuostatos;Policy of youth;Values;Needs of youth
Abstract: Lietuvos kaimas sparčiai senėja. Šiam reiškiniui įtakos turi jaunimo mažėjimas kaime. Kartu Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, vyksta fundamentalios poindustrinės visuomenės vertybių, normų ir požiūrių permainos. Pastarieji pokyčiai suformuoja naujus iššūkius ir neapibrėžtumą kaimiškųjų vietovių vystymo sprendimų priėmėjams ir vykdytojams. Norint ateityje Lietuvos kaimą išlaikyti gyvybingą, būtina kaimo politikos ir vadybos priemones daugiau orientuoti į jaunimo poreikius. Tyrimo tikslas - nustatyti jaunimo poreikius bei vertybines nuostatas bei pagrįsti jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetus. Tyrimo objektas - 12-30 metų gyventojų poreikiai ir jų vertybinės nuostatos. Jaunimo poreikiams ir vertybinėms nuostatoms nustatyti buvo naudoti mokslinės literatūros ir antrinių duomenų analizės, anketinės apklausos, focus grupės interviu, analizės ir sintezės, palyginimo, loginio modeliavimo, grafinio vaizdavimo ir kiti metodai, prioritetai pagrįsti naudojant SSGG, ekspertinio vertinimo metodus
Lithuanian rural areas are rapidly aging. This phenomenon is influenced by the decrease of youth in rural areas. Post-industrial society values, norms and attitudes are fundamental changing in Lithuania, like in other EU countries. Recent changes form new challenges and uncertainties of rural development decision-makers and practitioners. To maintain a viable Lithuanian rural areas in the future, rural policy and management tools have to be more oriented to the needs of young people. The aim of research is to perform youth needs and moral values and the analysis based on the area of youth policy priorities in akiai district. Research object – needs and attitudes of 12–30 years old residents' and youth organizations activities in akiai district. To determine youth needs, values and attitudes were used literature and secondary data analysis, questionnaire, focus group interviews, analysis and synthesis, SWOT analysis, expert evaluation, comparison, logical modeling, visualization and other methods. The analysis of questionnaire surveys, focus groups, interviews and document analysis, allow to determinate the priorities of youth integration into the akiai district public life
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/149
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.